Час бу­ду­ва­ти кращі су­спіль­ство, кра­ї­ну та світ

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Бур­хли­вий роз­ви­ток по­лі­ти­чно­го діа­ло­гу, свід­ка­ми яко­го є на­ші на­ро­ди, змі­цнив тра­ди­цій­но дру­жні дво­сто­рон­ні від­но­си­ни. І я хо­тів би ко­ро­тко від­зна­чи­ти де­які ва­жли­ві ві­хи цьо­го про­це­су. 21 ве­ре­сня 2017 ро­ку на сім­де­сят дру­гій се­сії Ге­не­раль­ної Асам­блеї Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій в Нью-Йор­ку від­бу­ла­ся зу­стріч Мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Ар­ген­ти­ни Хор­хе Фо­рі та Мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Пав­ла Клім­кі­на. На цій зу­стрі­чі мі­ні­стри обго­во­ри­ли мо­жли­вість ві­зи­ту Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка до Ар­ген­ти­нии 2018 ро­ці і ви­сло­ви­ли за­ці­кав­ле­ність у роз­ши­рен­ні та ди­вер­си­фі­ка­ції дво­сто­рон­ньої тор­гів­лі та ви­вчен­ні мо­жли­во стей­спів­пра­ці у га­лу­зі ко­смі­чної ді­яль­но­сті. Сим­во­лом спів­пра­ці між на­ши­ми за­ко­но­дав­ця­ми є той факт, що про­тя­гом остан­ніх ро­ків На­ціо­наль­ний Кон­грес Ар­ген­ти­ни про­го­ло­сив де­кіль­ка за­яв що­до Го­ло­до­мо­ру в Укра­ї­ні. Го­ло­до­мор як акт ге­но­ци­ду був ви­зна­ний про­він­ці­я­ми Ча­ко, Мі­сі­йо­нес та Бу­е­нос-Ай­рес, а та­кож мі­ськи­ми ра­да­ми Апо­сто­лес та Бе­рі­со. І я впев­не­ний, що най­ближ­чим ча­сом на­ми бу­дуть здій­сне­ні подаль­ші кро­ки в цьо­му на­прям­ку. Що­до най­ближ­чих пер­спе­ктив, ми пла­ну­є­мо про­ве­сти цьо­го лі­та в Бу­е­нос-Ай­ре­сі зу­стріч між Мі­ні­стром за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Пав­лом Клім­кі­ним та Мі­ні­стром за­кор­дон­них справ Ар­ген­тин­ської Ре­спу­блі­ки Хор­хе Фо­рі. Ми ду­же спо­ді­ва­є­мо­ся, що ця зу­стріч від­бу­де­ться в остан­ні дні ли­пня 2018 ро­ку. Що­до еко­но­мі­чних зв’яз­ків, я хо­тів би під­кре­сли­ти ва­жли­вий про­грес, який ми спо­сте­рі­га­є­мо в на­шій дво­сто­рон­ній тор­гів­лі. Від 2016 ро­ку ми здій­сни­ли ве­ли­ку ро­бо­ту, ре­зуль­та­ти якої ста­ли по­мі­тні на­при­кін­ці 2017: наш то­ва­ро­об­мін збіль­шив­ся май­же на 30%, не­зва­жа­ю­чи на скла­дну си­ту­а­цію, яку пе­ре­жи­ває Укра­ї­на у зв’яз­ку з кон­флі­ктом. І ми спо­ді­ва­є­мо­ся про­тя­гом цьо­го ро­ку на до­да­тко­ве збіль­ше­н­ня на 10 або біль­ше від­со­тків, з огля­ду на но­ві до­мов­ле­но­сті у цій га­лу­зі, та на пе­ре­вер­ше­н­ня, в кін­це­во­му під­сум­ку, най­ви­що­го істо­ри­чно­го по­ка­зни­ка, до­ся­гну­то­го в дво­сто­рон­ній тор­гів­лі в 2013 ро­ці. Бе­ру­чи до ува­ги ви­со­кий рі­вень уро­жаю в Укра­ї­ні в 2016 та 2017 ро­ках і від­кри­т­тя єв­ро­пей­сько­го рин­ку для мі­сце­вих фер­ме­рів, ціл­ком ймо­вір­но, що по­пит на сіль­сько­го­спо­дар­ську про­ду­кцію на укра­їн­сько­му рин­ку зро­ста­ти­ме, що спри­я­ти­ме до­ся­гнен­ню ва­жли­вих угод між під­при­єм­ства­ми обох кра­їн для роз­ши­ре­н­ня спів­пра­ці в га­лу­зі сіль­сько­го го­спо­дар­ства та тор­гів­лі. Ми