Узбе­ки­стан–Укра­ї­на: акти­ві­за­ція вза­є­мо­дії!

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

По­сол ре­спу­блі­ки Узбе­ки­стан в Укра­ї­ні Алі­шер Абду­а­лі­єв

На фо­ру­мі де­ле­га­цію го­стей очо­лю­вав мі­ністр еко­но­мі­ки ре­спу­блі­ки Узбе­ки­стан Бо­тир Хо­джа­ев. Ке­рів­ник еко­но­мі­чно­го ві­дом­ства Узбе­ки­ста­ну за­зна­чив, що де­ле­га­ція під­при­єм­ців, яка при­їха­ла в Укра­ї­ну, це пред­став­ни­ки ре­аль­но­го се­кто­ра, пре­зен­тує пер­спе­ктив­ні на­прям­ки вну­трі­шньої еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки, які ви­зна­чи­ла кра­ї­на як прі­о­ри­те­тні. Текс­тиль, енер­ге­ти­ка, сіль­ське го­спо­дар­ства. Ва­жли­во, що Узбе­ки­стан по­ста­вив при­орі­тет про­гра­ми – від­хід від екс­порт­ної скла­до­вої си­ро­ви­ни, а пе­ре­хід на вто­рин­ну та подаль­ші пе­ре­роб­ки про­ду­кції на сво­їх під­при­єм­ствах. Стру­ктур­но змі­ню­ва­ти­ся зму­шує Узбе­ки­стан і ситуація у ре­гіо­ні, і на пла­не­ті в ці­ло­му. Узбе­ки­стан, як кра­ї­ну, що роз­та­шо­ва­на в цен­трі Се­ре­дньої Азії між дво­ма спе­ко­тни­ми пу­сте­ля­ми, най­біль­ше за­чі­па­ють змі­ни клі­ма­ту, вже за­раз зму­шує нас пе­ре­гля­да­ти під­хо­ди в еко­но­мі­ці. Зокре­ма на сіль­ське го­спо­дар­ство. Узбе­ки­стан ство­рює си­сте­му пер­спе­ктив­но­го пла­ну­ва­н­ня. При цьо­му чі­тко вра­хо­ву­ю­чи всі фа­кто­ри, вклю­ча­ю­чи де­мо­гра­фі­чний, аби за­без­пе­чи­ти ро­бо­ту ре­аль­но­го се­кто­ра тру­до­ви­ми ре­сур­са­ми. Бо­тир Хо­джа­єв, Мі­ністр еко­но­мі­ки Ре­спу­блі­ки Узбе­ки­стан

