ІСС-Ukraine — фор­пост успі­шно­го бі­зне­су в Афри­ці

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

– За всі­ма ана­лі­ти­чни­ми до­слі­дже­н­ня­ми афри­кан­ський ринок ду­же пер­спе­ктив­ний. І рух укра­їн­сько­го бі­зне­су в сто­ро­ну чор­но­го кон­ти­нен­ту від­бу­ва­є­ться по­стій­но, про­те зде­біль­шо­го – це вла­сна ініціатива під­при­єм­ців. А так ринок за­во­ю­ва­ти важ­ко. На­скіль­ки б до­по­міг си­стем­ний під­хід від дер­жа­ви, бі­знес ін­сти­ту­цій в цьо­му пи­тан­ні? – Це на­справ­ді так і є. Та­кі еко­но­мі­чно по­ту­жні кра­ї­ни як Ки­тай, Спо­лу­че­ні Шта­ти, які між со­бою є кон­ку­рен­та­ми вже актив­но пра­цю­ють на афри­кан­сько­му рин­ку, по­руч ідуть Ні­меч­чи­на, Фран­ція, Ро­сія. Зро­зумі­ло, що в пер­спе­кти­ві це ринок із не­ося­жною кіль­кі­стю спо­жи­ва­чів, ринок, який актив­но роз­ви­ва­є­ться, на­ро­щує по­тен­ці­ал. Ва­го­му роль ві­ді­грає по­стій­на до­по­мо­га з бо­ку між­на­ро­дних уста­нов. За­ли­ши­ти Афри­ку в со­ці­аль­но­му аспе­кті – ду­же не­без­пе­чно, а це, в свою чер­гу, сут­тє­ві вли­ва­н­ня в еко­но­мі­ку. До то­го ж Афри­ка ці­ка­ва ве­ли­че­зни­ми по­кла­да­ми ко­ри­сних ко­па­лин. І це не тіль­ки тра­ди­цій­ні ву­гі­л­ля, на­фта, ал­ма­зи, зо­ло­то. Це ще і пе­ре­лік не­об­хі­дних ре­сур­сів для те­хно­ло­гі­чно­го роз­ви­тку про­від­них кра­їн сві­ту. Ба­га­то ком­па­ній пра­цю­ють в Афри­ці, бу­ду­ють під­при­єм­ства, на­ла­го­ди­ли си­стем­ну ро­бо­ти з мі­сце­вою вла­дою, за­ру­чи­ли­ся під­трим­кою і га­ран­ті­єю між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій. Адже не се­крет, що бі­знес-ри­зи­ки до­сить ве­ли­кі. Ча­ста змі­на вла­ди, які від­бу­ва­ю­ться в окре­мих кра­ї­нах, не до­дає ста­біль­но­сті: впро­ва­джу­ю­ться но­ві пра­ви­ла, якісь про­е­кти за­кри­ва­ю­ться, пе­ре­фор­мо­ву­ю­ться фі­нан­со­ві по­то­ки. І тут ви­ни­кає про­бле­ма, яку слід ви­рі­ши­ти для укра­їн­сько­го бі­зне­су – ско­о­пе­ру­ва­ти зу­си­л­ля, си­стем­но роз­ро­би­ти спіль­ну стра­те­гію спів­пра­ці з афри­кан­ськи­ми кра­ї­на­ми. І це не тіль­ки актив­ні­ше про­су­ва­н­ня на кон­ти­нент, це і змен­ше­н­ня ри­зи­ків. Стра­те­гі­чною ме­тою ICC Ukraine є ін­те­гра­ці­я­Укра­ї­ни до гло­баль­но­ї­си­сте­ми­прийня­т­тя­рі­шень і роз­по­ді­лу­при­бу­тків, де ви­рі­шаль­ну роль ві­ді­гра­є­Мі­жна­ро­дна­тор­го­ва па­ла­та, на сьо­го­дні пред­став­ле­на у 127 кра­ї­на­хсві­ту та ма­є­ро­зга­лу­же­ну ме­ре­жу