Пе­ре­за­ван­та­же­н­ня стан­дар­та­ми

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

та Чор­ним мо­ря­ми. Ни­ні ре­а­лі­зу­ю­ться низ­ка про­е­ктів: Спіль­ний про­ект з ЄБРР та ЄІБ: «По­кра­ще­н­ня транс­порт­но-екс­плу­а­та­цій­но­го ста­ну а/д на під­хо­дах до м. Ки­є­ва» – 900 млн. єв­ро. Про­ект зі Сві­то­вим бан­ком: Дру­гий про­ект по­кра­ще­н­ня ав­то­мо­біль­них до­ріг та без­пе­ки ру­ху – 450 млн. дол. США. В рам­ках До­го­во­ру між Уря­дом Укра­ї­ни та Уря­дом Ре­спу­блі­ки Поль­ща про на­да­н­ня кре­ди­ту на умо­вах пов’яза­ної до­по­мо­ги пе­ре­дба­ча­є­ться фі­нан­су­ва­н­ня про­е­ктів із роз­бу­до­ви при­кор­дон­ної до­ро­жньої ін­фра­стру­кту­ри та обла­шту­ва­н­ня пун­ктів про­пу­ску на укра­їн­сько-поль­сько­му кор­до­ні та ін­ших про­е­ктів (за­галь­на вар­тість про­е­кту – 68 млн єв­ро). Під­го­тов­ле­но ін­ве­сти­цій­ний про­ект «Ро­збу­до­ва при­кор­дон­ної до­ро­жньої ін­фра­стру­кту­ри на під­хо­дах до пун­ктів про­пу­ску на укра­їн­сько-поль­сько­му кор­до­ні», яким пе­ре­дба­ча­є­ться ре­монт на 6 ді­лян­ках ав­то­до­ріг на під’їздах до КПП: «Сміль­ни­ця–Ста­рий Сам­бір», «Гру­шів–Не­ми­рів», «Яво­рів–Гру­шів», «Ни­жан­ко­ви­чі– Сам­бір–Дро­го­бич–Стрий», «Усти­луг–Луцьк–Рів­не», «Чер­во­но­град–Ра­ва-Ру­ська». Ре­а­лі­за­ція про­е­кту дасть змо­гу по­кра­щи­ти стан ав­то­мо­біль­них до­ріг та спри­я­ти­ме роз­ви­тку со­ці­аль­но-еко­но­мі­чних зв’яз­ків з кра­ї­на­ми ЄС. Крім то­го, не за­бу­ва­є­мо про спів­пра­цю з Угор­щи­ною – рам­ко­вим до­го­во­ром між Уря­дом Укра­ї­ни та Уря­дом Угор­щи­ни про на­да­н­ня кре­ди­ту на умо­вах пов’яза­ної до­по­мо­ги пе­ред­ба­че­но ко­шти у су­мі 50 млн єв­ро, які бу­дуть спря­мо­ва­ні на ка­пі­таль­ний ре­монт 6 ді­ля­нок ав­то­до­ріг на під’їздах до КПП: «Ужго­род», «Лу­жан­ка», «Ви­лок», «Дя­ко­ве», «Ве­ли­ка Па­ладь» та бу­дів­ни­цтва об’їзної до­ро­ги м. Бе­ре­го­ве та с. Астей до КПП «Лу­жан­ка». Роз­ка­жіть про успі­хи в авіа­цій­них пе­ре­ве­зе­н­нях? Окре­мо хо­тів би звер­ну­ти ува­гу на роз­ви­ток ае­ро­пор­тів Бо­ри­спіль та Львів. У зв’яз­ку зі стрім­ким роз­ви­тком авіа­ції в Укра­ї­ні, за­хо­дом сві­то­вих авіа­ком­па­ній на укра­їн­ський ринок та роз­ши­ре­н­ням ді­яль­но­сті на­ціо­наль­них авіа­пе­ре­ві­зни­ків, одним із клю­чо­вих прі­о­ри­те­тів ді­яль­но­сті Мі­ні­стер­ства ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни є роз­ви­ток ре­гіо­наль­них ае­ро­пор­тів. Ми під­го­ту­ва­ли про­по­зи­ції до роз­ви­тку та­ких ре­гіо­наль­них ае­ро­пор­тів як Бі­ла Цер­ква (кар­го-авіа­ція), Дні­про, Оде­са, Харків, Хер­сон, Ми­ко­ла­їв, Чер­ка­си, За­по­ріж­жя, Су­ми.

