УКРА­Ї­НА – КИРГИЗІЯ: СПІВ­РО­БІ­ТНИ­ЦТВО НО­ВО­ГО РІВ­НЯ

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

«На­жаль, об­сяг то­ва­ро­обі­гу між Укра­ї­ною та Кир­гизь­кою Ре­спу­блі­кою за остан­ні ро­ки змен­шив­ся май­же в чо­ти­ри ра­зи. Са­ме то­му, сьо­го­дні­шній бі­знес-фо­рум по­кли­ка­ний ста­бі­лі­зу­ва­ти і змі­цни­ти еко­но­мі­чну спів­пра­цю між на­ши­ми кра­ї­на­ми», – за­зна­чив Ва­ле­рій Король, ві­це-пре­зи­дент ТПП Укра­ї­ни. «Ми ба­чи­мо Кир­гизь­ку Ре­спу­блі­ку на­шим зна­чу­щим пар­тне­ром і го­то­ві до актив­но­го роз­ви­тку спів­пра­ці з нею у всіх сфе­рах. Ство­ре­на укра­їн­сько-кир­гизь­ка між­уря­до­ва ко­мі­сія, а та­кож за­пла­но­ва­на зу­стріч в Бі­шке­ці ма­ють ста­ти ефе­ктив­ни­ми ме­ха­ні­зма­ми роз­ви­тку дво­сто­рон­ньої тор­гів­лі, роз­ви­тку дов­го­стро­ко­вих про­е­ктів і спіль­них іні­ці­а­тив», – до­да­ла На­та­лія Фе­до­ро­вич, за­сту­пник Мі­ні­стра со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни. На фо­ру­мі та­кож від­бу­лась пре­зен­та­ція еко­но­мі­чно­го і ту­ри­сти­чно­го по­тен­ці­а­лу Кир­гизь­кої Ре­спу­блі­ки, ін­ве­сти­цій­них мо­жли­во­стей та «Все­сві­тніх ігр Ко­чів­ни­ків». Кир­гизь­ка сто­ро­на ви­яви­ла за­ці­кав­ле­ність у спів­ро­бі­тни­цтві в та­ких сфе­рах, як: сіль­ське го­спо­дар­ство (зер­но­ві куль­ту­ри, ро­слин­на олія, бо­ро­шно), енер­ге­ти­ка, IT те­хно­ло­гії, са­дів­ни­цтво, ін­ве­сти­ції. Зі сво­го бо­ку, Киргизія го­то­ва по­ста­ча­ти які­сну текс­тиль­ну про­ду­кцію до Укра­ї­ни. «Укра­ї­на для Кир­ги­зії є ви­хо­дом на рин­ки ЄС, а Киргизія, у свою чер­гу для Укра­ї­ни мо­же ста­ти ви­хо­дом в пів­ден­но-схі­дну Азію. Зокре­ма, на

Шеф-ре­да­ктор

рин­ки Ки­таю, який є на сьо­го­дні го­лов­ним ім­пор­те­ром про­до­воль­ства», – на­го­ло­сив Ма­рат Дуй­ше­ба­е­ві­чШар­ше­ке­ев, пре­зи­дент ТПП Кир­гизь­кої Ре­спу­блі­ки. ВВП в Кир­гиз­ста­ні ста­но­вить 6,7 млд­дол США. ВВП на ду­шу на­се­ле­н­ня 1млн 21тис

День ви­хо­ду Адре­са: ВД «Укра­ї­на Бі­знес»: Пі­дго­ту­ва­ла Ла­ри­са СЕ­МА­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.