та­кож ве­де­мо переговори що­до під­пи­са­н­ня дво­сто­рон­ніх угод про со­ці­аль­не за­без­пе­че­н­ня, екс­тра­ди­цію, вза­єм­ну пра­во­ву до­по­мо­гу в кри­мі­наль­них та ци­віль­них спра­вах, ту­ризм, кі­не­ма­то­гра­фі­чне ви­ро­бни­цтво, за­хист ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, за­хист нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, вза­єм­не ви­зна­н­ня ди­пло­мів по­ча­тко­вої та се­ре­дньої шко­ли. Тре­ба за­зна­чи­ти, що вже по­над п’ят­де­сят дво­сто­рон­ніх угод бу­ло під­пи­са­но обо­ма кра­ї­на­ми про­тя­гом остан­ніх ро­ків. І ми до­кла­да­є­мо всіх зу­силь для роз­ши­ре­н­ня спе­ктру пра­во­вих ін­стру­мен­тів. Свід­че­н­ням подаль­шо­го змі­цне­н­ня зв’яз­ків ста­не про­ве­де­н­ня за­сі­дань Спіль­ної ко­мі­сії з пи­тань еко­но­мі­ки та тор­гів­лі в остан­ньо­му квар­та­лі цьо­го ро­ку в Бу­е­нос-Ай­ре­сі. І ми пла­ну­є­мо, що ре­зуль­та­том цих зу­стрі­чей ста­нуть ві­зи­ти де­ле­га­цій укра­їн­ських бі­зне­сме­нів до Ар­ген­ти­ни й ар­ген­тин­ських до Укра­ї­ни. З ве­ли­кою гор­ді­стю ми пла­ну­є­мо від­кри­ти пам’ятний знак, при­свя­че­ний ба­тько­ві на­шої дер­жа­ви ге­не­ра­лу До­ну Хо­се де Сан-Мар­ті­ну в скве­рі, роз­та­шо­ва­но­му пе­ред на­шим по­соль­ством. Ми пе­ре­ко­на­ні, що до ці­єї уро­чи­стої по­дії при­єд­на­є­ться ке­рів­ни­цтво Адмі­ні­стра­ції мі­ста Ки­є­ва та Бу­е­нос-Ай­ре­са, а та­кож Го­ло­ви Пар­ла­мент­ських груп дру­жби обох кра­їн. Ми вва­жа­є­мо, що це чу­до­ва на­го­да на­кре­сли­ти на­прям­ки спів­ро­бі­тни­цтва між обо­ма мі­ста­ми в рам­ках існу­ю­чої де­кла­ра­ції про дру­жні зв’яз­ки (1993 р.) та уго­ди про спів­пра­цю (2000 р.), а та­кож обго­во­ри­ти пи­та­н­ня, пов’яза­ні з іні­ці­а­ти­вою «Smart Cities» (ро­зум­не мі­сто), при­хиль­ни­ка­ми якою є оби­два мі­ста. Ми твер­до ві­ри­мо в те, що та­кі цін­но­сті, як му­жність, че­сність, пра­цьо­ви­тість, скром­ність та са­мо­від­да­ність, при­та­ман­ні на­шим ба­тькам-за­снов­ни­кам, ма­ють осо­бли­ве зна­че­н­ня в ці не­спо­кій­ні ча­си та ста­нуть ма­я­ком, який осві­тлю­ва­ти­ме на­ші шля­хи до ми­ру та дру­жби у всьо­му сві­ті. І, на­ре­шті, остан­нє, але не менш ва­жли­ве: ми здій­сню­є­мо ве­ли­че­зну ро­бо­ту, по­ши­рю­ю­чи ар­ген­тин­ську куль­ту­ру че­рез наш Ар­ген­тин­ський дім у Ки­є­ві, про­по­ну­ю­чи ши­ро­кий спектр за­хо­дів, вклю­чно із се­мі­на­ра­ми з ар­ген­тин­ської лі­те­ра­ту­ри, уро­ка­ми тан­го та фоль­клор­них тан­ців, ту­ри­сти­чни­ми се­мі­на­ра­ми та кі­но­по­ка­за­ми. Всі за­хо­ди аб­со­лю­тно без­ко­штов­ні. Той факт, що ба­га­то укра­їн­ців рі­зно­го ві­ку та рі­зних со­ці­аль­них груп з ве­ли­ким за­до­во­ле­н­ням бе­руть участь у цих за­хо­дах є для нас пре­дме­том осо­бли­вої гор­до­сті, оскіль­ки ні­що так, як куль­ту­ра не збли­жує на­ро­ди. Як я вже ка­зав, ці фа­кти яскра­во де­мон­стру­ють, що на­ші від­но­си­ни пе­ре­бу­ва­ють на під­йо­мі, і ми мо­же­мо очі­ку­ва­ти їхній подаль­ший роз­ви­ток у май­бу­тньо­му.

