Цін­но­сті ви­жи­ва­н­ня і цін­но­сті пе­ред­ба­че­н­ня

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Від­но­сно ви­со­ким ви­явив­ся рі­вень обі­зна­но­сті з но­во­вве­де­н­ням си­сте­ми що­до га­ран­ту­ва­н­ня ко­штів фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців: 45% опи­та­них пра­виль­но вка­за­ли, що та­кі ко­шти га­ран­ту­ю­ться си­сте­мою. Однак під час по­пе­ре­дніх до­слі­джень при­бли­зно та­ка са­ма час­тка ре­спон­ден­тів ана­ло­гі­чно вва­жа­ла, що ко­шти під­при­єм­ців під­па­да­ють під га­ран­тію Фон­ду, хо­ча до 2017 ро­ку це не від­по­від­а­ло дій­сно­сті. То­му має мі­сце не стрім­ке усві­дом­ле­н­ня на­се­ле­н­ням но­вих пра­вил ро­бо­ти си­сте­ми га­ран­ту­ва­н­ня, а пе­ре­тво­ре­н­ня ба­жа­но­го в ре­аль­ність. По­кри­т­тя га­ран­ті­я­ми уста­нов На­се­ле­н­ня не знає, які са­ме вкла­ди та в яких са­ме уста­но­вах га­ран­ту­ю­ться Фон­дом. Ли­ше 8% опи­та­них змо­гли да­ти пра­виль­ну від­по­відь що Фонд га­ран­тує вкла­ди в усіх бан­ках за ви­клю­че­н­ням Дер­жав­но­го оща­дно­го бан­ку Укра­ї­ни, вкла­ди в яко­му га­ран­ту­ю­ться за окре­мим ме­ха­ні­змом. Рів­но по­ло­ви­на ре­спон­ден­тів вва­жа­ють, що Фонд га­ран­тує вкла­ди у всіх бан­ках без ви­клю­че­н­ня, що є фор­маль­но не­пра­виль­ною від­по­від­дю. Фа­кти­чно лю­ди не усві­дом­лю­ють, що в Укра­ї­ні одно­ча­сно існу­ють дві мо­де­лі га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів: ім­плі­ци­тна мо­дель на ба­зі дер­жав­но­го бю­дже­ту, яка по­ши­рю­є­ться на Дер­жав­ний оща­дний банк Укра­ї­ни, та екс­плі­ци­тна мо­дель на ба­зі Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів, уча­сни­ка­ми якої є ре­шта бан­ків. Більш сер­йо­зною про­бле­мою є те, що 26% ре­спон­ден­тів вва­жа­ють, що Фонд га­ран­тує вкла­ди у всіх уста­но­вах, які за­лу­ча­ють де­по­зи­ти, тоб­то і в бан­ках, і в кре­ди­тних спіл­ках, і в фі­нан­со­во-ін­ве­сти­цій­них ком­па­ні­ях. Укра­ї­ні по­трі­бно розв’яза­ти цю про­бле­му, мо­жли­во шля­хом по­ши­ре­н­ня га­ран­тії на всі уста­но­ви, що за­лу­ча­ють де­по­зи­ти. Це від­по­від­а­ти­ме Клю­чо­вим прин­ци­пам ефе­ктив­них си­стем стра­ху­ва­н­ня де­по­зи­тів, ме­тою яких є на­да­н­ня за­хи­сту най­більш вра­зли­вим вер­ствам вкла­дни­ків не­за­ле­жно від то­го, в якій са­ме уста­но­ві роз­мі­ще­но вклад. По­кри­т­тя де­по­зи­тних про­ду­ктів Уза­га­лі на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни вва­жає, що всі вкла­ди в бан­ках га­ран­то­ва­ні Фон­дом, і не