ТРАНС­ПОРТ УКРА­Ї­НИ: за єв­ро­пей­ськи­ми

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

– Які прі­о­ри­те­ти Про­е­кту те­хні­чної до­по­мо­ги ЄС «Під­трим­ка ім­пле­мен­та­ції Уго­ди про асо­ці­а­цію та На­ціо­наль­ної транс­порт­ної стра­те­гії 2030»? Що має ви­ко­на­ти Укра­ї­на для йо­го успі­шно­го вті­ле­н­ня? Про­ект по­кли­ка­ний спри­я­ти подаль­шо­му роз­ви­тку та мо­дер­ні­за­ції транс­порт­ної га­лу­зі. Йо­го ці­лі – змі­цне­н­ня спів­ро­бі­тни­цтва Укра­ї­ни та ЄС, онов­ле­н­ня на­ціо­наль­ної транс­порт­ної стра­те­гії (НТС 2030, яка не про­сто є до­ку­мен­том, а ви­зна­чає прі­о­ри­те­ти для по­кра­ще­н­ня транс­порт­но­го спо­лу­че­н­ня всіх ре­гіо­нів окре­мо), що дасть змо­гу за­без­пе­чи­ти стій­кий роз­ви­ток транс­порт­но­го се­кто­ру Укра­ї­ни. В ре­зуль­та­ті ми ма­ти­ме­мо, прі­о­ри­те­тне за­ко­но­дав­ство в га­лу­зі транс­пор­ту від­по­від­но до Уго­ди про асо­ці­а­цію, що від­по­від­ає стан­дар­там нор­ма­тив­но-пра­во­вої ба­зи ЄС (за­раз здій­сню­є­ться транс­по­зи­ція, ре­а­лі­за­ція та вве­де­н­ня в дію 5 ди­ре­ктив та по­ло­жень). По-дру­ге, транс­порт­на стра­те­гія Укра­ї­ни та роз­ви­ток під­га­лу­зей транс­пор­ту бу­дуть онов­ле­ні за ви­мо­га­ми ЄС. На­ми роз­ро­бле­но від­по­від­ний план дій що­до ре­а­лі­за­ції НТС 2030 і си­сте­му мо­ні­то­рин­гу. Ни­ні вже мо­жна спо­сте­рі­га­ти по­кра­ще­н­ня про­зо­рі­сті у дер­жав­но­му управ­лін­ні та ефе­ктив­ність у транс­порт­но­му се­кто­рі.

