Чи бу­де На­ціо­наль­не бю­ро фі­нан­со­вої без­пе­ки

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Го­лов­ним зав­да­н­ням до­ку­мен­ту є за­без­пе­че­н­ня фі­нан­со­вої без­пе­ки дер­жа­ви шля­хом по­бу­до­ви на осно­ві ви­ко­ри­ста­н­ня но­вих ри­зик-орі­єн­то­ва­них ме­то­дів кри­мі­наль­но­го ана­лі­зу си­сте­ми своє­ча­сно­го ви­яв­ле­н­ня та усу­не­н­ня си­стем­них за­гроз у сфе­рі пу­блі­чних фі­нан­сів, за­по­бі­га­н­ня їх ви­ни­кнен­ню в май­бу­тньо­му. Для впро­ва­дже­н­ня ді­є­вої ре­фор­ми у сфе­рі про­ти­дії кри­мі­наль­ним за­гро­зам у сфе­рі фі­нан­со­вої без­пе­ки дер­жа­ви не­об­хі­дно: – ство­ри­ти єди­ний пра­во­охо­рон­ний ор­ган, зав­да­н­ням яко­го бу­де ви­яв­ле­н­ня та усу­не­н­ня си­стем­них за­гроз у сфе­рі пу­блі­чних фі­нан­сів, за­по­бі­га­н­ня їх ви­ни­кнен­ню в май­бу­тньо­му; – ство­ри­ти єди­ний ана­лі­ти­чний центр кон­цен­тра­ції та ана­лі­зу ін­фор­ма­ції про стан фі­нан­со­вої си­сте­ми дер­жа­ви, що зби­ра­є­ться дер­жа­ни­ми ор­га­на­ми та ор­га­на­ми са­мов­ря­ду­ва­н­ня; – за­про­ва­ди­ти но­ву мо­дель ор­га­ні­за­ції пра­во­охо­рон­ної ді­яль­но­сті, ке­ро­ва­ної ана­лі­ти­кою, так зва­ну мо­дель ILP (IntelligenceLedPolicing), що за­сто­со­ву­є­ться ана­ло­гі­чни­ми під­роз­ді­ла­ми пра­во­охо­рон­них ор­га­нів кра­їн Єв­ро­пей­сько­го со­ю­зу та ОБСЄ; – ство­ри­ти під­ґрун­тя для пе­ре­хо­ду дер­жав­них кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів від на­гля­до­во-ка­раль­ної до про­фі­ла­кти­чно-сер­ві­сної мо­де­лі ро­бо­ти. За­сто­су­ва­н­ня низ­кою кра­їн ЄС ILP-мо­де­лі до­зво­ли­ло за­без­пе­чи­ти більш ефе­ктив­не й ре­зуль­та­тив­не управ­лі­н­ня на­ціо­наль­ни­ми пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми та­ких кра­їн. Мо­дель ILP ста­вить кри­мі­наль­ний ана­ліз у центр пра­во­охо­рон­ної ді­яль­но­сті та при­ско­рює прийня­т­тя рі­шень біль­шою мі­рою ніж ін­ші су­ча­сні мо­де­лі по­лі­цей­ської ді­яль­но­сті. Го­лов­на ме­та ILP-мо­де­лі – на­да­ти дер­жа­ві ін­стру­мен­ти для під­ви­ще­н­ня про­фе­сіо­на­лі­зму пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, яко­сті та ефе­ктив­но­сті їхньої ді­яль­но­сті, опти­мі­за­ції ви­ко­ри­ста­н­ня на­яв­них ре­сур­сів, що спри­я­ти­ме су­спіль­ній до­ві­рі та ефе­ктив­ній про­ти­дії за­гро­зам фі­нан­со­вій без­пе­ці дер­жа­ви. В ILP-мо­де­лі основ­на ува­га при­ді­ля­є­ться си­сте­ма­ти­чно­му зби­ран­ню та оці­ню­ван­ню ін­фор­ма­ції за до­по­мо­гою чі­тко про­пи­са­но­го ана­лі­ти­чно­го про­це­су, в ре­зуль­та­ті яко­го да­ні пе­ре­тво­рю­ю­ться на стра­те­гі­чні та ро­бо­чі ана­лі­ти­чні про­ду­кти, що під­крі­плю­ють фа­кти­чни­ми да­ни­ми про­цес прийня­т­тя об­ґрун­то­ва­них управ­лін­ських рі­шень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.