знає про на­яв­ність ви­ня­тків за ви­да­ми вкла­дів. Так, ли­ше 18% зна­ють про від­су­тність га­ран­тії за вкла­да­ми в бан­ків­ських ме­та­лах (39% впев­не­ні, що та­кі вкла­ди га­ран­ту­ю­ться), а ще 16% обі­зна­ні, що Фонд не га­ран­тує де­по­зи­тні сер­ти­фі­ка­ти на пред’яв­ни­ка (36% вва­жа­ють, що га­ран­тує). Вкла­дни­кам не­об­хі­дно на­да­ти біль­ше ін­фор­ма­ції та по­ясни­ти, що ці вкла­ди не га­ран­ту­ю­ться. Ці­ка­вою є ситуація з обі­зна­ні­стю що­до га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів в іно­зем­ній ва­лю­ті. Біль­ше по­ло­ви­ни ре­спон­ден­тів – 51% – зна­ють про те, що ва­лю­тні вкла­ди га­ран­ту­ю­ться Фон­дом. Однак ли­ше 16% зна­ють, що та­кі вкла­ди ви­пла­чу­ю­ться в на­ціо­наль­ній ва­лю­ті за офі­цій­ним кур­сом на мо­мент ви­зна­н­ня бан­ку не­пла­то­спро­мо­жним, то­ді як 72% на­во­ди­ли ін­ші ва­рі­ан­ти від­по­від­ей. Як мо­жна бу­ло очі­ку­ва­ти, з огля­ду на фі­нан­со­ву кри­зу та за­кри­т­тям близь­ко 90 бан­ків, гро­мад­ська дум­ка про фі­нан­со­вий се­ктор (осо­бли­во в ча­сти­ні до­ві­ри до фі­нан­со­вих уста­нов) за­зна­ла сер­йо­зних змін; • спо­сте­рі­га­є­ться зна­чне па­ді­н­ня за­ці­кав­ле­но­сті в ін­фор­ма­ції про фі­нан­со­ві по­слу­ги за­га­лом: якщо у 2015 ро­ці 25% ре­спон­ден­тів, які ме­шка­ють у мі­стах з на­се­ле­н­ням від 50 тис. від­по­ві­ли, що та­ка ін­фор­ма­ція для них ду­же ці­ка­ва, то у 2017 ро­ці ін­те­рес до неї ви­сло­ви­ли ли­ше 9%; • зна­чно ча­сті­ше при­чи­ною від­мо­ви від збе­рі­га­н­ня ко­штів на де­по­зи­ті в бан­ку лю­ди ста­ли на­зи­ва­ти не­до­ві­ру до бан­ків: 19% ре­спон­ден­тів у 2015 ро­ці та 53% у 2017 ро­ці; • збіль­ши­ла­ся час­тка лю­дей, які не три­ма­ють ко­шти в бан­ках – з 33% у 2015 ро­ці до 48% у 2017 ро­ці. Се­ред тих, хто до­ві­ряє бан­кам свої ко­шти, зна­чно змен­ши­ла­ся пи­то­ма ва­га вкла­дни­ків зі стро­ко­ви­ми де­по­зи­та­ми – з 26% у 2015 ро­ці до 12% у 2017 ро­ці. На за­гал спо­сте­рі­га­є­ться тен­ден­ція до змен­ше­н­ня ко­ри­сту­ва­н­ня всі­ма де­по­зи­тни­ми про­ду­кта­ми, окрім зар­пла­тних кар­ток. С ян­ва­ря 2018 го­да украин­ские бан­ки пе­ре­шли на Ме­жду­на­ро­дный стан­дарт фи­нан­со­вой отче­тно­сти. В свя­зи с этим бан­кам при­шлось сме­нить под­ход к оцен­ке кре­ди­тно­го ри­ска для но­вых за­ем­щи­ков. С 1 ию­ня НБУ вво­дит но­вый нор­ма­тив для бан­ков Украи­ны - ко­эф­фи­ци­ент по­крытия ли­кви­дно­стью (LCR). Ожи­да­е­тся, что он по­высит устой­чи­вость бан­ков к кра­тко­сро­чным