Фі­нан­су­ва­н­ня ро­сту аграр­но­го ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ні

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Про­ект «Аграр­ні роз­пи­ски в Укра­ї­ні» роз­по­чав ро­бо­ту в 2015 ро­ці із за­про­ва­дже­н­ня но­ві­тньо­го про­зо­ро­го ін­стру­мен­ту фі­нан­су­ва­н­ня агро­ви­ро­бни­ків – аграр­них роз­пи­сок. Укра­ї­на за­по­зи­чи­ла цей ін­стру­мент в Бра­зи­лії, де він фун­кціо­нує ще з 1990-х., ада­пту­ва­ла йо­го та по­кра­щи­ла йо­го фун­кціо­нал на­сту­пним чи­ном: 1. Був роз­ро­бле­ний та вве­де­ний в дію Ре­єстр аграр­них роз­пи­сок, який мі­стить ін­фор­ма­цію про зо­бов’яза­н­ням за аграр­ни­ми роз­пи­ска­ми; 2. Но­та­рі­аль­не оформ­ле­н­ня аграр­них роз­пи­сок від­бу­ва­є­ться на­ба­га­то швид­ше, ніж в Бра­зи­лії 3. Існує мо­жли­вість по­за­су­до­вої про­це­ду­ри при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня. Зав­дя­ки аграр­ним роз­пи­скам, агро­ви­ро­бни­ки Бра­зи­лії що­рі­чно за­лу­ча­ють $20-25 мі­льяр­дів до­ла­рів на по­тре­би ви­ро­бни­цтва. Цю су­му скла­да­ють бан­ків­ські по­зи­ки за аграр­ни­ми роз­пи­ска­ми, кре­ди­ту­ва­н­ня ма­те­рі­а­ла­ми та опе­ра­ції на рин­ку ка­пі­та­лу. Мо­жли­вість згру­пу­ва­ти аграр­ні роз­пи­ски за­для ство­ре­н­ня цін­них па­пе­рів, по­кри­тих акти­ва­ми, є одним з ва­жли­вих шля­хів за­лу­че­н­ня до­да­тко­во­го фі­нан­су­ва­н­ня до агро­се­кто­ру. В Бра­зи­лії існує ба­га­то ін­стру­мен­тів фі­нан­су­ва­н­ня, які від­по­від­а­ють по­тре­бам рі­зних ін­ве­сто­рів та рин­ку в ці­ло­му, але пер­шу облі­га­цію, за­без­пе­че­ну аграр­ною роз­пи­скою, бу­ло ви­да­но в2009 ро­ці. Це бу­ли ве­ксе­лі на осно­ві аграр­них роз­пи­сок від за­во­ду, що ви­го­тов­ляв тро­сти­но­вий цу­кор, на су­му близь­ко $10 млн. Клю­чо­ві спі­ке­ри фо­ру­му – Жо­зе Ан­то­ніо Гра­нья­ні, стар­ший фі­нан­со­вий спе­ці­а­ліст Гру­пи Сві­то­во­го Бан­ку та Джо­на­тас Ко­рі, пар­тнер бра­зиль­ської ін­ве­сти­цій­ної ком­па­нії Leaf Capital, яка спе­ці­а­лі­зу­є­ться на кон­суль­та­тив­них по­слу­гах що­до ін­ве­сту­ва­н­ня в агро­се­ктор Бра­зи­лії. Оби­два спі­ке­ри ма­ють зна­чний до­свід у ро­бо­ті з аграр­ни­ми роз­пи­са­ми на рин­ку цін­них па­пе­рів. Цін­ні па­пе­ри, по­кри­ті акти­ва­ми, на­да­ють грав­цям рин­ку сут­тє­ві ви­го­ди: • Агро­ви­ро­бни­кам: мо­жли­вість ін­тен­си­фі­ку­ва­ти та роз­ши­ри­ти бі­знес за до­по­мо­гою до­сту­пу до до­да­тко­вих ре­сур­сів та ко­штів на ви­гі­дних