– Фі­нан­су­ва­н­ня ін­фра­стру­ктур­них про­е­ктів. Які, на Ва­шу дум­ку, фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти бу­дуть най­більш ефе­ктив­ни­ми у про­це­сі роз­бу­до­ви транс­порт­ної си­сте­ми Укра­ї­ни? Біль­ша ча­сти­на ін­ве­сти­цій­них ко­штів для по­лі­пше­н­ня ін­фра­стру­кту­ри очі­ку­є­ться від зов­ні­шніх дже­рел, го­лов­ним чи­ном – від між­на­ро­дних фі­нан­со­вих ін­сти­ту­цій, при­ва­тних ін­ве­сто­рів і про­е­ктів дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства. І са­ме то­му ство­ре­н­ня спри­я­тли­во­го ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту є пер­шо­чер­го­вим зав­да­н­ням дер­жав­но­го управ­лі­н­ня та ре­гу­лю­ва­н­ня, що за­без­пе­чу­є­ться зав­дя­ки удо­ско­на­лен­ню за­ко­но­дав­чої ба­зи. – Чи мо­же На­ціо­наль­на ре­фор­ма транс­порт­ної га­лу­зі ство­ри­ти про­зоре кон­ку­рен­тне се­ре­до­ви­ще і, во­дно­час, не допу­сти­ти ко­ру­пції? Са­ме це – основ­ний прі­о­ри­тет стра­те­гії 2030, яка зна­хо­ди­ться на роз­гля­ді Уря­ду. Із прийня­т­тям НТС 2030 ми отри­ма­є­мо по­кра­ще­ну ефе­ктив­ність, якість та рі­вень на­да­н­ня транс­порт­них по­слуг, що в свою чер­гу до­зво­лить під­ви­щи­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­жність, сти­му­лю­ва­ти­ме укра­їн­ський екс­порт і спри­я­ти­ме роз­ви­тку вну­трі­шньо­го ви­ро­бни­цтва та тор­гів­лі. Зокре­ма, про­е­ктом пе­ред­ба­че­но: під­ви­ще­н­ня від­по­від­аль­но­сті та про­зо­ро­сті під час прийня­т­тя управ­лін­ських рі­шень шля­хом впро­ва­дже­н­ня не­за­ле­жних на­гля­до­вих рад на під­при­єм­ствах дер­жав­но­го се­кто­ру еко­но­мі­ки, пу­блі­чно­го мо­ні­то­рин­гу та си­сте­ми зві­тно­сті, си­сте­ми від­кри­тих да­них та еле­ктрон­них сер­ві­сів, роз­ви­тку сер­ві­сів до­сту­пу до пу­блі­чної ін­фор­ма­ції та по­си­ле­н­ня діа­ло­гу між спо­жи­ва­ча­ми по­слуг та ор­га­на­ми дер­жав­ної вла­ди, ор­га­на­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня та гро­ма­дян­ським су­спіль­ством; ви­зна­че­н­ня си­сте­ми по­ка­зни­ків ре­стру­кту­ри­за­ції дер­жав­них ком­па­ній з ме­тою ко­мер­ці­а­лі­за­ції, де­мо­но­по­лі­за­ції і від­кри­тої кон­ку­рен­ції, під­ви­ще­н­ня про­зо­ро­сті, бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, змен­ше­н­ня транс­порт­них ви­трат та збіль­ше­н­ня ефе­ктив­но­сті транс­пор­ту шля­хом опти­мі­за­ції та по­кра­ще­н­ня управ­лі­н­ня дер­жав­ни­ми ре­сур­са­ми; за­вер­ше­н­ня стру­ктур­ної ре­фор­ми ПАТ «Укр­за­лі­зни­ця» шля­хом за­про­ва­дже­н­ня вер­ти­каль­но-ін­те­гро­ва­ної си­сте­ми управ­лі­н­ня з на­ле­жним стра­те­гі­чним пла­ну­ва­н­ням ре­сур­сів в ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві, а та­кож за­без­пе­че­н­ня від­окрем­ле­н­ня опе­ра­то­ра ін­фра­стру­кту­ри від ван­та­жних та па­са­жир­ських пе­ре­ві­зни­ків; удо­ско­на­ле­н­ня управ­лі­н­ня дер­жав­ни­ми акти­ва­ми в сфе­рі авіа­цій­ної ін­фра­стру­кту­ри; прийня­т­тя нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів що­до лі­бе­ра­лі­за­ції транс­порт­но­го рин­ку та не­дис­кри­мі­на­цій­ної від­кри­тої кон­ку­рен­ції від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства ЄС та ба­га­то ін.