шо­кам ли­кви­дно­сти. Этот нор­ма­тив уста­нав­ли­ва­ет ми­ни­маль­но не­об­хо­ди­мый уро­вень ли­кви­дно­сти для по­крытия ожи­да­е­мо­го от­то­ка средств из бан­ка в те­че­ние 30 дней с уче­том стресс-сце­на­рия. Зна­чи­тель­ный от­ток слу­ча­е­тся в бан­ков­ской си­сте­ме в кри­зи­сных усло­ви­ях. Шесть ме­ся­цев бан­ки бу­дут рас­счи­тывать его в те­сто­вом ре­жи­ме, по ре­зуль­та­там ко­то­ро­го НБУ опре­де­лит гра­фик вхо­жде­ния LCR на 100%. Уже 1 ию­ня 2018 го­да он стал обя­за­тель­ным к испол­не­нию. Бан­ки бу­дут рас­счи­тывать LCR еже­днев­но и еже­ме­ся­чно отчи­тыва­ться. По опу­бли­ко­ван­ным На­ци­о­наль­ным Бан­ком Украи­ны дан­ным, фи­нан­со­вый ре­зуль­тат бан­ков­ской си­сте­мы в пер­вом квар­та­ле 2018 го­да cтал ве­сьма уда­чным. Бан­ки со­кра­ти­ли отчи­сле­ния в ре­зер­вы под не­во­зв­ра­тные кре­ди­ты и это по­зво­ли­ло бан­ков­ской си­сте­ме по­лу­чить ре­кор­дную при­быль в 8,7 млрд грн. Ко­ли­че­ство игро­ков на рын­ке не изме­ни­лось: в Украи­не актив­но ра­бо­та­ет 82 бан­ка. Хо­тя в пер­спе­кти­ве, по мне­нию эк­спер­тов, ря­ды фи­ну­чре­жде­ний все же, мо­гут по­ре­деть. При­быль бан­ков­ско­го се­кто­ра в ра­зме­ре 8.7 млрд грн по ито­гам І квар­та­ла 2018 го­да на 74% пре­выси­ла ре­зуль­тат за ана­ло­ги­чный пе­ри­од 2017 го­да. Су­ще­ствен­ное со­кра­ще­ние отчи­сле­ний в ре­зер­вы – 1,1 млрд грн. в срав­не­нии с 6,3 млрд грн в про­шлом го­ду – вслед­ствие по­сте­пен­ной ре­стру­кту­ри­за­ции ча­сти про­блем­ных кре­ди­тов и за­ме­ще­ния ста­ро­го кре­ди­тно­го порт­фе­ля но­вым, бо­лее ка­че­ствен­ным. В стру­кту­ре до­хо­дов удель­ный вес ко­мис­си­он­ных до­хо­дов за год вырос с 19% до 25%, а в стру­кту­ре ра­схо­дов до­ля отчи­сле­ний в ре­зер­вы со­кра­ти­лась с 16% до 3%, при этом во­зро­сла до­ля адми­ни­стра­тив­ных за­трат – с 25% до 33% и ко­мис­си­он­ных ра­схо­дов – с 5% до 8%. (дан­ные на 01.04.2018). Из 82 ра­бо­тав­ших бан­ков с убытком квар­тал за­кон­чи­ли толь­ко 12 (об­щая сум­ма убытка – 707 млн. грн), по ито­гам 2017 го­да было 17 убыто­чных бан­ков (об­щая сум­ма убытка – 40.1 млрд. грн). В срав­не­нии с ана­ло­ги­чным пе­ри­о­дом про­шло­го го­да бан­ков­ская си­сте­ма в пер­вом квар­та­ле те­ку­ще­го го­да по­ка­за­ла рост чи­сто­го про­цен­тно­го до­хо­да на 44%, чи­сто­го ко­мис­си­он­но­го до­хо­да – на 29.1%, но при этом рост ра­схо­дов на пер­со­нал со­ста­вил 33.2%.

Продовження на стор. 2

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.