Ве­ли­чна історія Ми вша­но­ву­є­мо по­дії, які від­бу­ли­ся 25 трав­ня 1810 ро­ку, а са­ме осно­во­по­ло­жний акт про ство­ре­н­ня ар­ген­тин­ської дер­жа­ви. Ми свя­тку­є­мо но­ву рі­чни­цю ге­ро­ї­чно­го Трав­не­во­го По­дви­гу, це ще один при­від за­ми­сли­ти­ся про спад­щи­ну, яку за­ли­ши­ли на­ші ба­тьки-за­снов­ни­ки. 208 ро­ків то­му сло­во «Сво­бо­да» за­ро­ди­ло­ся в сер­цях ар­ген­тин­ців. Спо­ча­тку во­но ви­мов­ля­ло­ся ше­по­том, але зго­дом пе­ре­тво­ри­ло­ся на гу­чний го­лос на­ро­ду, який хо­тів сам тво­ри­ти свою істо­рію. Ми сьо­го­дні зо­бов’яза­ні і да­лі за­хи­ща­ти прин­ци­пи тих жі­нок і чо­ло­ві­ків, які, по­до­лав­ши свої стра­хи, з не­ймо­вір­ною му­жні­стю здій­сни­ли най­цін­ні­шу мрію люд­ства: жи­ти у сво­бо­ді. Пам’ята­ю­чи най­ва­жли­ві­ші мо­мен­ти на­шої істо­рії, ми за­про­шу­є­мо вас роз­ді­ли­ти з на­ми ці по­чу­т­тя і на­ше пра­гне­н­ня до єд­на­н­ня, ми­ру, бра­тер­ства та сво­бо­ди. Вша­нуй­мо ве­лич ці­єї пам’ятної для нас да­ти. Пе­ре­не­сі­мо се­бе на мить у ті ча­си, від­чуй­мо ту не­ймо­вір­ну не­без­пе­ку, з якою зі­ткну­ли­ся на­ші ба­тьки-за­снов­ни­ки за­ра­ди ідеї сво­бо­ди, жер­тву­ю­чи сво­їм жи­т­тям, по­че­стя­ми, май­ном та ро­ди­на­ми. То­ді про­го­ло­ше­н­ня не­за­ле­жно­сті від­бу­ва­ло­ся на всьо­му аме­ри­кан­сько­му кон­ти­нен­ті. Всі ці спро­би бу­ли жор­сто­ко при­ду­ше­ні і тре­ба бу­ло по­чи­на­ти все спо­ча­тку. Окрім на­шої. Пі­сля 25 трав­ня Ар­ген­тин­ський пра­пор зав­жди ве­ли­чно ма­йо­рить над на­ми, на­прав­ляє нас, спо­ну­кає до дій і об’єд­нує. У ці свя­тко­ві для на­шої Ба­тьків­щи­ни дні хо­чу про­ци­ту­ва­ти сло­ва на­шо­го Пре­зи­ден­та, Ма­у­рі­сіо Ма­крі: «Я за­кли­каю вас всіх гра­ти го­лов­ну роль, до­кла­да­ти яко­мо­га біль­ше зу­силь, щоб зро­би­ти те, що ми ро­би­мо що­дня тро­хи кра­ще». Не­зва­жа­ю­чи на чи­слен­ні ри­зи­ки та за­гро­зи, на­ша вла­да рі­шу­че на­ла­што­ва­на на по­до­ла­н­ня ви­кли­ків та не­без­пек су­ча­сно­го жи­т­тя для оста­то­чно­го зни­ще­н­ня бі­дно­сті, бо­роть­би з вжи­ва­н­ням та роз­по­всю­дже­н­ням нар­ко­ти­ків, щоб на­ша кра­ї­на ста­ла віль­ною, роз­ви­не­ною і спра­ве­дли­вою. До­по­мо­жі­мо що­дня бу­ду­ва­ти кращі су­спіль­ство, кра­ї­ну та світ. Стань­мо най­лі­пшим при­кла­дом для на­ших ді­тей, ро­дин та су­сі­дів. Прий­мі­мо для се­бе актив­ну жит­тє­ву по­зи­цію.Не че­кай­мо, що за нас все зро­бить Дер­жа­ва чи Уряд. На­по­ле­гли­во пра­цюй­мо, щоб за­до­воль­ни­ти всі на­ші по­тре­би, на­віть ті, що іно­ді ви­пе­ре­джа­ють на­ші фі­нан­со­ві мо­жли­во­сті, не пе­ре­кла­да­ю­чи ви­рі­ше­н­ня цих пи­тань на ін­ших гро­ма­дян та кра­ї­ну. Я за­про­шую ко­жно­го з вас, не­за­ле­жно від то­го, ку­ди вас при­ве­де жит­тє­вий шлях, не­сти у сво­є­му сер­ці на­шу Ба­тьків­щи­ну з гор­ді­стю і са­мо­від­да­ні­стю, про­слав­ля­ю­чи іде­а­ли ми­ру, єд­но­сті, сво­бо­ди, рів­но­прав­но­сті та бла­го­по­луч­чя. З Днем Ба­тьків­щи­ни! Я ду­же вдя­чний, що ви з на­ми в цей осо­бли­вий для ар­ген­тин­ців день!

Muchas gracias! Щиро дя­кую!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.