«На­ші де­по­зи­ти на­дій­ні, бо в нас кон­се­рва­тив­на кре­ди­тна по­лі­ти­ка»

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

— Гло­бус Банк є актив­ним грав­цем на рин­ку де­по­зи­тів. У 2018 ро­ці за­ли­шки на ра­хун­ках фі­зи­чних осіб збіль­ши­лись на 10% та пе­ре­ви­щи­ли 1 млрд. грн. Стра­те­гія актив­но­го за­лу­че­н­ня де­по­зи­тів ті­сно пов’яза­на з ди­на­мі­чно зро­ста­ю­чим кре­ди­тним порт­фе­лем бан­ку. При цьо­му орі­єн­та­ція на кре­ди­ту­ва­н­ня фі­зи­чних осіб та ма­лий і се­ре­дній бі­знес за­без­пе­чує йо­го якість та ди­вер­си­фі­ка­цію. Банк від­мо­вив­ся від уні­вер­саль­но­сті та зо­се­ре­див­ся на та­ких пер­спе­ктив­них на­прям­ках ді­яль­но­сті: 1. Іпо­те­чне кре­ди­ту­ва­н­ня — на­пря­мок, який тіль­ки по­чи­нає від­ро­джу­ва­тись пі­сля дов­гої па­у­зи. Гло­бус Банк є без­за­пе­ре­чним лі­де­ром в се­гмен­ті кре­ди­ту­ва­н­ня пер­вин­но­го жи­тла. По­тре­ба у вла­сній до­мів­ці є ба­зо­вою для укра­їн­ців. Ми пра­цю­є­мо з най­біль­ши­ми укра­їн­ськи­ми за­бу­дов­ни­ка­ми і на­да­є­мо кре­ди­ти на ку­пів­лю жи­тла більш ніж у 100 акре­ди­то­ва­них жи­тло­вих ком­пле­ксах по всій кра­ї­ні. Для мі­ні­мі­за­ції ри­зи­ків при акре­ди­та­ції банк вра­хо­вує фі­нан­со­вий стан за­бу­дов­ни­ка, на­яв­ність всіх до­звіль­них до­ку­мен­тів, ди­на­мі­ку бу­дів­ни­цтва, ре­пу­та­цію за­бу­дов­ни­ка. Се­ред основ­них пар­тне­рів: Кор­по­ра­ція «УкрБуд», «Ки­їв­мі­ськ­буд», Трест «Жи­тло­буд-1» (Харків), ТОВ «К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ», ком­па­нія «Омокс», ТОВ «ДБК «ФУН­ДА­МЕНТ», БК «Perfect Group», ТОВ «ІБК «ОБРІЙ», ТОВ «РОЯЛ ХАУЗ ГРУП», ПАТ «СУМБУД» та ін­ші. У трав­ні цьо­го ро­ку ми та­кож по­ча­ли пра­цю­ва­ти на вто­рин­но­му рин­ку жи­тла за кре­ди­тною про­гра­мою Дер­жав­ної іпо­те­чної уста­но­ви. 2. Ав­то­кре­ди­ту­ва­н­ня — ди­на­мі­чний на­пря­мок кре­ди­ту­ва­н­ня з які­сною клі­єнт­ською ба­зою та ви­со­кою кон­ку­рен­ці­єю. За під­сум­ка­ми 2017 р. Гло­бус Банк — 2-й на рин­ку. Ми пра­цю­є­мо з більш ніж 400 ав­то­са­ло­на­ми, зокре­ма з ком­па­ні­я­ми «УкрАв­то», «АІС», «Єв­ро­кар», «Бо­г­дан», ди­лер­ською ме­ре­жею НІКО. Ре­а­лі­зо­ва­но ім­пор­тер­ські про­гра­ми кре­ди­ту­ва­н­ня на ку­пів­лю но­вих ав­то RAVON та Hyundai Finance. У 2018 ро­ці ми роз­по­ча­ли кре­ди­ту­ва­ти при­дба­н­ня ав­то­мо­бі­лів з про­бі­гом. 3. Кре­ди­ту­ва­н­ня під­при­ємств ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су — на­пря­мок, який був не­до­оці­не­ний бан­ка­ми до кри­зи 2014 р., а за­раз по­ка­зує ви­со­кі тем­пи зро­ста­н­ня. Ми на­да­є­мо пе­ре­ва­гу ці­льо­вим кре­ди­там на ку­пів­лю транс­порт­них за­со­бів, сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, обла­дна­н­ня. Ре­зуль­тат ре­а­лі­за­ції на­шої стра­те­гії — які­сний кре­ди­тний порт­фель та збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті за­до­во­ле­них клі­єн­тів, які здій­сню­ють свої мрії. Оле­на ДМІТРІЄВА, за­сту­пник Го­ло­ви Прав­лі­н­ня Гло­бус Бан­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.