Осно­вою сіль­сько­го го­спо­дар­ства є ба­вов­на. На пев­но­му ета­пі, так ста­ло­ся, що під­при­єм­ствам ста­ло еко­но­мі­чно не ви­гі­дно за­йма­ти­ся цим. При цьо­му зна­чна ча­сти­на си­ро­ви­на йшла за­кор­дон, в ту ж Ту­реч­чи­ну. Від­так бу­ли пе­ре­гля­ну­ті по­зи­ції, по­став­ле­ні від­по­від­ні зав­да­н­ня, роз­ро­бле­ні ме­ха­ні­зми, аби не тіль­ки за­яви­ла­ся мо­ти­ва­ція ви­ро­бни­цтва ба­вов­ни, але і за­пра­цю­ва­ла га­лузь її пе­ре­роб­ки та текс­тиль. А тіль­ки для за­ван­та­же­н­ня вну­трі­шніх пе­ре­ро­бних під­при­ємств Узбе­ки­ста­ну тре­ба що­най­мен­ше 1 міль­йон­ну тонн си­ро­ви­ни. Але ра­зом з цим окре­мо дер­жа­ва на­ма­га­є­ться під­три­ма­ти і дрі­бні фер­мер­ські го­спо­дар­ства, де де­хка­ни ма­ють у ко­ри­сту­ван­ні до 10 ге­кта­рів зем­лі. У біль­шо­сті не­ве­ли­кі аграр­ні під­при­єм­ства ба­га­то­про­філь­ні. Зокре­ма во­ни за­без­пе­чу­ють про­до­воль­чу без­пе­ку кра­ї­ни. А від­так це на­кла­дає на них до­сить сер­йо­зну від­по­від­аль­ність. Ке­рів­ник на­шої кра­ї­ни, Пре­зи­дент Узбе­ки­ста­ну Шав­кат Мір­зи­йо­єв, в сво­їй кар’єрі очо­лю­вав по­ту­жні аграр­ні ре­гіо­ни. Від­так зна­є­ться на сіль­сько­му го­спо­дар­стві ду­же до­бре, і то­му ре­фор­ми, які ни­ні впро­ва­джу­ю­ться в аграр­но­му се­кто­рі про­ду­ма­ні і ви­ва­же­ні. Основ­ний на­пря­мок – ство­ре­н­ня від­по­від­них кла­сте­рів. Для за­пу­ску пе­ре­роб­ки, яка ви­ро­бля­ти­ме які­сні кон­ку­рен­то­спро­мо­жні то­ва­ри не­об­хі­дні ін­ве­сти­ції. Узбе­ки­стан плі­дно спів­пра­цює з сві­то­ви­ми між­на­ро­дни­ми фі­нан­со­ви­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми. В Узбе­ки­ста­ні прийня­та стра­те­гія роз­ви­тку кра­ї­ни на 5 ро­ків, яка пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня від­кри­тої еко­но­мі­ки, що за­без­пе­чить роз­ви­ток про­ви­сло­сті на ба­зі існу­ю­чо­го по­тен­ці­а­лу. Ми го­во­ри­мо про зна­чне зро­ста­н­ня ВВП, ди­вер­си­фі­ка­ції га­лу­зей. Ба­зо­ви­ми на­прям­ка­ми ви­зна­че­ні гір­ни­чо­до­був­на, енергетична, текс­тиль­на, га­зо­ва. Ва­жли­вим фа­кто­ром є ви­ко­ри­ста­н­ня те­ри­то­рі­аль­но­го фа­кто­ру. В кра­ї­ні 14 адмі­ні­стра­тив­ні оди­ни­ці. Але всі во­ни ма­ють рі­зний рі­вень роз­ви­тку, пев­ні ре­гіо­ни ви­клю­чно три­ма­ю­ться на еко­но­мі­чно­му по­тен­ці­а­лі окре­мих під­при­ємств. У стра­те­гії роз­ви­тку ми пе­ред­ба­ча­є­мо і під­трим­ку се­ре­дньо­му та дрі­бно­му се­кто­ру. В ньо­му за­ді­я­но 70% на­се­ле­н­ня ро­бо­чо­го ві­ку. Однак в стру­кту­рі ВВП вклад цьо­го се­кто­ра не від­по­від­но ма­лий. То­му ми вжи­ва­є­мо за­хо­ди, які спря­мо­ва­ні на під­трим­ку та роз­ви­ток дрі­бно­го се­кто­ру еко­но­мі­ки. У нас діє ці­ла си­сте­ма по­да­тко­вих пільг. Є окре­мі ре­гіо­ни, які фа­кти­чно звіль­не­ні від спря­му­ва­н­ня ко­штів в центр, і все іде на роз­ви­ток еко­но­мі­ки без­по­се­ре­дньо на мі­сці. За 25 ро­ків не­за­ле­жно­сті ми на­ма­га­ли­ся бу­ду­ва­ти еко­но­мі­ку спря­мо­ва­ну на екс­порт. Однак без від­по­від­них дер­жав­них зу­силь, са­ма еко­но­мі­ка не ви­пра­вда­ла на­ші сподівання, транс­фор­му­ю­чи кра­ї­ну у си­ро­вин­ний при­да­ток. Від­так ми по­ста­ви­ли пе­ред со­бою зав­да­н­ня, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи ва­же­лі дер­жав­ної вну­трі­шньої еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки, щоб зро­би­ти та­кі кро­ки, аби еко­но­мі­ка ста­ла екс­порт­но спря­мо­ва­но, але із зов­сім ін­шою но­мен­кла­ту­рою то­ва­рів. Ми пре­кра­сно ро­зу­мі­є­мо кон­ку­рен­тні ви­кли­ки між­на­ро­дно­го рин­ку. Від­так роз­гля­да­є­мо мо­жли­вість по­бу­до­ви вза­є­мо­сто­сун­ків між кра­ї­на­ми на вза­є­мо­ви­гі­дних умо­вах. І то­му так ва­жли­вий для нас цей Фо­рум, де пред­став­ни­ки бі­зне­су мо­жуть на­пря­му спіл­ку­ва­ти­ся, обго­во­рю­ва­ти про­бле­ми, па­ра­ме­три спів­ро­бі­тни­цтва. На Фо­ру­мі бу­ло під­пи­са­но кіль­ка до­ку­мен­тів між під­при­єм­ства­ми Укра­ї­ни та Узбе­ки­ста­ну. На­ші вза­є­мо­від­но­си­ни з Узбе­ки­ста­ном ма­ють уні­каль­ні пер­спе­кти­ви. По су­ті це як мі­сток між дво­ма еко­но­мі­чни­ми ре­гіо­на­ми. В пер­спе­кти­ві ми мо­же­мо по­си­ли­ти вза­є­мо­ви­гі­дне спів­ро­бі­тни­цтво аби про­ти­сто­я­ти еко­но­мі­чним ви­кли­кам, а ра­зом з цим розвивати спіль­ний бі­знес, спіль­ні про­е­кти, спіль­но ви­хо­ди­ти на рин­ки ін­ших кра­їн, як в Єв­ро­пу так і в цен­траль­ну Азію. Про­те ініціатива має ви­хо­ди­ти від бі­зне­су. Але зна­ю­чи по­сла ре­спу­блі­ки Узбе­ки­стан – Алі­ше­ра Абду­а­лі­є­ва, він до­кла­де усіх зу­силь, для роз­ви­тку ці­єї іні­ці­а­ти­ви, от­же че­рез рік ми ста­не­мо свід­ка­ми та уча­сни­ка­ми бу­дуть кон­кре­тні спра­ви, про які мо­жна бу­де про­зві­ту­ва­ти.

Пі­дго­ту­ва­ла Ла­ри­са СЕ­МА­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.