Си­ла ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху – в єд­но­сті

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки на кі­нець 2017 ро­ку бу­ли та­кі: — Акти­ви укра­їн­ських кре­ди­тних спі­лок у США до­рів­ню­ють 3.316 млрд. до­ла­рів. — Чи­стий при­бу­ток за 2017 рік був 18 міль­йо­нів до­ла­рів. — Ре­зер­ви і не­роз­ді­ле­ні при­бу­тки зро­сли до 495 міль­йо­нів до­ла­рів. — Зро­сли і член­ські вне­ски, до ре­кор­до­вої су­ми 2.819 мі­льяр­ди до­ла­рів. — По­зи­чки зро­сли до су­ми 1.818 мі­льяр­дів до­ла­рів. Дав­нє га­сло укра­їн­сько­го кре­ди­тно-ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху: «Свій до сво­го по своє» діє впро­довж існу­ва­н­ня на­ших фі­нан­со­вих уста­нов. Най­кра­щим під­твер­дже­н­ням цьо­го за­кли­ку є по­стій­на ува­га до гро­мад­ських справ з бо­ку ке­рів­ни­цтва укра­їн­ських кре­ди­тних спі­лок. У 2017 ро­ці ви­тра­ти укра­їн­ських кре­ди­тних спі­лок США на гро­мад­ські по­тре­би ста­но­ви­ли близь­ко трьох міль­йо­нів до­ла­рів. Член­ство укра­їн­ських кре­ди­тних спі­лок у США у 2015 ро­ці по­ча­ло зно­ву зро­ста­ти, і з кін­цем 2017 ро­ку ста­но­ви­ло 102,590 осіб.. Цен­тра­ля Укра­їн­ських Ко­опе­ра­тив Аме­ри­ки що­ро­ку ви­дає ка­лен­да­рі для кре­ди­тних спі­лок у США, які по­тім роз­да­ють їх сво­їм чле­нам. Те­ма­ти­ка ка­лен­да­рів за остан­ні ро­ки бу­ла та­ка: 2013 — Го­ло­до­мор-Ґе­но­цид 1932-33 рр., 2014 — 200-лі­т­тя з дня на­ро­дже­н­ня Та­ра­са Шев­чен­ка, 2015 — при­свя­че­ні твор­чо­сті ми­тця Едвар­да Ко­за­ка, 2016 — при­свя­че­ні укра­їн­ським во­я­кам, во­лон­те­рам та їхнім ро­ди­нам, 2017 — етно­фо­то­гра­фія Ан­ни Се­нік. У 2017 р. Укра­їн­ська Фе­де­раль­на Кре­ди­тна Спіл­ка м. Ро­че­сте­ра, Нью-Йорк по­да­ла ЦУКА в но­мі­на­цію до Все­сві­тньої Ра­ди Кре­ди­тних Спі­лок (WOCCU) для пред­став­ле­н­ня до на­го­ро­ди за по­стій­ну під­трим­ку кре­ди­тних спі­лок в Укра­ї­ні — на­го­ро­ди DSA Distinguished Service Award. Цю на­го­ро­ду вру­чи­ли 23 ли­пня 2017 р на кон­фе­рен­ції WOCCU у Ві­дні, Ав­стрія. Прийняв цю на­го­ро­ду го­ло­ва Укра­їн­ської Фе­де­раль­ної Кре­ди­тної Спіл­ки м. Ро­че­сте­ра (ко­ли­шній го­ло­ва ЦУКА) Ва­силь Кор­ни­ло.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.