Укра­їн­ський про­ект АРТРЕХАБ у Нью-Йор­ку

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Пер­ші озна­йом­чі за­ня­т­тя за сво­єю ав­тор­ською ме­то­ди­кою для аме­ри­кан­ських ве­те­ра­нів про­ве­ла са­ма Зі­на­ї­да в Ман­хет­тен­сько­му цен­трі ме­ре­жі вій­сько­вих го­спі­та­лів VA New York Harbor Healthcare System, які під­по­ряд­ко­ва­ні Мі­ні­стер­ству зі справ ве­те­ра­нів США. У цьо­му ме­ди­чно­му за­кла­ді пе­ре­бу­ва­ють на лі­ку­ван­ні ве­те­ра­ни рі­зно­го ві­ку, які бра­ли участь у вій­сько­вих кам­па­ні­ях США в рі­зних ре­гіо­нах сві­ту. В Укра­ї­ні ко­ле­ктив­на бла­го­дій­на ініціатива АРТРЕХАБ пра­цює вже по­над рік, зде­біль­шо­го – з ве­те­ра­на­ми АТО. У США пре­зен­та­ція про­е­кту аме­ри­кан­ській ау­ди­то­рії від­бу­ла­ся на по­ча­тку черв­ня цьо­го ро­ку в рам­ках від­кри­т­тя пер­шої пер­со­наль­ної ми­сте­цької ви­став­ки Зі­на­ї­ди, що має на­зву «4.5.0.» і до 5 ли­пня екс­по­ну­є­ться в арт-цен­трі WhiteBox у Нью-Йор­ку. «Ме­ні ду­же при­єм­но, що ство­ре­ний са­ме в Укра­ї­ні ме­тод арт-ре­а­бі­лі­та­ції те­пер пра­цює й для іно­зем­ної ау­ди­то­рії, – го­во­рить Зі­на­ї­да. – Під час за­нять з на­ши­ми ве­те­ра­на­ми-атов­ця­ми ми звер­та­ли­ся до укра­їн­ської са­краль­ної сим­во­лі­ки, але для се­сій з аме­ри­кан­ськи­ми ве­те­ра­на­ми ми звер­ну­ли­ся до ство­ре­н­ня уні­вер­саль­них сим­во­лів-обе­ре­гів. У май­бу­тньо­му я би ду­же хо­ті­ла про­во­ди­ти та­кож спіль­ні за­ня­т­тя, до яких би до­лу­чи­ли­ся ве­те­ра­ни з Укра­ї­ни й США». Ма­лю­ва­н­ня вла­сно­го сим­во­ла-обе­ре­га – одна з те­хнік ме­то­ду арт-ре­а­бі­лі­та­ції, роз­ро­бле­но­го ху­до­жни­цею. Вза­є­мо­дія з сим­во­ла­ми зна­чною мі­рою від­обра­жає суть ме­то­ду, який ѓрун­ту­є­ться на укра­їн­ській куль­тур­ній сим­во­лі­ці та пра­кти­ці на­ро­дних ре­ме­сел. Вив­ча­ю­чи їх ба­га­то ро­ків по­спіль, Зі­на­ї­да зро­зумі­ла, що вза­є­мо­дія з са­краль­ни­ми ар­ха­ї­чни­ми сим­во­ла­ми має ці­лю­щий вплив на вну­трі­шній стан лю­ди­ни. Про­е­кти ху­до­жни­ці ба­лан­су­ють на ме­жі ар­ха­ї­ки та су­ча­сно­сті. Для пе­ре­да­чі акту­аль­них для куль­ту­ри сми­слів Зі­на­ї­да ви­ко­ри­сто­вує тра­ди­цій­ну обра­зність, ри­ту­а­ли й ре­ме­сла. Ба­га­тьом про­е­ктам пе­ре­ду­ють куль­ту­ро­ло­гі­чні й етно­гра­фі­чні до­слі­дже­н­ня, зна­йом­ство й спілкування з но­сі­я­ми ар­ха­ї­чних форм знань і пра­ктик. Та­кож бла­го­дій­на ор­га­ні­за­ція Sing for Hope за­про­си­ла Зі­на­ї­ду до­лу­чи­ти­ся з за­ня­т­тя­ми АРТРЕХАБу до ре­а­бі­лі­та­цій­ної про­гра­ми, яку роз­по­чи­нає для ве­те­ра­нів James J. Peters VA Medical Center, най­ста­рі­шо­му го­спі­та­лі в Брон­ксі. «До­свід, який я отри­мав під час арт-ре­а­бі­лі­та­цій­ної те­ра­пії Зі­на­ї­ди, – уні­каль­ний. І хо­ча основ­на її ме­та – до­по­ма­га­ти са­а­ме трав­мо­ва­ним сол­да­там, я пе­ре­ко­на­ний, що ця пра­кти­ка мо­же бути ко­ри­сною для ко­жно­го», – по­ді­лив­ся вра­же­н­ня­ми Лео Ра­мі­рес (Leo Ramirez), ве­те­ран По­ві­тря­них сил США.

Пі­дго­ту­ва­ла Ві­кто­рія ГУ­МЕ­НЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.