Но­ві­тні мо­жли­во­сті стра­ху­ва­н­ня мо­ло­чної

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

За­хід бу­ло про­ве­де­но за під­трим­ки із Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни, про що на­го­ло­си­ла у всту­пній про­мо­ві Оле­на Ко­ва­льо­ва, За­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни. Оле­на Ко­ва­льо­ва, за­зна­чи­ла, що агро­стра­ху­ва­н­ня в біль­шій мі­рі асо­ці­ю­є­ться із га­луз­зю ро­слин­ни­цтва, і біль­шою мі­рою то зер­но­ві. Сьо­го­дні роз­ви­ток тва­рин­ни­цтва в Укра­ї­ні є одним із прі­о­ри­те­тних на­прям­ків для Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни. Га­лу­зі тва­рин­ни­цтва, а са­ме мо­ло­чне ско­тар­ство зна­хо­ди­ться в тій по­зи­ції, яка має бути кра­щою та має всі пер­спе­кти­ви до роз­ви­тку. Це по­зи­ція, яка ви­зна­ча­є­ться не­об­хі­дні­стю роз­ви­тку і ма­ло­го і се­ре­дньо­го бі­зне­су. Одним із ін­стру­мен­тів під­трим­ки, що спо­ну­кає до роз­ви­тку, окрім фі­нан­со­вих ва­же­лів, є агро­стра­ху­ва­н­ня. Слід за­зна­чи­ти, що від­по­від­но до бю­дже­ту, у 2018 ро­ці у га­лу­зі тва­рин­ни­цтва ви­ді­ле­но ви­да­тки за бю­дже­тною про­гра­мою «Дер­жав­на під­трим­ка га­лу­зі тва­рин­ни­цтва» в об­ся­зі 4 мі­льяр­дів гри­вень. Але, яка б не бу­ла під­трим­ка з бо­ку дер­жа­ви, вона не є до­ста­тньо ді­є­вою без впев­не­но­сті сіль­сько­го­спо­дар­сько­го то­ва­ро­ви­ро­бни­ка. Це, в пер­шу чер­гу сто­су­є­ться га­лу­зей із три­ва­лим ци­клом ви­ро­бни­цтва. Сіль­сько­го­спо­дар­ський ви­ро­бник зав­жди дві­чі по­ду­має, чи вкла­да­ти гро­ші в та­ку ри­зи­ко­ва­ну га­лузь як сіль­ське го­спо­дар­ство, не ма­ю­чи стра­хо­вої під­трим­ки, тим біль­ше в мо­ло­чний се­ктор. Га­лузь остан­ні де­кіль­ка ро­ків спа­дає і ли­ше зав­дя­чу­ю­чи на­шій під­трим­ці вда­лось до­сяг­ти пев­ної ста­бі­лі­за­ції. Мо­жли­во за умов під­трим­ки агро­стра­ху­ва­н­ня ми ви­йде­мо на пев­ний роз­ви­ток. Ва­жли­во зро­зу­мі­ти які са­ме про­ду­кти стра­ху­ва­н­ня прийня­тні для на­шої кра­ї­ни. В Мі­ні­стер­стві аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни прийня­то рі­ше­н­ня із на­сту­пно­го ро­ку за­пу­ска­ти ме­ха­нізм фі­нан­су­ва­н­ня агро­стра­ху­ва­н­ня. За до­по­мо­гою IFC с фор­мо­ва­ний па­кет агро­стра­хо­вих про­ду­ктів, які най­ближ­чим ча­сом бу­дуть за­твер­джен­ні до ре­а­лі­за­ції дер­жав­ної про­гра­ми. І якщо бу­дуть ефе­ктив­ні ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня що­до тва­рин­ни­цької га­лу­зі, ми змо­же­мо роз­ро­би­ти ефе­ктив­ні про­ду­кти для тва­рин­ни­цтва, в пер­шу чер­гу це мо­ло­чне ско­тар­ство. У ві­таль­но­му сло­ві до уча­сни­ків Джей­сон Пел­мар, Го­ло­ва ре­гіо­наль­но­го пред­став­ни­цтва IFC в Укра­ї­ні, Бі­ло­ру­сії та Мол­до­ві звер­нув ува­гу на те, що IFC є одним з най­біль­ших іно­зем­них ін­ве­сто­рів в