На­ціо­наль­ни­хко­мі­те­тів у 93 дер­жа­вах, на­да­є­пра­кти­чну­до­по­мо­гу­ві­тчи­зня­ним­під­при­єм­ствам в оформ­лен­ні­бі­знес-пла­нів та ко­мер­цій­ни­х­про­по­зи­цій­від­по­від­но до ви­мо­гмі­жна­ро­дно­ї­тор­гів­лі. Но­ва­ці­єю у ро­бо­ті ІСС Ukraine є про­гра­ма­до­лу­че­н­ня­дер­жав­ни­хслу­жбов­ців, які­пра­цю­ю­тьза­кор­до­ном, до акти­ві­за­ці­ї­еко­но­мі­чни­ху­год в кра­ї­нах-ре­зи­ден­тах. В рам­ках діа­ло­гу ІСС Ukraine «вла­да-бі­знес» пред­став­ля­єін­те­ре­си­ві­тчи­зня­ни­хпід­при­єм­ців у гро­мад­ських ра­дах при МЗС, Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку, Мін­фі­ну та у до­рад­чих ор­га­нах, зокре­ма­Ра­ді­екс­пор­те­рів та ін­ве­сто­рів при МЗС Укра­ї­ни. (Ра­да екс­пор­те­рів та ін­ве­сто­рів при МЗС Укра­ї­ни ство­ре­на з ме­тою ди­вер­си­фі­ка­ці­ї­рин­ків­збу­ту­ві­тчи­зня­ни­хпід­при­ємств та усу­не­н­ня­бар’єрів у дво­сто­рон­ній­тор­гів­лі­між­кра­ї­на­ми, очо­лю­є­Мі­ні­стрКлім­кін П. А., за­сту­пник Го­ло­ви Ра­ди – Пре­зи­дент ICC Ukraine Щел­ку­нов В. І., – ред.). Ми пра­цю­є­мо над тим, що­букра­їн­ські­ви­ро­бни­ки лег­ко і без про­блем екс­пор­ту­ва­ли свою про­ду­кцію до Емі­ра­тів. Зві­сно, все ро­би­ться­по­сту­по­во. На­ши­ми екс­пер­та­ми­про­ра­хо­ву­є­ться­ко­жен­крок, ко­жен­ри­зик. Зав­дя­ки­плі­дній­ро­бо­тів­же­сьо­го­дні­кіль­ка­укра­їн­ськи­хви­ро­бни­ків­від­пра­ви­ли свою про­ду­кцію до ОАЕ, хо­ча­мі­жна­ро­дний центр в Ду­ба­ї­був­від­кри­тий­де­кiль­ка­мі­ся­ців то­му. На­ше спів­ро­бі­тни­цтво з Емі­ра­та­ми­дасть ре­аль­но міль­йон­ні­при­бу­тки для ви­ро­бни­ків в Укра­ї­ні. За­раз ми зби­ра­є­мо ба­зу ви­ро­бни­ків, які­хо­чу­тьви­йти на цей­тор­го­вель­ний­ри­нок, отри­му­є­мо­від них де­ся­тки за­явок. Вва­жаю, що­тор­гів­ля з кра­ї­на­ми­Пер­ської за­то­ки – це­гар­на­мо­жли­ві­стьпо­ста­ви­ти­ба­га­тьох на­ших ви­ро­бни­ків на но­ги. ІСС-Ukraine в цьо­му на­прям­ку пра­цює вже не один рік. Ті­сні­ше від­пра­цьо­ва­на спів­пра­ця з араб­ським на­прям­ком пів­но­чі Афри­ки. Акти­ві­зу­є­мо ро­бо­ту по від­пра­цю­ван­ню ін­шої ча­сти­ни. Са­ме в цьо­му кон­текс­ті бу­ла про­ве­де­на оста­н­ня ро­бо­ча на­ра­да з Де­пар­та­мен­том кра­їн Афри­ки Мі­ні­стер­ства За­кор­дон­них Справ, де бу­ло від­пра­цьо­ва­но пев­ні трен­ди і на­прям­ки ру­ху, для то­го щоб зро­би­ти афри­кан­ський кон­ти­нент більш від­кри­тим для ві­тчи­зня­но­го бі­зне­су. До ре­чі, ця на­ра­да бу­ла по­ка­зо­вою, оскіль­ки свід­чить, що і дер­жа­ва