ЗА­КОН ПРО ВАЛЮТУ ТА ПОВ­НО­ВА­ЖЕ­Н­НЯ

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Упро­довж 2018-2019 ро­ків «Но­ва По­шта» за­без­пе­чить усі 26 ти­сяч сво­їх пра­ців­ни­ків пов­ним ме­ди­чним стра­ху­ва­н­ням. Про­тя­гом пер­шо­го стра­хо­во­го квар­та­лу, що по­чне­ться 1 ли­пня, бу­де за­стра­хо­ва­на пер­ша хви­ля пра­ців­ни­ків, яка скла­де 14 ти­сяч осіб, на­сту­пна хви­ля з 1 жов­тня – 17 ти­сяч, і тре­тя – з 1 сі­чня 2019 – 26 ти­сяч пра­ців­ни­ків. «Но­ва По­шта» та­кож на­дасть мо­жли­вість сво­їм пар­тне­рам за­стра­ху­ва­ти сво­їх пра­ців­ни­ків за кор­по­ра­тив­ни­ми та­ри­фа­ми, а всім пра­ців­ни­кам ком­па­нії – сво­їх най­ближ­чих рі­дних (ба­тьків, ді­тей, дру­жин/чо­ло­ві­ків). Лі­міт стра­хо­вої від­по­від­аль­но­сті на да­ту під­пи­са­н­ня До­го­во­ру стра­ху­ва­н­ня скла­де біль­ше, ніж 1,5 млрд грн. Ком­па­нія та­кож бе­ре на се­бе ви­пла­ту всіх по­да­тків, що скла­да­ють 19,5% від вар­то­сті стра­ху­ва­н­ня. Су­мар­на вар­тість про­е­кту та від­по­від­аль­ний під­хід ком­па­нії до сво­їх пра­ців­ни­ків не ма­ють ана­ло­гів на рин­ку Укра­ї­ни та по­кли­ка­ні за­да­ти но­вий фор­мат умов на укра­їн­сько­му рин­ку пра­ці. Сьо­го­дні «Но­ва По­шта» ви­хо­дить на но­вий рі­вень сер­ві­су. Цьо­го ком­па­нія до­ся­гає зав­дя­ки сво­їй си­сте­мі цін­но­стей, го­лов­не мі­сце в якій за­ймає клі­єнт. Щоб за­до­воль­ни­ти йо­го по­тре­би, ком­па­нія вдо­ско­на­лює те­хно­ло­гії та ма­кси­маль­но під­три­мує і роз­ви­ває сво­їх пра­ців­ни­ків. Адже ли­ше той пра­ців­ник сер­ві­сної ком­па­нії, що за­до­во­ле­ний у сво­їх ба­зо­вих по­тре­бах, ро­бо­тою, ма­те­рі­аль­ним ста­ном, кар’єр­ни­ми пер­спе­кти­ва­ми, рів­нем без­пе­ки та за­хи­ще­но­сті на ро­бо­чо­му мі­сці, зда­тен на­да­ти сер­віс та­кої яко­сті, щоб зро­би­ти ща­сли­вим і за­до­во­ле­ним клі­єн­та. Сво­їм про­е­ктом ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня «Но­ва По­шта» до­ся­гає, з одно­го бо­ку, під­ви­ще­н­ня рів­ня ло­яль­но­сті пра­ців­ни­ків до ком­па­нії, а з ін­шо­го – час­тко­во ви­рі­шує пи­та­н­ня ка­дро­вої кри­зи на на­шо­му рин­ку пра­ці. Сво­їм про­е­ктом ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня всіх пра­ців­ни­ків «Но­ва По­шта» де­мон­струє укра­їн­цям на­яв­ність ви­бо­ру все­ре­ди­ні кра­ї­ни, а ін­шим ком­па­ні­ям – при­клад став­ле­н­ня до пра­ців­ни­ків та ре­аль­но­го до­три­ма­н­ня про­го­ло­ше­них цін­но­стей. Кор­по­ра­тив­не ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня – вза­є­мо­ви­гі­дний для ком­па­нії та пра­ців­ни­ків ва­рі­ант: ком­па­нія за­без­пе­чує стра­ху­ва­н­ня сво­їм пра­ців­ни­кам, а пра­ців­ник отри­мує зру­чний спо­сіб за­хи­сту сво­го здо­ров’я. З по­гля­ду «Но­ва По­шта», що у сво­їй стра­те­гії спи­ра­є­ться на прин­ци­пи ста­ло­го роз­ви­тку, в ре­гіо­нах, де які­сне ме­ди­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня не скрізь до­сту­пне, та­ка під­трим­ка для лю­ди­ни ре­зуль­та­тив­ні­ша, ніж са­мо­стій­ні по­шу­ки клі­ні­ки, лі­ка­ря та ме­ди­ка­мен­тів. На­пов­не­н­ня стра­хо­во­го па­ке­ту вклю­чає всі не­об­хі­дні по­слу­ги: ді­а­гно­сту­ва­н­ня, ам­бу­ла­тор­но-по­лі­клі­ні­чну та не­від­кла­дну до­по­мо­гу, ме­ди­ка­мен­ти, сто­ма­то­ло­гію та до­по­мо­гу у ви­пад­ку сер­йо­зних за­хво­рю­вань. В ці­ло­му в про­цес об­слу­го­ву­ва­н­ня пра­ців­ни­ків «Но­ва По­шта» бу­де вклю­че­но 3,5 ти­ся­чі ме­ди­чних за­кла­дів по всій Укра­ї­ні. «Но­ва По­шта» не­о­дно­ра­зо­во ство­рю­ва­ла но­ві тен­ден­ції в укра­їн­сько­му бі­знес-се­ре­до­ви­щі. Цьо­го ра­зу ми ма­є­мо на­мір впли­ну­ти на ринок пра­ці і за­да­ти но­вий тренд – пов­ні­стю опла­чу­ва­не ком­па­ні­єю ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня всіх пра­ців­ни­ків, - ко­мен­тує спів­вла­сник «Но­ва По­шта» В’яче­слав Кли­мов. - Ми роз­ра­хо­ву­є­мо в та­кий спо­сіб не тіль­ки по­пі­клу­ва­ти­ся про на­ших лю­дей, але й роз­ви­ну­ти в них гли­бо­ке ро­зу­мі­н­ня сер­ві­сно­сті. Ли­ше той пра­ців­ник сер­ві­сної ком­па­нії, що за­до­во­ле­ний сво­єю ро­бо­тою, ма­те­рі­аль­ним ста­ном, кар’єр­ни­ми пер­спе­кти­ва­ми, рів­нем без­пе­ки та за­хи­ще­но­сті на ро­бо­чо­му мі­сці, який мо­же до­зво­ли­ти со­бі які­сний від­по­чи­нок, мо­же на­да­ти сер­віс та­ко­го рів­ня, щоб зро­би­ти клі­єн­та ща­сли­вим та за­до­во­ле­ним». «Ми роз­гля­да­є­мо про­ект з «Но­ва По­шта» як ду­же ва­жли­вий для укра­їн­сько­го бі­зне­су при­клад ви­со­ко­го рів­ня від­по­від­аль­но­сті і ло­яль­но­сті ро­бо­то­дав­ця до сво­їх спів­ро­бі­тни­ків. Для на­шої ком­па­нії стра­ху­ва­н­ня під­при­єм­ства на­стіль­ки ве­ли­ко­го мас­шта­бу – це ви­клик, до яко­го ми пов­ні­стю го­то­ві. Ми ува­жно при­слу­ха­є­мо­ся до ви­мог су­ча­сно­го рин­ку і ре­а­гу­є­мо від­по­від­но, спря­мо­ву­ю­чи на­ші зу­си­л­ля на по­стій­не вдо­ско­на­ле­н­ня яко­сті стра­хо­вих по­слуг. По­єд­ну­ю­чи ін­но­ва­цій­ні і тра­ди­цій­ні під­хо­ди, УНІКА пра­гне на­да­ва­ти