– Якою Ви ба­чи­те роль транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри, щоб зро­би­ти Укра­ї­ну ефе­ктив­ним транс­порт­ним ко­ри­до­ром між Єв­ро­пою та Азі­єю? Укра­ї­на є тран­зи­тним транс­порт­ним мо­стом, що по­єд­нує кра­ї­ни Єв­ро­пи та Азії. Че­рез те­ри­то­рію Укра­ї­ни про­хо­дить низ­ка між­на­ро­дних транс­порт­них ко­ри­до­рів: Па­нєв­ро­пей­ські транс­порт­ні ко­ри­до­ри, ко­ри­до­ри Ор­га­ні­за­ції спів­ро­бі­тни­цтва за­лі­зниць (ОСЗ), по­ши­ре­на ме­ре­жа ТEN-Т, ко­ри­дор Єв­ро­па – Кав­каз – Азія (ТРАСЕКА). На­при­клад, те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни про­стя­га­є­ться 2714,5 км вну­трі­шніх су­дно­плав­них во­дних шля­хів. Фун­кціо­нує роз­ви­ну­та ме­ре­жа па­ром­но­го спо­лу­че­н­ня, мор­ських кон­тей­нер­них лі­ній, що з’єд­ну­ють Укра­ї­ну з кра­ї­на­ми-пар­тне­ра­ми в Чор­но­мор­сько­му ре­гіо­ні. На­ціо­наль­на ме­ре­жа ав­то­мо­біль­них до­ріг за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня ста­но­вить 169 652 км, а екс­плу­а­та­цій­на за­лі­зни­чна ме­ре­жа Укра­ї­ни є одні­єю з най­біль­ших у Єв­ро­пі (близь­ко 20951,8). Крім то­го, транс­порт є одні­єю з ба­зо­вих га­лу­зей еко­но­мі­ки. Укра­ї­на має роз­га­лу­же­ну за­лі­зни­чну ме­ре­жу, роз­ви­ну­ту ме­ре­жу ав­то­мо­біль­них шля­хів, мор­ські пор­ти та рі­чко­ві тер­мі­на­ли, ае­ро­пор­ти та ши­ро­ку ме­ре­жу авіа­цій­них спо­лу­чень та гро­мад­сько­го па­са­жир­сько­го транс­пор­ту, ав­то­бу­сних стан­цій, ван­та­жних ми­тних тер­мі­на­лів. Це ство­рює не­об­хі­дні пе­ред­умо­ви для за­до­во­ле­н­ня по­треб ко­ри­сту­ва­чів транс­пор­ту у на­дан­ні транс­порт­них по­слуг та роз­ви­тку бі­зне­су як вну­трі­шньо, так і за кор­до­на­ми на­шої дер­жа­ви.

– Які про­е­кти в транс­порт­ній га­лу­зі Укра­ї­ни вже успі­шно ре­а­лі­зу­ю­ться та пла­ну­ю­ться до ре­а­лі­за­ції на сьо­го­дні? У за­лі­зни­чно­му транс­пор­ті та­ким про­е­ктом є бу­дів­ни­цтво Бе­скид­сько­го ту­не­лю. Пі­дря­дник вже за­вер­шив ро­бо­ти з вла­шту­ва­н­ня ту­не­лю та офі­цій­но пе­ре­дав ту­нель за­мов­ни­ку. Вве­де­н­ня об’єкта в екс­плу­а­та­цію за­пла­но­ва­но на ІІ квар­тал 2018 ро­ку. Ма­є­мо ста­дії під­го­тов­ки про­ект «Еле­ктри­фі­ка­ції за­лі­зни­чно­го на­прям­ку До­лин­ська–Ми­ко­ла­їв–Ко­ло­сів­ка». Але пе­ред­ба­ча­є­мо спіль­не фі­нан­су­ва­н­ня про­е­кту ЄІБ та ЄБРР. Між Укра­ї­ною та ЄІБ бу­ло укла­де­но фі­нан­со­ву уго­ду у роз­мі­рі 150 млн. єв­ро. По­між тим, між ПАТ «Укр­за­лі­зни­ця» та ЄБРР укла­де­но Уго­ду про на­да­н­ня по­зи­ки у роз­мі­рі 150 млн. єв­ро. Сто­сов­но во­дно­го транс­пор­ту, тут займєа­мось бу­дів­ни­цтвом пер­шої чер­ги кон­тей­нер­но­го тер­мі­на­ла на Ка­ран­тин­но­му мо­лі ДП «Оде­ський мор­ський тор­го­вель­ний порт» за ра­ху­нок шту­чно ство­ре­ної те­ри­то­рії. Про­ект ре­а­лі­зу­є­ться спіль­но ДП «АМПУ» та ін­ве­сто­ром ДП «ГПК-Укра­ї­на» (Ні­меч­чи­на). Йо­го за­галь­на вар­тість – 5 188,8 млн. грн. Одно­ча­сно вжи­ва­ю­ться за­хо­ди із від­нов­ле­н­ня бу­дів­ни­цтва за­хи­сно­го хви­ле­ло­му, що по­пе­ре­дньо про­сів, зокре­ма за ра­ху­нок кре­ди­тних ко­штів ні­ме­цько­го дер­жав­но­го бан­ку KFW. Слід зга­да­ти про бу­дів­ни­цтво спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го мор­сько­го тер­мі­на­лу з пе­ре­вал­ки зер­но­вих ван­та­жів в пор­ту «Южний». Ком­па­ні­єю Cargill наразі здій­сню­є­ться бу­дів­ни­цтво спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го мор­сько­го тер­мі­на­лу з пе­ре­вал­ки зер­но­вих ван­та­жів та при­ча­лу № 25 в аква­то­рії мор­сько­го пор­ту «Южний». Ра­зом з цим ДП «АМПУ» за­йма­є­ться дно­по­гли­бле­н­ням су­дно­плав­ної опе­ра­цій­ної аква­то­рії бі­ля при­ча­лу та су­дно­плав­но­го під­хі­дно­го ка­на­лу до ньо­го із гли­би­на­ми 16 ме­трів. Ви­ро­бни­чо-пе­ре­ван­та­жу­валь­ний ком­плекс гру­пи ком­па­ній BUNGE - за­галь­на вар­тість про­е­кту - 180 млн. дол., що на сьо­го­дні є одні­єю з най­біль­ших аме­ри­кан­ських ін­ве­сти­цій в еко­но­мі­ку Укра­ї­ни. В ре­зуль­та­ті ре­а­лі­за­ції про­е­кту ство­ре­но по­над 170 но­вих ро­бо­чих місць. І це ще не весь пе­ре­лік.