укра­їн­сько­му агро­бі­зне­сі. За остан­ні 6 ро­ків МФК за­без­пе­чи­ла по­над $ 1 млрд. ін­ве­сти­цій у роз­ви­ток аграр­но­го се­кто­ру в Укра­ї­ні. Сьо­го­дні сіль­сько­го­спо­дар­ські ін­ве­сти­ції за­йма­ють тре­ти­ну за­галь­но­го порт­фе­лю ін­ве­сти­цій IFC в Укра­ї­ні. Джей­сон Пел­мар за­ува­жив, що Укра­ї­на має по­тен­ці­ал, щоб ста­ти де­ше­вим ви­ро­бни­ком ви­со­ко­які­сно­го мо­ло­ка і IFC спря­мо­вує свою енергію в цьо­му на­прям­ку. У бе­ре­зні 2018 ро­ку IFC роз­по­ча­ла про­гра­му, яка до­по­мо­же мо­дер­ні­зу­ва­ти мо­ло­чний се­ктор Укра­ї­ни та збіль­ши­ти екс­порт мо­ло­чної про­ду­кції. Про­гра­ма на­ці­ле­на під­три­му­ва­ти роз­ви­ток мо­ло­чних ко­опе­ра­ти­вів та до­по­ма­га­ти фер­ме­рам за­про­ва­джу­ва­ти ста­лі та еко­ло­гі­чні ме­то­ди ви­ро­бни­цтва сіль­госп­про­ду­кції, що бу­дуть від­по­від­а­ти між­на­ро­дним ви­мо­гам. Пи­та­н­ня ефе­ктив­них ме­ха­ні­змів фі­нан­су­ва­н­ня та стра­ху­ва­н­ня мо­ло­чної га­лу­зі ви­рі­шує Про­ект IFC «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії», який за­про­ва­джує іні­ці­а­ти­ву що­до ство­ре­н­ня но­ві­тніх стра­хо­вих рі­шень, які змо­жуть збіль­ши­ти до­ступ до фі­нан­су­ва­н­ня мо­ло­чних го­спо­дарств в Укра­ї­ні. «Укра­ї­на має по­тен­ці­ал ста­ти ви­ро­бни­ком ви­со­ко­які­сно­го мо­ло­ка при низь­кій со­бі­вар­то­сті ви­ро­бни­цтва. На­ші но­ві кон­суль­та­тив­на про­гра­ми до­по­мо­жуть за­лу­чи­ти в се­ктор від­по­від­ну експертизу, вмі­н­ня та те­хно­ло­гії, і, як на­слі­док, спри­я­ти при­ва­тним ін­ве­сти­ці­ям, ре­а­лі­зу­ва­ти по­тен­ці­ал се­кто­ра та до­по­мо­же кра­ї­ні ста­ти гло­баль­ним грав­цем у ви­ро­бни­цтві мо­ло­чної про­ду­кції. IFC ви­со­ко ці­нує при­су­тність та під­трим­ку Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни, а та­кож щиро ві­тає сьо­го­дні Асо­ці­а­цію ви­ро­бни­ків мо­ло­ка Укра­ї­ни», — за­зна­чив го­ло­ва ре­гіо­наль­но­го офі­су IFC в Укра­ї­ні, Мол­до­ві та Бі­ло­ру­сі Джей­со­нПелл­мар. Під час за­хо­ду, Ан­дрій Редь­ко, Фі­нан­со­вий кон­суль­тант, кон­суль­та­цій­ної про­гра­ми IFC в ре­гіо­ні ECA&EMENAа­нон­су­вав но­ву кон­суль­та­цій­ну про­гра­му, спря­мо­ва­ну на мо­дер­ні­за­цію се­кто­ру мо­ло­чно­го ско­тар­ства та по­си­ле­н­ня екс­порт­них мо­жли­во­стей укра­їн­ських ви­ро­бни­ків. Він під­кре­слив, що по­тен­цій­на роль IFC у під­трим­ці транс­фор­ма­ції га­лу­зі мо­ло­чно­го ско­тар­ства має на ме­ті за­без­пе­че­н­ня ста­ло­го роз­ви­тку агро­ви­ро­бни­ків в Укра­ї­ни і під­ви­ще­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті укра­їн­ської сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції на вну­трі­шньо­му та сві­то­вих рин­ках. Екс­перт ви­сві­тлив по­то­чні ета­пи роз­ви­тку се­кто­ру мо­ло­чно­го ско­тар­ства та на­дав при­пу­ще­н­ня де ми мо­же­мо опи­ни­тись