зру­чні та до­ско­на­лі стра­хо­ві рі­ше­н­ня сво­їм клі­єн­там і пар­тне­рам. Адже са­ме в на­дій­но­му за­без­пе­чен­ні за­хи­сту їхніх ін­те­ре­сів ми ба­чи­мо основ­не зав­да­н­ня на­шої ді­яль­но­сті», - ко­мен­тує Оле­на Ульє, го­ло­ва прав­лі­н­ня Стра­хо­вої ком­па­нії «УНІКА». На за­сі­дан­ні Ко­мі­те­ту Го­ло­ва НБУ Яків СМОЛІЙ від­мі­тив: «Віль­ний рух ка­пі­та­лу – це ши­ро­кі мо­жли­во­сті, які по­кра­щать ін­ве­сти­цій­ний клі­мат та спри­я­ти­муть еко­но­мі­чно­му роз­ви­тку кра­ї­ни. Ра­зом із тим, це зро­бить укра­їн­ську еко­но­мі­ку більш вра­зли­вою до рі­зно­ма­ні­тних шо­ків, пе­ред­ба­чи­ти які за­зви­чай не­мо­жли­во. То­му біль­ша сво­бо­да по­кла­дає на На­ціо­наль­ний банк, який від­по­від­но до за­ко­ну від­по­від­ає за ці­но­ву і фі­нан­со­ву ста­біль­ність, ще біль­шу від­по­від­аль­ність. Ми по­вин­ні ма­ти до­ста­тньо мо­жли­во­стей, щоб за­по­бі­га­ти по­тен­цій­ним ри­зи­кам і за­гро­зам». Незалежність цен­траль­но­го бан­ку в за­про­ва­джен­ні за­хо­дів за­хи­сту на ви­па­док кри­зи – це не­від’єм­на умо­ва ма­кро­еко­но­мі­чної та фі­нан­со­вої ста­біль­но­сті. «Фа­кти­чно, у На­ціо­наль­но­го бан­ку бу­дуть «зв’яза­ні ру­ки» в мо­жли­во­стях про­во­ди­ти швид­ку і мас­шта­бну ва­лю­тну лі­бе­ра­лі­за­цію, якщо він не матиме до­ста­тньо пов­но­ва­жень для під­трим­ки фі­нан­со­вої ста­біль­но­сті. Суть цьо­го лі­бе­раль­но­го за­ко­ну бу­де ви­хо­ло­ще­на, якщо до ньо­го не пе­ред­ба­чи­ти від­по­від­ні пов­но­ва­же­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку. Ми пе­ре­ко­на­ні, що ці пов­но­ва­же­н­ня не ста­нуть на за­ва­ді еко­но­мі­чно­му роз­ви­тку. Адже ро­зу­мі­н­ня, що На­ціо­наль­ний банк сто­їть на за­хи­сті еко­но­мі­ки, ство­рює більш на­дій­не бі­знес се­ре­до­ви­ще. Крім то­го, це стан­дар­тна між­на­ро­дна пра­кти­ка. То­му на ва­жли­во­сті збе­ре­же­н­ня від­по­від­них норм у за­ко­но­про­е­кті на­го­ло­шу­ють і між­на­ро­дні пар­тне­ри Укра­ї­ни. Між­на­ро­дний ва­лю­тний фонд, Єв­ро­пей­ський банк ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку, Пред­став­ни­цтво Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії в Укра­ї­ні – усі во­ни пе­ре­ко­на­ні, що за­ко­но­про­ект по­ви­нен пе­ред­ба­ча­ти для На­ціо­наль­но­го бан­ку до­ста­тньо пов­но­ва­жень та ін­стру­мен­тів, щоб вча­сно та ефе­ктив­но ре­а­гу­ва­ти на кри­зо­ві яви­ща», – за­зна­чив Го­ло­ва НБУ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.