Прин­тер для дру­ку шри­фтом Брай­ля

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

В Укра­ї­ні близь­ко 80 ти­сяч лю­дей ма­ють про­бле­ми зо­ру, 10 ти­сяч з них – ді­ти та під­лі­тки. Хо­ча прин­тер зна­хо­ди­ться у сто­ли­ці, він бу­де за­до­воль­ня­ти по­тре­би лю­дей з по­ру­ше­н­ня­ми зо­ру по всій Укра­ї­ні. В пер­шу чер­гу на прин­те­рі бу­дуть дру­ку­ва­ти на­вчаль­ну та ху­до­жню лі­те­ра­ту­ру для 6 спец­шкіл у Хар­ків­ській, Львів­ській, Оде­ській, Ки­їв­ській, За­кар­пат­ській та До­не­цькій обла­стях. Окрім то­го, осві­тні за­кла­ди та гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції, які за­йма­ю­ться на­вча­н­ням, ре­а­бі­лі­та­ці­єю, за­хи­стом прав не­зря­чих лю­дей, змо­жуть звер­ну­ти­ся до Braille Studio, щоб спіль­но іні­ці­ю­ва­ти друк не­об­хі­дних ма­те­рі­а­лів. Пер­шою кни­гою, на­дру­ко­ва­ною на прин­те­рі BrailleBox V5, ста­ла «Мої ви­на­хо­ди. Ні­ко­ла Те­сла». 50 при­мір­ни­ків бу­де пе­ре­да­но не­зря­чим лю­дям в усі ку­то­чки Укра­ї­ни. Окрім то­го, в пла­нах Braille Studio на­дру­ку­ва­ти гра­ма­ти­чний до­від­ник та збір­ник вправ з ан­глій­ської мо­ви для шко­ля­рів, слов­ни­ки-до­від­ни­ки з укра­їн­ської мо­ви, ху­до­жню лі­те­ра­ту­ру для під­лі­тків. Та­кож цьо­го ро­ку укра­їн­ці з по­ру­ше­н­ня­ми зо­ру змо­жуть про­чи­та­ти «Ма­лень­ко­го Прин­ца» Ан­ту­а­на де Сент-Ек­зю­пе­рі. В Укра­ї­ні ця кни­га бу­де на­дру­ко­ва­на впер­ше шри­фтом Брай­ля. «За 27 ро­ків не­за­ле­жно­сті в Укра­ї­ні на­дру­ку­ва­ли близь­ко 300 ви­дань шри­фтом Брай­ля для ді­тей та до­ро­слих. За на­ши­ми оцін­ка­ми, це по­кри­ває по­тре­бу лю­дей із по­ру­ше­н­ням зо­ру усьо­го на 5 %. До цьо­го ча­су окрім мі­зер­ної кіль­ко­сті ви­дань, на­дру­ко­ва­них в Укра­ї­ні шри­фтом Брай­ля, зна­чні про­бле­ми бу­ли і з їх які­стю. Но­вий BrailleBox V5 до­зво­лить нам дру­ку­ва­ти біль­ше і які­сні­ше, до­три­му­ю­чись між­на­ро­дних стан­дар­тів. В пер­шу чер­гу це бу­де на­вчаль­на, роз­ви­тко­ві та лі­те­ра­ту­ра для під­лі­тків», – про­ко­мен­ту­ва­ла спів­ко­ор­ди­на­тор­ка Braille Studio Юлія Са­чук. По­ту­жно­сті прин­те­ра BrailleBoxV5 до­зво­ля­ють дру­ку­ва­ти до 900 сто­рі­нок А4 за го­ди­ну. Це на 30% біль­ше, ніж прин­те­ри, на яких ра­ні­ше здій­сню­вав­ся друк лі­те­ра­ту­ри шри­фтом Брай­ля.

Пі­дго­ту­ва­ла Ві­кто­рія Гу­ме­нюк

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.