че­рез 10 ро­ків і що не­об­хі­дно зро­би­ти для роз­бу­до­ви га­лу­зі. Га­лузь де­мон­струє не­до­ста­тні по­ту­жно­сті за­для кон­ку­рен­тної по­зи­ції на сві­то­во­му рин­ку. Сьо­го­дні Укра­ї­ни пе­ре­ро­бляє ли­ше 40% на­яв­но­го мо­ло­ка, ви­ро­бни­чі ви­тра­ти до­сить ви­со­кі. При на­яв­но­сті 2,2 млн ко­рів, ва­ло­ве ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка зна­хо­ди­ться на рів­ні 10 млн тон. Пе­ре­ро­бна га­лузь по­тре­бує сут­тє­во­го роз­ви­тку. Сьо­го­дні в Укра­ї­ні пра­цює 440 пе­ре­ро­бних за­во­дів да­ють 0,5 млн про­ду­кту – сир, ма­сло, су­хе мо­ло­ко, згу­ще­не­мо­ло­ко. Для при­кла­ду, в Ні­дер­лан­да­х­при ва­ло­во­му об­ся­зі мо­ло­ка в 14 млн тон, на пе­ре­роб­ку йде 99% си­ро­ви­ни та 52 ве­ли­кі пе­ре­ро­бні за­во­ди на­да­ють кін­це­во­го про­ду­кту втри­чі біль­ше – 1,5 млн тон (сир, ма­сло, су­хе мо­ло­ко, згу­ще­не­мо­ло­ко). Бу­ло пред­став­ле­но ба­че­н­ня що­до пер­спе­ктив на 2030 рік що­до ство­ре­н­ня збіль­ше­н­ня мо­ло­чної си­ро­ви­ни вдві­чі - до 20 млн тон та фор­му­ва­н­ня по­ту­жної пе­ре­ро­бної ба­зи. Са­ме ці пи­та­н­ня най­ближ­чим ча­сом пла­нує ви­рі­шу­ва­ти но­ва кон­суль­та­тив­на про­гра­ма IFC. Вона до­по­мо­же на­да­ти по­трі­бну ква­лі­фі­ка­цію, на­ви­чки та те­хно­ло­гію, яка до­по­мо­же зна­чно збіль­ши­ти при­ва­тні ін­ве­сти­ції, роз­бло­ку­ва­ти по­тен­ці­ал га­лу­зі та до­зво­ли­ти кра­ї­ні ста­ти гло­баль­ним мо­ло­чним то­ва­ро­ви­ро­бни­ком. Ін­ве­сти­ції в мо­дер­ні­за­цію, зро­ста­н­ня та ефе­ктив­ність про­ми­сло­во­сті та­кож да­дуть змо­гу Укра­ї­ні по­дво­ї­ти ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка до 2030 ро­ку. Яна Му­зи­чен­ко, Ана­лі­тик Асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків мо­ло­ка, за­зна­чи­ла, що за да­ни­ми 2017 ро­ку час­тка мо­ло­ка ста­но­ви­ла 26,8% в стру­кту­рі сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Вра­хо­ву­ю­чи, що по­ка­зни­ки остан­ніх ро­ків де­мон­стру­ють не­зна­чне ско­ро­че­н­ня по­го­лів’я ВРХ, стру­кту­ра га­лу­зі та­кож має ва­жли­ве зна­че­н­ня. Сьо­го­дні го­спо­дар­ства на­се­ле­н­ня утри­му­ють 77,4% ко­рів, ви­ро­бля­ють 73,2% си­ро­ви­ни, при цьо­му пе­ре­да­ють на пе­ре­роб­ку ли­ше 16% мо­ло­ка. Зві­сно що по­ту­жно­стей сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств не ви­ста­чає для пов­но­цін­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня мо­ло­чно­го се­кто­ру. За 9 ро­ків ро­бо­ти асо­ці­а­ції 140 ви­ро­бни­ків мо­ло­ка, які утри­му­ють 65 тис го­лів, ма­ють се­ре­дню про­ду­ктив­ність на 36,4 % біль­ше, ніж в ці­ло­му по кра­ї­ні. Це 820 лі­трів на­дою за рік від 1 ко­ро­ви, то­ді як по кра­ї­ні ця ци­фра ста­но­вить 6012 лі­трів. От­же Асо­ці­а­ція на вла­сно­му до­сві­ді до­ве­ла, що впро­ва­дже­н­ня но­ві­тніх те­хно­ло­гій, на­вча­н­ня фер­ме­рів, фор­му­ва­н­ня по­ту­жної не­об­хі­дної ін­фра­стру­кту­ри (ла­бо­ра­то­рії, ве­те­ри­нар­на під­трим­ка, та які­сне шту­чне осі­ме­ні­н­ня та т.