Не­за­хи­ще­ні при отри­ман­ні кре­ди­тів

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Клю­чо­ві ре­зуль­та­ти дру­гої хви­лі до­слі­дже­н­ня пра­кти­ки ро­бо­ти фі­нан­со­вих уста­нов на рин­ку спо­жив­чо­го кре­ди­ту­ва­н­ня: • По­над 10% всіх ре­клам­них ма­те­рі­а­лів по­ру­шу­ють за­бо­ро­ну ре­кла­ми «0%» кре­ди­тів (ст.7 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про спо­жив­че кре­ди­ту­ва­н­ня» за­бо­ро­няє ре­кла­му без­про­цен­тних кре­ди­тів). У біль­шо­сті ре­клам­них ма­те­рі­а­лів не вка­зу­ю­ться про­цен­тні став­ки, щоб на та­ку ре­кла­му не по­ши­рю­ва­лась ви­мо­га За­ко­ну за­зна­ча­ти ре­аль­ну вар­тість кре­ди­ту. •У 97,6% ви­пад­ків під час пер­вин­ної кон­суль­та­ції «та­єм­ним по­ку­пцям» не на­да­ва­лась пов­на пи­сьмо­ва ін­фор­ма­ція про кре­дит, як то­го ви­ма­гає за­ко­но­дав­ство. Най­ча­сті­ше бу­ла від­су­тня ін­фор­ма­ція що­до ре­аль­ної рі­чної про­цен­тної став­ки та орі­єн­тов­ної за­галь­ної вар­то­сті кре­ди­ту. •Фі­нан­со­ві уста­но­ви про­дов­жу­ють пра­кти­ку стя­гне­н­ня ви­со­ких ко­мі­сій за на­да­н­ня та об­слу­го­ву­ва­н­ня кре­ди­тів. Та­ка пра­кти­ка при­зво­дить до то­го, що ре­аль­ні рі­чні про­цен­тні став­ки бан­ків за кре­ди­та­ми на су­му від 4 000 грн. до 6 000 грн. на тер­мін від 6 до 12 мі­ся­ців ко­ли­ва­ю­ться від 32% до 200%, а ре­аль­ні рі­чні про­цен­тні став­ки фі­нан­со­вих ком­па­ній ся­га­ють 1 600%. • У де­яких аспе­ктах кре­ди­тні до­го­во­ри бу­ли при­ве­де­ні у від­по­від­ність до за­ко­но­дав­ства, осо­бли­во з то­чки зо­ру за­зна­че­н­ня ре­аль­ної рі­чної про­цен­тної став­ки. Але все ще ду­же по­ши­ре­ни­ми є не­за­кон­ні умо­ви у до­го­во­рах, осо­бли­во на­да­н­ня кре­ди­то­ру пра­ва ви­ма­га­ти до­стро­ко­во­го по­вер­не­н­ня кре­ди­ту, якщо по­зи­чаль­ник не по­го­джу­є­ться зі змі­ною роз­мі­ру пла­те­жів за кре­ди­том (50% до­го­во­рів). • У всіх ви­пад­ках на­да­н­ня кре­ди­ту з обов’яз­ко­вим стра­ху­ва­н­ням по­зи­чаль­ни­ку не да­ли змо­гу обра­ти стра­хо­ву ком­па­нію; ів по­ло­ви­ні па­спор­тів та­ких спо­жив­чих кре­ди­тів бу­ло за­зна­че­но, що стра­ху­ва­н­ня не є обов’яз­ко­вим. Згі­дно із За­ко­ном, вар­тість обов’яз­ко­во­го стра­ху­ва­н­ня не вклю­ча­є­ться до ре­аль­ної рі­чної про­цен­тної став­ки, то­му по­зи­чаль­ни­ки ма­ють звер­та­ти ува­гу на су­му стра­хо­во­го пла­те­жу окре­мо. Прийня­т­тя За­ко­ну Укра­ї­ни «Про спо­жив­че кре­ди­ту­ва­н­ня» по­ки ще не­змі­ни­ло си­ту­а­цію з ре­гу­ляр­ним по­ру­ше­н­ням прав по­зи­чаль­ни­ків сут­тє­во. «Ва­жли­вою при­чи­ною існу­ва­н­ня не­до­бро­со­ві­сних пра­ктик є від­су­тність у ре­гу­ля­то­рів фі­нан­со­во­го рин­ку до­ста­тніх пов­но­ва­жень із пра­во­за­сто­су­ва­н­ня (осо­бли­во пра­ва