– А що сто­су­є­ться до­ро­жньо­го го­спо­дар­ства? Дер­жав­ною ці­льо­вою еко­но­мі­чною про­гра­мою роз­ви­тку ав­то­до­ріг за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня дер­жав­но­го зна­че­н­ня на 2018–2022 ро­ки пе­ред­ба­че­но від­нов­ле­н­ня та роз­ви­ток ме­ре­жі (ав­то­шля­хи та мости за мар­шру­тним прин­ци­пом вклю­чно), на­сам­пе­ред, з За­хо­ду на Схід (Ки­їв–Харків–Слов’янськ, Львів–Умань–Кро­пив­ни­цький– Дні­про, Ре­ні–Оде­са–Ми­ко­ла­їв–Хер­сон–Ме­лі­то­поль–Ма­рі­у­поль), з Пів­но­чі на Пів­день (Но­ві Яри­ло­ви­чі–Чер­ні­гів– Ки­їв–Оде­са, Кро­пив­ни­цький– Ми­ко­ла­їв, Дні­про–Кри­вий Ріг–Ми­ко­ла­їв, Пол­та­ва–Оле­ксан­дрія–Кри­вий Ріг), а та­кож зруй­но­ва­них в ре­зуль­та­ті вій­сько­вих дій на Схо­ді Укра­ї­ни, згі­дно із су­ча­сни­ми єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми з від­по­від­ною до­ро­жньою ін­фра­стру­кту­рою. Окре­мо ува­гу на­да­є­мо ре­а­лі­за­ції про­е­кту Go Highway Project (Гданськ–Оде­са) – про­ект в 1,9 млрд єв­ро. Цей ін­ве­сти­цій­ний про­ект є і ва­жли­вим, і акту­аль­ним для На­ціо­наль­ної транс­порт­ної стра­те­гії Укра­ї­ни. Йо­го ре­а­лі­за­ція по­кра­щить без­пе­ку на до­ро­гах, еко­но­мі­чний роз­ви­ток Льво­ва, Він­ни­ці, Хмель­ни­цько­го, Тер­но­по­ля, Одеси. Ма­ти­ме­мо спо­лу­че­н­ня між Укра­ї­ною та Поль­щею до мор­ських пор­тів Гдан­ська і Одеси, крім цьо­го – про­ект дає пря­мий зв’язок між Бал­тій­ським

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.