InsuranceNEXT’UA Ки­їв’18 — під­сум­ки та пер­спе­кти­ви

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Фор­мат за­хо­ду пе­ред­ба­чав участь у те­ма­ти­чних пле­нар­них за­сі­да­н­нях та дво­сто­рон­ні зу­стрі­чі. Під час кон­фе­рен­ції бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но на­ціо­наль­ну пла­тфор­му для зу­стрі­чей ыз пред­став­ни­ка­ми про­від­них пе­ре­стра­хо­вих ком­па­ній Укра­ї­ни, Ні­меч­чи­ни, Швей­ца­рії, Поль­щі, Іта­лії та ін­ших кра­їн. Те­ма­ми кон­фе­рен­ції ви­зна­че­но на­галь­ні пи­та­н­ня ста­ну рин­ку та пер­спе­кти­ви йо­го роз­ви­тку, а са­ме: за­сто­су­ва­н­ня ци­фро­вих те­хно­ло­гій у за­галь­но­му стра­ху­ван­ні; ре­гу­ля­тор­ні змі­ни у ді­джи­тал-епо­ху; ін­ве­сти­цій­ний по­тен­ці­ал укра­їн­сько­го стра­хо­во­го рин­ку; но­ва ге­не­ра­ція фі­нан­со­вих про­вай­де­рів; пер­со­на­лі­зо­ва­не стра­ху­ва­н­ня та пра­кти­ки ін­шур­тех-стар­та­пів; трен­ди у пе­ре­стра­ху­ван­ні; по­пит на ав­то­ма­ти­зо­ва­ні си­сте­ми ан­де­рай­тин­гу; ав­то­стра­ху­ва­н­ня та те­ле­ма­ти­ка; ді­джи­тал-мар­ке­тинг; кі­бер-без­пе­ка; ви­кли­ки для пер­со­на­лу та управ­лі­н­ня про­е­кта­ми; со­ці­аль­ні ре­фор­ми та стра­ху­ва­н­ня. Ці­льо­ва ау­ди­то­рія Кон­фе­рен­ції: Стра­хо­ві ком­па­нії (укра­їн­ські та за­кор­дон­ні) Уча­сни­ки фі­нан­со­во­го рин­ку, що спів­пра­цю­ють із стра­хо­вим рин­ком (фі­нан­со­ві про­вай­де­ри, бан­ки, лі­зин­го­ві ком­па­нії то­що) Укра­їн­ські та за­кор­дон­ні про­фе­сій­ні рин­ко­ві асо­ці­а­ції та об’єд­на­н­ня, що спів­пра­цю­ють із стра­хо­вим рин­ком Із при­ві­таль­ним сло­вом ви­сту­пи­ли ор­га­ні­за­тор кон­фе­рен­ції Кейт Ще­гло­ва, за­снов­ник Future Communications Lab та Ан­дрій Пе­ре­тяж­ко, Пре­зи­дент Укра­їн­ської фе­де­ра­ції стра­ху­ва­н­ня. За­сту­пник Го­ло­ви Ко­мі­те­ту ВРУ з пи­тань фі­нан­сів і бан­ків­ської ді­яль­но­сті Ру­слан Дем­чак по­ві­до­мив уча­сни­ків про транс­фор­ма­цію за­ко­но­дав­чо­го по­ля у фі­нан­со­вій сфе­рі. Про ци­фро­ві те­хно­ло­гії – осно­ву стра­хо­во­го май­бу­тньо­го роз­по­вів Во­ло­ди­мир Шевченко, Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор МТСБУ. Про до­ся­гне­н­ня естон­ської ІТ-си­сте­ми MTPL до­по­вів Март Йес­се, ке­рів­ник Естон­сько­го фон­ду до­ро­жньо­го стра­ху­ва­н­ня. Акту­аль­ною ста­ла для ау­ди­то­рії те­ма до­по­віді «Бо­роть­ба з ша­храй­ством чи за­хист за до­по­мо­гою ци­фро­вої іден­ти­фі­ка­ції?» Олі­ве­ра Ла­у­тер­вей­на, Ди­ре­кто­ра з про­да­жів Digidentity. Solera Holdings Inc. «Че­сне, швид­ке та ефе­ктив­не ОСАГО. Ві­зія най­ближ­чої пер­спе­кти­ви Укра­їн­сько­го ав­то­стра­ху­ва­н­ня» – те­ма до­по­віді Мі­ха­е­ля Таль­ма­є­ра, стар­шо­го ме­не­дже­ра з мар­ке­тин­гу General Reinsurance). «Ді­джи­та­лі­за­ція шля­ху клі­єн­та. По­гляд Пе­ре­стра­ху­валь­ни­ка» те­ма до­по­віді Др. Дар’ї Пу­па­шен­ко, пред­став­ни­ка на рин­ках Цен­траль­ної і Схі­дної Єв­ро­пи, Hannover Rück SE. «Agile startup у ве­ли­ких ком­па­ні­ях» – Гліб Ба­бі­юк, Scrum-ма­стер Deloitte Garage в Укра­ї­нi. А про «Пе­ре­ва­ги та не­до­лі­ки Agile під­хо­ду у ство­рен­ні про­ду­ктів та сер­ві­сів» до­по­від­а­ла Сві­тла­на Му­хі­на, Agile ко­уч .Luxoft. Ан­дрій Та­ган­ський, ке­ру­ю­чий пар­тнер EWA.UA роз­по­вів про еле­ктрон­не стра­ху­ва­н­ня – но­ву ре­аль­ність рин­ку. Не менш акту­аль­ною бу­ла те­ма «Стра­те­гія НБУ: клі­єн­то­о­рі­єн­то­ва­ність та по­бу­до­ва ефе­ктив­ної фі­нан­со­вої еко­си­сте­ми», з якою ви­сту­пив Ми­хай­ло Ві­дя­кін, Ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту стра­те­гій та ре­фор­му­ва­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни. «Дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня стра­хо­во­го рин­ку в умо­вах ци­фро­вої еко­но­мі­ки» – го­лов­на те­ма ви­сту­пу Оле­ксан­дра За­лє­то­ва, чле­на На­ціо­наль­ної ко­мі­сії‚ що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг. Юлія Ві­тка, за­сту­пник ке­рів­ни­ка Про­е­кту USAID «Транс­фор­ма­ція фі­нан­со­во­го се­кто­ру ви­сту­пи­ла з до­по­від­дю «Змі­ню­є­мо по­лі­ти­ку для роз­бу­до­ви до­ві­ри до фі­нан­со­вих уста­нов». Про су­ча­сні роз­роб­ки та тен­ден­ції за­ко­но­дав­чо­го рів­ня ЄС до­по­вів уча­сни­кам Мі­ха­ель Бранд­штет­тер, ме­не­джер по ЄС та між­на­ро­дним від­но­си­нам у Ав­стрій­ській стра­хо­вій асо­ці­а­ції, а про по­си­ле­н­ня ре­гу­лю­ва­н­ня та на­гля­ду за не­бан­ків­ським фі­нан­со­вим се­кто­ром роз­по­ві­ла Мі­ра Еріч-Йо­віч, лі­дер ко­ман­ди екс­пер­тів про­е­кту те­хні­чної до­по­мо­ги ЄС «По­си­ле­н­ня ре­гу­лю­ва­н­ня та на­гля­ду за не­бан­ків­ським фі­нан­со­вим се­кто­ром» (EU-FINREG). «Які ін­но­ва­ції в стра­ху­ван­ні бу­дуть по­трі­бні рин­ку та укра­їн­ським спо­жи­ва­чам?» са­ме так ви­зна­че­но ана­ліз си­ту­а­ції від Миколи Чу­ма­ка, CEO & Founder в idnt. «Insurtech для на­сту­пно­го рів­ня ци­фро­вої транс­фор­ма­ції» те­ма ви­сту­пу Ро­дже­ра Пе­ве­рел­лі, спів­за­снов­ни­ка Digital Insurance Agenda. «Ци­фро­вий по­ря­док ден­ний Укра­ї­ни 2020». Удо­ско­на­ле­н­ня фі­нан­со­во­го рин­ку» від Ан­дрія Бі­рю­ко­ва, ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра ГС «ХАЙ-ТЕК ОФІС Укра­ї­на». «eHealth – на­ціо­наль­на пла­тфор­ма еле­ктрон­но­го здо­ров’я. Пер­спе­кти­ви спів­пра­ці» – ва­жли­ва те­ма не ли­ше для га­лу­зі, а й усьо­го су­спіль­ства. Про це роз­по­вів Де­нис Ма­цуй, Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ДП «Еле­ктрон­не здо­ров’я». «Від тра­ди­цій­но­го бан­кін­гу до innovation company» – те­ма ви­сту­пу Ган­ни Хри­стя­но­вич, Ди­ре­ктр­ки де­пар­та­мен­ту стра­те­гі­чних про­е­ктів ПУМБ. Ко­стян­тин Ве­чір, B2G Ди­ре­ктор Ки­їв­стар, пред­ста­ви­ви но­ві мо­жли­во­сті іден­ти­фі­ка­ції. Mobile ID. Дру­га Між­на­ро­дна Кон­фе­рен­ція InsuranceNEXT’UA вне­сла ко­ре­кти­ви у роз­ви­ток на­ціо­наль­но­го рин­ку, окре­сли­ла су­ча­сні пер­спе­кти­ви йо­го роз­ви­тку у ті­сній вза­є­мо­дії зі сві­то­ви­ми та єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми.

Пі­дго­ту­вав Ми­ко­ла Сте­па­нов-Ба­чин­ський

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.