на­кла­да­ти штра­фи за по­ру­ше­н­ня прав спо­жи­ва­чів). Дру­гою при­чи­ною є те, що фі­нан­со­ві уста­но­ви ма­ло зро­би­ли, щоб змі­ни­ти свої пра­кти­ки та при­ве­сти їх у пов­ну від­по­від­ність до ви­мог За­ко­ну», – про­ко­мен­ту­ва­ла за­сту­пник­ке­рів­ни­ка Про­е­кту USAID «Транс­фор­ма­ція фі­нан­со­во­го се­кто­ру» Юлія Ві­тка. «Здо­ро­ве» спо­жив­че кре­ди­ту­ва­н­ня пе­ред­ба­чає від­су­тність «пе­ре­ко­сів» – чи то в бік за­хи­сту прав по­зи­чаль­ни­ків, чи то в бік за­хи­сту прав кре­ди­то­рів. За­кон «Про спо­жив­че кре­ди­ту­ва­н­ня», який всту­пив в дію рік то­му, мав би за­хи­сти­ти по­зи­чаль­ни­ків, але, як про­де­мон­стру­ва­ли ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня, рі­вень ви­ко­на­н­ня йо­го ви­мог все ще за­ли­ша­є­ться не­до­ста­тньо ви­со­ким. Ре­гу­ля­то­ри фі­нан­со­во­го рин­ку та­кож ви­сло­ви­ли за­не­по­ко­є­н­ня що­до не­че­сних пра­ктик, які до­сі збе­рі­га­ю­ться на рин­ку спо­жив­чо­го кре­ди­ту­ва­н­ня, та по­ру­шень прав по­зи­чаль­ни­ків. «Пар­ла­мен­та­рі зу­пи­ни­лись «на пів­шля­ху» – во­ни прийня­ли один За­кон, але за­ко­но­про­ект 2456-д що­до удо­ско­на­ле­н­ня за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів фі­нан­со­вих по­слуг, який йшов з ним у па­ке­ті, все ще че­кає на роз­гляд у се­сій­ній за­лі. То­му вже май­же рік у нас не­має пов­но­ва­жень, щоб кон­тро­лю­ва­ти ви­ко­на­н­ня ви­мог За­ко­ну «Про спо­жив­че кре­ди­ту­ва­н­ня» та за­сто­со­ву­ва­ти не­об­хі­дні за­хо­ди у ра­зі їх по­ру­ше­н­ня», – за­ува­жи­ла за­сту­пник го­ло­ви На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни Ка­те­ри­на Рож­ко­ва.«До­свід, який отри­му­ють «та­єм­ні по­ку­пці» під час до­слі­дже­н­ня, є уні­каль­ним. Ду­маю, що і ре­гу­ля­тор, і бан­ки ви­ко­ри­ста­ють ці ре­зуль­та­ти у сво­їй подаль­шій ро­бо­ті», – до­да­ла вона. «Одним з най­ва­жли­ві­ших зав­дань Про­е­кту USAID «Транс­фор­ма­ція фі­нан­со­во­го се­кто­ру» є від­нов­ле­н­ня до­ві­ри до фі­нан­со­во­го се­кто­ру. Усім зро­зумі­ло, що це ве­ли­кий ви­клик. В остан­нє де­ся­ти­лі­т­тя Укра­ї­на за­зна­ла двох сер­йо­зних фі­нан­со­вих криз. Ба­га­то укра­їн­ців втра­ти­ли за­оща­дже­н­ня в ре­зуль­та­ті чи­слен­них бан­ків­ських бан­крутств в остан­ні три ро­ки. USAID вва­жає ва­жли­вим на­ла­го­ди­ти кон­стру­ктив­ний діа­лог з фі­нан­со­вою спіль­но­тою та пра­цю­ва­ти ра­зом для спри­я­н­ня ди­вер­си­фі­ко­ва­но­му та ста­ло­му еко­но­мі­чно­му зро­стан­ню», –під­су­му­вав Фар­хад Га­у­сі, ди­ре­ктор Офі­су еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня, USAID.

Де­пар­та­мент ком­му­ні­ка­цій Про­е­кту USAID «Транс­фор­ма­ція фі­нан­со­во­го се­кто­ру»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.