Де­ся­тий з’їзд Укра­їн­ської Сві­то­вої Ко­опе­ра­тив­ної Ра­ди

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

ЄБРР при­зна­чив Фран­сі­са Ма­лі­жа Ке­ру­ю­чим ди­ре­кто­ром у се­кто­рі фі­нан­со­вих уста­нов. На цій по­са­ді пан Ма­ліж ке­ру­ва­ти­ме одним з основ­них від­ді­лів Бан­ку, який ли­ше в 2017 р. за­без­пе­чив май­же 3 млрд. но­вих ін­ве­сти­цій. Пан Ма­ліж за­ли­ша­ти­ме­ться на сво­їй те­пе­рі­шній по­са­ді Ке­ру­ю­чо­го ди­ре­кто­ра в кра­ї­нах Схі­дної Єв­ро­пи та Кав­ка­зу і пра­цю­ва­ти­ме у Ки­є­ві до при­зна­че­н­ня на­сту­пни­ка на цій по­са­ді та пов­ної пе­ре­да­чі пов­но­ва­жень. Він по­чне ви­ко­ну­ва­ти но­ві обов’яз­ки в яко­сті Ке­ру­ю­чо­го ди­ре­кто­ра в се­кто­рі фі­нан­со­вих уста­нов з Ки­є­ва, за­мі­нив­ши на цій по­са­ді Ні­ка Тес­сі­ме­на, який звіль­ни­ться з ЄБРР у сер­пні. Це за­без­пе­чить без­пе­рерв­ність на одній з клю­чо­вих по­сад, що є до­ка­зом ва­жли­во­сті для ЄБРР Укра­ї­ни, Бі­ло­ру­сі, Мол­до­ви, Вір­ме­нії, Гру­зії та Азер­бай­джа­ну – кра­їн, ді­яль­ні­стю в яких на­ра­зі ке­рує пан Ма­ліж. За час пе­ре­бу­ва­н­ня па­на Ма­лі­жа на по­са­ді Ке­ру­ю­чо­го ди­ре­кто­ра в ре­гіо­ні, яку він зайняв у 2014 р., чи­сель­ність пра­ців­ни­ків ЄБРР в Укра­ї­ні зро­сла з 80 до по­над 100, і на­ра­зі пла­ну­є­ться подаль­ше роз­ши­ре­н­ня ді­яль­но­сті Бан­ку в цій кра­ї­ні, що вхо­дить до п’яти най­біль­ших за роз­мі­ром ін­ве­сти­цій кра­їн опе­ра­цій. Фран­сіс Ма­ліж ска­зав: «Від­діл фі­нан­со­вих уста­нов, в яко­му я про­вів мої пер­ші ро­ки в ЄБРР, є чу­до­вою пра­цю­ю­чим ме­ха­ні­змом, і для ме­не ве­ли­ка ра­дість і честь знов при­єд­на­ти­ся до ці­єї ко­ман­ди. Во­дно­час ре­гіон Схі­дної Єв­ро­пи та Кав­ка­зу є над­зви­чай­но ва­жли­вим для ЄБРР, і я ду­же ра­дий мо­жли­во­сті ке­ру­ва­ти ці­єю ко­ман­дою чу­до­вих ко­лег у по­то­чний скла­дний пе­рі­од до то­го мо­мен­ту, ко­ли я змо­жу пе­ре­да­ти її в на­дій­ні ру­ки». До при­хо­ду у Від­діл фі­нан­со­вих уста­нов ЄБРР у 2010 р. пан Ма­ліж зро­бив яскра­ву кар’єру в при­ва­тно­му се­кто­рі, по­пра­цю­вав­ши в та­ких ком­па­ні­ях, як Arthur Andersen, McKinsey & Company та BNP Paribas. Він є ви­пу­скни­ком Па­ризь­кої ви­щої шко­ли ко­мер­ції (ESCP Europe) та має ін­ші сту­пе­ні з між­на­ро­дно­го бі­зне­су. Гро­ма­дя­нин Фран­ції пан Ма­ліж во­ло­діє де­кіль­ко­ма мо­ва­ми та є ав­то­ром чи­слен­них ста­тей та пу­блі­ка­цій у ЗМІ. На по­ча­тку 90-х ро­ків зу­си­л­ля УСКР да­ли пер­ші ре­зуль­та­ти. У ве­ре­сні 1993 р. Пре­зи­дент Укра­ї­ни Ле­о­нід Крав­чук під­пи­сав Указ, який за­твер­див тим­ча­со­ве по­ло­же­н­ня про кре­ди­тні ко­опе­ра­ти­ви в Укра­ї­ні. Цей Указ став осно­вою для ство­ре­н­ня від­по­від­ної за­ко­но­твор­чої ба­зи. Зав­дя­ки за­хо­дам, ор­га­ні­зо­ва­ним укра­їн­ською ді­а­спо­рою, та від­по­від­ним уря­до­вим про­гра­мам Ка­на­ди та США, ко­опе­ра­тив­ний рух в Укра­ї­ні вда­ло­ся від­ро­ди­ти. То­го ж ро­ку бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но пер­ше ста­жу­ва­н­ня по­чи­на­ю­чих ко­опе­ра­то­рів з Укра­ї­ни в укра­їн­ських кре­ди­тних спіл­ках США та Ка­на­ди. До­від­ка: Укра­їн­ська Сві­то­ва Ко­опе­ра­тив­на Ра­да (УСКР, World Council of Ukrainian Cooperatives) бу­ла за­сно­ва­на 31 жов­тня 1973 ро­ку де­ле­га­та­ми з п’яти кра­їн — США, Ка­на­ди, Ан­глії, Ав­стра­лії та Ар­ген­ти­ни. Зав­да­н­ня УСКР — по­пу­ля­ри­зу­ва­ти укра­їн­ський ко­опе­ра­тив­ний рух, за­по­ча­тко­ва­ний ді­а­спо­рою, у то­му чи­слі на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. За­хід роз­по­чав­ся спіль­ною мо­ли­твою у Хра­мі Успі­н­ня При­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці, яку очо­лив Бла­же­ні­ший Ма­ка­рій, Ми­тро­по­лит Ки­їв­ський і всі­єї Укра­ї­ни, Пред­сто­я­тель УАПЦ. Пі­сля за­вер­ше­н­ня Бо­го­слу­жі­н­ня на­сто­я­тель Хра­му Успі­н­ня При­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці митр. прот. Ігор Бур­ми­ло ви­сло­вив про­мо­ву до при­су­тніх. І по­ба­жав ді­я­чам сві­то­во­го ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху у всьо­му сві­ті здо­ров’я, про­цві­та­н­ня та успі­хів у пра­ці. Го­ло­ву­ю­чим офі­цій­ної ча­сти­ни З’їзду був обра­ний Во­ло­ди­мир Си­до­ров­ський, го­ло­ва прав­лі­н­ня КС «Ані­сія» (м. Львів). с

Про­дов­же­н­ня на стор.6-7

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.