умо­вах, ви­зна­че­них в про­стих до­ку­мен­тах; • По­ста­чаль­ни­кам: мо­жли­вість кон­вер­ту­ва­ти лі­кві­дні акти­ви у гро­ші, не­об­хі­дні для роз­ви­тку бі­зне­су; • Бан­кам: мо­жли­вість роз­ван­та­жи­ти ба­лан­со­ву зві­тність та роз­ши­ри­ти про­гра­ми фі­нан­су­ва­н­ня сіль­сько­го го­спо­дар­ства; • Ін­ве­сто­рам: мо­жли­вість ін­ве­сту­ва­ти в сіль­ське го­спо­дар­ство – се­ктор зі швид­ким ро­стом та хо­ро­ши­ми при­бу­тка­ми. «На­сту­пна фа­за роз­ви­тку аграр­них роз­пи­сок у та­ких аграр­них кра­ї­нах, як Бра­зи­лія та Укра­ї­на, пе­ред­ба­чає за­лу­че­н­ня ін­ве­сто­рів з ме­тою аку­му­лю­ва­н­ня гро­шо­вих ко­штів в агро­се­ктор», го­во­рить Джо­на­тас Ко­рі, пар­тнер ін­ве­сти­цій­ної ком­па­нії Leaf Capital. «Укра­ї­на є по­ту­жним грав­цем на то­вар­но­му рин­ку, вона де­мон­струє вра­жа­ю­чий екс­порт­ний ріст про­тя­гом остан­ніх 10 ро­ків», го­во­рить Жо­зе Ан­то­ніо Гра­нья­ні, стар­ший фі­нан­со­вий спе­ці­а­ліст Гру­пи Сві­то­во­го Бан­ку. «На­сту­пним ло­гі­чним кро­ком бу­де по­єд­на­н­ня з рин­ка­ми ка­пі­та­лів, які фі­нан­су­ва­ти­муть цей ріст та ін­тен­си­фі­ка­цію аграр­но­го ви­ро­бни­цтва. Це бу­де ви­зна­н­ня мі­сця Укра­ї­ни на гло­баль­но­му сіль­сько­го­спо­дар­сько­му рин­ку». Між­на­ро­дна фі­нан­со­ва кор­по­ра­ція в Укра­ї­ні ре­тель­но ви­вчає мо­жли­во­сті ви­ве­де­н­ня аграр­них роз­пи­сок на ринок цін­них па­пе­рів, що, у свою чер­гу, збіль­шить об’єм ін­ве­сти­цій до сіль­сько­го­спо­дар­сько­го се­кто­ру та, з ін­шо­го бо­ку, до­зво­лить роз­ви­ва­ти­ся грав­цям агро­рин­ку. «Укра­їн­ські ви­ро­бни­ки ду­же про­гре­сив­ні – во­ни бі­зне­сме­ни. Во­ни ду­же мі­цні, ін­но­ва­цій­ні та при­ва­бли­ві для ін­ве­сто­рів. Я ві­рю, що аграр­ні роз­пи­ски та ви­ве­де­н­ня їх на ринок цін­них па­пе­рів – це уні­каль­на мо­жли­вість для роз­ви­тку се­кто­ру», го­во­рить Хе­лен Фейр­лемб, но­вий ме­не­джер про­е­кту «Аграр­ні роз­пи­ски в Укра­ї­ні». Аграр­ні роз­пи­ски – це пре­кра­сна то­чка від­лі­ку, але з огля­ду на швид­кість роз­ви­тку цьо­го ін­стру­мен­ту фі­нан­су­ва­н­ня в агро­се­кто­рі Укра­ї­ни, нам по­трі­бно по­чи­на­ти ди­ви­ти­ся в май­бу­тнє», — го­во­рить Лія Со­ро­ка, ке­рів­ник про­гра­ми «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня агро­се­кто­ру в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії, IFC.

Пі­дго­ту­ва­ла Оле­на Діхтяренко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.