– Якою Ви ба­чи­те роль мі­сце­вих ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди, дер­жав­них під­при­ємств транс­порт­ної га­лу­зі, гро­мад то­що у те­хні­чній під­трим­ці но­вих ін­фра­стру­ктур­них про­е­ктів? Ва­го­мою. З ме­тою пра­кти­чної ре­а­лі­за­ції зав­дань, ви­зна­че­них про­е­ктом На­ціо­наль­ної транс­порт­ної стра­те­гії Укра­ї­ни 2030, Мі­нін­фра­стру­кту­ри про­во­дить ро­бо­ту з фор­му­ва­н­ня про­е­кту пла­ну за­хо­дів з її ре­а­лі­за­ції на се­ре­дньо­стро­ко­вий пе­рі­од. У рам­ках ре­гіо­наль­но­го ту­ру про­їха­ли фа­кти­чно всю Укра­ї­ну – від Одеси до Ма­рі­у­по­ля, де обго­во­ри­ли клю­чо­ві ва­жли­ві ін­фра­стру­ктур­ні про­е­кти з пред­став­ни­ка­ми мі­сце­вих ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди та бі­зне­су. За ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­них зу­стрі­чей го­ту­є­мо пе­ре­лік ін­фра­стру­ктур­них про­е­ктів з ура­ху­ва­н­ням про­по­зи­цій, отри­ма­них від ре­гіо­нів Укра­ї­ни. Пе­ре­ко­на­ний, са­ме та­кий діа­лог дер­жа­ви та мі­сце­вих ор­га­нів са­мов­ря­ду­ва­н­ня дасть ефе­ктив­ні рі­ше­н­ня для по­кра­ще­н­ня і ста­ну до­ріг, і фор­ми їх об­слу­го­ву­ва­н­ня, і ство­рить но­ві ро­бо­чі мі­сця.

– Які про­е­кти дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства транс­порт­ної га­лу­зі Ви вже мо­же­те назвати вда­ли­ми і чо­му? Вже за­твер­дже­но Пла­ни під­го­тов­ки та ре­а­лі­за­ції пі­ло­тних про­е­ктів з на­да­н­ня в кон­це­сію дер­жав­но­го май­на ДП «Сти­ві­дор­на ком­па­нія «Оль­вія», ДП «Хер­сон­ський мор­ський тор­го­вель­ний порт», за­лі­зни­чно-по­ром­но­го ком­пле­ксу ДП «Мор­ський тор­го­вель­ний порт «Чор­но­морськ» та май­на ДП «Адмі­ні­стра­ція мор­ських пор­тів Укра­ї­ни», від­по­від­но до яких ДП АМПУ до­ру­че­но вжи­ти за­хо­дів із за­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­ної під­го­тов­ки до про­ве­де­н­ня кон­це­сій­но­го кон­кур­су вка­за­них дер­жав­них сти­ві­дор­них ком­па­ній. За­раз го­ту­є­мо до­ку­мен­та­цію для про­ве­де­н­ня кон­кур­су із ви­зна­че­н­ня кон­суль­тан­та з роз­роб­ки ТЕО кон­це­сії вка­за­них об’єктів та па­ке­ту до­ку­мен­тів, не­об­хі­дних для про­ве­де­н­ня са­мо­го кон­це­сій­но­го кон­кур­су. Що сто­су­є­ться фі­нан­су­ва­н­ня, то пла­ну­є­мо за­лу­ча­ти ко­шти між­на­ро­дних фі­нан­со­вих ор­га­ні­за­цій та ДП «АМПУ». Роз­ви­ток транс­порт­ної ме­ре­жі – дер­жа­во­твор­че зав­да­н­ня усіх, хто пра­гне по­бу­ду­ва­ти по­ту­жну укра­їн­ську еко­но­мі­ку, пе­ре­ко­на­ний, що вона ста­не ба­зи­сом для за­лу­че­н­ня іно­зем­них та єв­ро­пей­ських ін­ве­сто­рів для по­кра­ще­н­ня ін­фра­стру­кту­ри кра­ї­ни.

Бе­сі­ду ве­ла Ма­ри­на Скри­пник, спе­ці­аль­но для ВД «Укра­ї­на Бі­знес»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.