Зві­ту­ють ау­ди­то­ри

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Зокре­ма, змі­не­но: – над­си­ла­н­ня На­ціо­наль­ним бан­ком ви­мо­ги про скла­да­н­ня бан­ка­ми про­грам ка­пі­та­лі­за­ції, що­до яких ре­гу­ля­тор прийняв рі­ше­н­ня про про­ве­де­н­ня оцін­ки стій­ко­сті із за­сто­су­ва­н­ням: двох ета­пів оцін­ки стій­ко­сті – до 1 сер­пня 2018 ро­ку; трьох ета­пів оцін­ки стій­ко­сті – до 17 сер­пня по­то­чно­го ро­ку; – по­да­н­ня бан­ка­ми, що­до яких Нац­банк прийняв рі­ше­н­ня про про­ве­де­н­ня оці­ню­ва­н­ня із за­сто­су­ва­н­ням двох ета­пів оцін­ки стій­ко­сті, про­гра­ми ка­пі­та­лі­за­ції до 15 ве­ре­сня 2018 ро­ку. За­зна­че­ні змі­ни за­твер­дже­но По­ста­но­вою Прав­лі­н­ня НБУ №76 «Про вне­се­н­ня змін до По­ло­же­н­ня про здій­сне­н­ня оцін­ки стій­ко­сті бан­ків і бан­ків­ської си­сте­ми Укра­ї­ни» від 10 ли­пня 2018 ро­ку. Во­ни на­бу­ли чин­но­сті з 11 ли­пня 2018 ро­ку. Слід на­га­да­ти, що зві­ти ау­ди­то­рів на­да­ва­лись згі­дно з По­ло­же­н­ням про здій­сне­н­ня оцін­ки стій­ко­сті бан­ків і бан­ків­ської си­сте­ми Укра­ї­ни, за­твер­дже­но­го По­ста­но­вою Прав­лі­н­ня НБУ від 22 гру­дня 2017 ро­ку №141.

Пі­дго­ту­ва­ла Ві­кто­рія Гу­ме­нюк

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.