по­ча­ла актив­но до­лу­ча­ти­ся до ці­єї теми, ро­зу­мі­ю­чи ва­жли­вість там­те­шньо­го рин­ку. Укра­ї­на по­сту­по­во на­ма­га­є­ться ви­бу­до­ву­ва­ти від­но­си­ни з афри­кан­ськи­ми кра­ї­на­ми, перш за все в роз­ви­тку ін­фра­стру­ктур­них про­е­ктів, роз­роб­ці ко­ри­сних ко­па­лин, ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня, ра­ке­то-ко­смі­чна та авіа­цій­на га­лу­зі, аграр­ний ком­плекс, пи­та­н­ня спіль­ної роз­роб­ки ро­до­вищ із кра­ї­на­ми чор­но­го кон­ти­нен­ту, на вза­є­мо­ви­гі­дних умо­вах і ба­га­то ін­ших пи­тань. Чим ще ці­ка­вий афри­кан­ський кон­ти­нент? Зви­чай­но, що ту­ри­змом. Пар­ки са­фа­рі, На­ціо­наль­ні пар­ки, де мо­жна не в зоо­пар­ку, а на во­лі по­ба­чи­ти тва­рин. Над­зви­чай­но ці­ка­ві тра­ди­цій­на куль­ту­ра та зви­чаї. – А які ін­стру­мен­ти мо­же за­про­по­ну­ва­ти ІСС для до­по­мо­ги ві­тчи­зня­но­му бі­зне­су у про­су­ван­ні на афри­кан­ський ринок? –Ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо си­стем­ні на­прям­ки ді­яль­но­сті, які ре­ко­мен­дує цен­траль­ний офіс ІСС. Ви­ко­ну­є­мо ре­ко­мен­да­ції з по­зи­ції ООН, СОТ. Тоб­то наш бі­знес має від­по­від­а­ти уні­фі­ко­ва­ним пра­ви­лам і ви­мо­гам, який спри­йма­є­ться і в кра­ї­нах Афри­ки. І там тіль­ки по­чав роз­ви­ва­ти­ся су­ча­сний бі­знес, який від­бу­ва­є­ться під кон­тро­лем кра­їн до­но­рів афри­кан­сько­го кон­ти­нен­ту. А це ду­же ва­жли­во з то­чки зо­ру га­ран­тій і змен­ше­н­ня ри­зи­ків. Ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­є­мо і ре­ко­мен­ду­є­мо до­свід ро­бо­ти ін­ших держав з афри­кан­ськи­ми кра­ї­на­ми. Як при­клад най­ближ­чим ча­сом бу­де від­кри­то три пред­став­ни­цтва в ста­біль­ні­ших кра­ї­нах, для то­го щоб бу­ли зро­зумі­лі й тен­ден­ції змін на рин­ку, і по­тре­би афри­кан­сько­го кон­ти­нен­ту, і по­си­ле­н­ня мі­сця Укра­ї­ни в ро­бо­ті з афри­кан­ськи­ми кра­ї­на­ми. Зай­ти спон­тан­но, не си­стем­но в якусь кра­ї­ну – «…а чи не ку­пи­те на­шу про­ду­кцію?..» – ду­же важ­ко. Слід не тіль­ки опра­цю­ва­ти, ви­вчи­ти там­те­шній ринок, на­ла­го­ди­ти зв’яз­ки, ор­га­ні­зу­ва­ти зу­стрі­чі – це ці­лий ком­плекс за­хо­дів. Вже не ка­жу­чи про те, що слід ду­же обе­ре­жно оби­ра­ти пар­тне­ра, пе­ре­ві­ря­ти йо­го. По су­ті пред­став­ни­цтва ІСС в афри­кан­ських кра­ї­нах, це як фор­пост, те з чо­го вар­то по­чи­на­ти.

Бе­сі­ду вів Сер­гій Сі­во­лап

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.