Ви­хід не­то­ле­ран­тних до ко­ру­пції швед­ських ком­па­ній на укра­їн­ський ринок

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

«Я ду­же ра­да, що ми під­пи­са­ли зо­бов’яза­н­ня що­до спів­пра­ці між Офі­сом з про­су­ва­н­ня екс­пор­ту Укра­ї­ни та Швед­ською на­ціо­наль­ною тор­го­вою ко­ле­гі­єю. Це озна­чає, що ко­ле­гія бу­де під­три­му­ва­ти Офіс та укра­їн­ські під­при­єм­ства, які хо­чуть екс­пор­ту­ва­ти на швед­ські чи єв­ро­пей­ські рин­ки. У тор­гі­вель­них від­но­си­нах Укра­ї­ни та Шве­ції є не­ви­ко­ри­ста­ний по­тен­ці­ал, і ва­жли­во до­по­мог­ти укра­їн­сько­му бі­зне­су ско­ри­ста­ти­ся не­дав­ньою Уго­дою про зо­ну віль­ної тор­гів­лі між ЄС та Укра­ї­ною. Це вза­є­мо­ви­гі­дна спів­пра­ця. Ми по­вин­ні пам’ята­ти, що Шве­ція є від­кри­тою, тор­го­вою еко­но­мі­кою, для якої ім­порт є на­стіль­ки ж ва­жли­вим, як екс­порт. Без хо­ро­ших то­ва­рів, що над­хо­дять з ін­ших кра­їн, швед­ський бі­знес не бу­де та­ким успі­шним», – за­зна­чи­ла Ан­на Стел­лін­гер, ди­ре­ктор­ка Швед­ської на­ціо­наль­ної тор­го­вої ко­ле­гії. Ви­хід не­то­ле­ран­тних до ко­ру­пції швед­ських ком­па­ній на укра­їн­ський ринок є по­зи­тив­ним си­гна­лом для ін­ших ін­ве­сто­рів. Про це за­яви­ла Ві­це-прем’єр-мі­ністр з пи­тань єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції Укра­ї­ни Іван­на Клим­пуш-Цин­ца­дзе. Ві­це-прем’єр-мі­ністр ви­сло­ви­ла за­до­во­ле­н­ня актив­ним по­лі­ти­чним діа­ло­гом та ви­со­ким рів­нем дво­сто­рон­ньої, в то­му чи­слі й еко­но­мі­чної, спів­пра­ці між Укра­ї­ною та Шве­ці­єю. «Ми­ну­ло­го ро­ку то­ва­ро­обіг між кра­ї­на­ми збіль­шив­ся на 4,2% у по­рів­нян­ні з 2017 р. і ста­но­вив 510,9 млн дол. США. Подаль­шо­му роз­ви­тку цих від­но­син має по­спри­я­ти і 7-й Швед­сько-укра­їн­ський бі­знес-фо­рум. Укра­ї­на наразі по­тре­бує ефе­ктив­них еко­но­мі­чних ре­форм. Це до­по­мо­же спи­ни­ти від­тік мо­ло­дих спе­ці­а­лі­стів з кра­ї­ни та за­лу­чи­ти, зокре­ма, швед­ських ін­ве­сто­рів. У цьо­му кон­текс­ті йшло­ся рі­ше­н­ня ком­па­ній H&M та IKEA зай­ти на укра­їн­ський ринок. Ці ком­па­нії не­то­ле­ран­тні до ко­ру­пції, тож їхній ви­хід на наш ринок є по­зи­тив­ним си­гна­лом для ін­ших», – ска­за­ла Іван­на Клим­пуш-Цин­ца­дзе. Та­кож Ві­це-прем’єр-мі­ністр роз­по­ві­ла про хід ре­форм, які спри­я­ють еко­но­мі­чно­му та со­ці­аль­но­му роз­ви­тку кра­ї­ни. Це, зокре­ма, пен­сій­на, ме­ди­чна та осві­тня ре­фор­ми, по­ча­ток при­ва­ти­за­ції та ска­су­ва­н­ня за­ста­рі­лих ра­дян­ських ре­гу­лю­вань, від­кри­т­тя ре­є­стрів та за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми еле­ктрон­них за­ку­пі­вель ProZorro. «У нас бу­ло 3 ро­ки з ду­же по­зи­тив­ною ди­на­мі­кою у дво­сто­рон­ній тор­гів­лі між Шве­ці­єю та Укра­ї­ною. Про­те, не­зва­жа­ю­чи на силь­ні тен­ден­ції, це все ще за­ма­ло для кра­їн, які на­стіль­ки гео­гра­фі­чно близь­кі та ма­ють та­кі хо­ро­ші, мі­цні та дав­ні сто­сун­ки. Ми будемо і на­да­лі пра­цю­ва­ти над під­трим­кою ре­форм та по­си­ле­н­ням дво­сто­рон­ніх від­но­син у всіх сфе­рах. Ми з не­тер­пі­н­ням очі­ку­є­мо біль­ше швед­ських ком­па­ній в Укра­ї­ні та біль­ше укра­їн­ських ком­па­ній та про­ду­ктів на швед­сько­му рин­ку», – під­су­му­вав По­сол Шве­ції в Укра­ї­ні Мар­тін Хаг­стрьом.

Пі­дго­ту­ва­ла Ла­ри­са Се­ма­ка

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.