д.), кон­стру­ктив­ний діа­лог із дер­жа­вою та ін­ве­сти­цій­на під­трим­ка да­ють шанс га­лу­зі мо­ло­чно­го ско­тар­ства за ко­ро­ткий пе­рі­од ча­су ви­ве­сти га­лузь на кон­ку­рен­тні по­ту­жно­сті. Ме­тою Про­е­кту IFC «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії»є ство­ре­н­ня про­грам, спря­мо­ва­них на по­кра­ще­н­ня до­сту­пу до фі­нан­су­ва­н­ня для ма­лих та се­ре­дніх сіль­сько­го­спо­дар­ських ви­ро­бни­ків шля­хом по­кра­ще­н­ня спро­мо­жно­сті кре­ди­ту­ва­ти сіль­ське го­спо­дар­ство. Екс­перт про­е­кту із агро­фі­нан­су­ва­н­ня, Пе­тро Бо­га­че­ви­чза­зна­чив, що ма­ло­му ви­ро­бни­ку мо­ло­ка в Укра­ї­ні важ­ко отри­му­ва­ти до­ступ до бан­ків­сько­го фі­нан­су­ва­н­ня. Не­зва­жа­ю­чи на те, що бан­ки на­ма­га­ю­ться збіль­ши­ти агро кре­ди­ту­ва­н­ня, до ма­лих фер­ме­рів фі­нан­су­ва­н­ня не «до­хо­дить». Спра­ва у ро­зу­мін­ні фун­кціо­ну­ва­н­ня мо­ло­чно­го бі­зне­су, у ро­зу­мін­ні ве­ли­че­зно­го по­тен­ці­а­лу до­да­ної вар­то­сті мо­ло­чно­го ско­тар­ства, роз­ви­тку екс­пор­ту і всьо­го лан­цю­га вар­то­сті. Бан­ки кра­ще кре­ди­ту­ють ви­ро­бни­цтво по­льо­вих куль­тур, при цьо­му оці­ню­ють ма­лих ви­ро­бни­ків мо­ло­ка як не при­бу­тко­ві, із не­про­зо­рою фі­нан­со­вою зві­тні­стю, від­су­тнім бі­знес пла­ном та до­ста­тньої за­ста­ви. Екс­пер­ти про­е­кту про­ве­ли до­слі­дже­н­ня ма­лень­ко­го го­спо­дар­ства на 100 го­лів мо­ло­чно­го ста­да,про­ана­лі­зу­ва­ли при­бу­тко­ві­стьмо­ло­чних го­спо­дарств та до­ве­ли, що на­віть за се­ре­дніх по­ка­зни­ків та­ка не­ве­ли­ка мо­ло­чна фер­ма дає ста­біль­ний при­бу­ток.До­да­тко­ви­ми по­зи­тив­ни­ми фа­кто­ра­ми для бан­ків­сько­го фі­нан­су­ва­н­ня є ди­вер­си­фі­ка­ція: зер­но­вих та кор­мо­вих куль­тур, по­стій­ний (а не се­зон­ний) і пе­ред­ба­чу­ва­ний гро­шо­вий по­тік від про­да­жу мо­ло­ка та до­да­тко­ве дже­ре­ло при­бу­тку від про­да­жу те­лят. Що сто­су­є­ться за­ста­ви – одно­го з основ­них прин­ци­по­вих пи­тань бан­ку – то за­зви­чай у ви­ро­бни­ка мо­ло­ка є ко­рів­ни­ки (при­мі­ще­н­ня, бу­дів­лі та спо­ру­ди), про­ду­ктив­не по­го­лів’я, обла­дна­н­ня як для ви­ро­щу­ва­н­ня кор­мо­вих та зер­но­вих куль­тур (тра­ктор, ком­байн, ко­сар­ка, прес під­би­рач, то­що) так і для збо­ру та охо­ло­дже­н­ня мо­ло­ка (до­ї­ль­не обла­дна­н­ня, танк для збо­ру та охо­ло­дже­н­ня мо­ло­ка), транс­порт.Екс­перт про­е­кту довів, що ви­ро­бник мо­ло­чної га­лу­зі є при­бу­тко­вим, має за­ста­ву, мо­же успі­шно бра­ти кре­ди­ти на роз­ви­ток, роз­ви­ва­ти­ся об­слу­го­ву­ю­чи борг та за­ли­ша­ти­ся при­бу­тко­ви­ми. От­же, ви­ро­бни­ки мо­ло­чної

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.