УКРАЇНСЬКО-ЕМІРАТСЬКИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Спі­ке­ри пле­нар­ної ча­сти­ни за­хо­ду, а са­ме: H.E. Humaid Mohamed BenSalem, Ге­не­раль­ний се­кре­тар Фе­де­ра­ції тор­го­во-про­ми­сло­вих па­лат ОАЕ, Ms. Hind Al Youha Ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту ін­ве­сти­цій Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­ки ОАЕ, Mr. Ali Abdullah Ali Eid, Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор General Trading Emirates International Business Center, Mrs. Nadia Ali Al Khawaldeh Го­ло­ва Prestige Importing, Exporting&Exclusive Agencies та ін­ші уча­сни­ки де­ле­га­ції ОАЕ до­сить де­таль­но ви­сві­тли­ли стан, пер­спе­кти­ви та прі­о­ри­те­тні на­пря­ми українсько-емі­рат­сько­го еко­но­мі­чно­го та ін­ве­сти­цій­но­го спів­ро­бі­тни­цтва, умо­ви та пе­ре­ва­ги ве­де­н­ня бі­зне­су в Об’єд­на­них Араб­ських Емі­ра­тах. Спі­ке­ри від Укра­ї­ни та­кож до­по­від­а­ли про мо­жли­во­сті ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків. У ді­ло­вій ча­сти­ні за­хо­ду – В2В – успі­шно про­йшли пе­ре­го­во­ри між пред­став­ни­ка­ми ді­ло­вих кіл Укра­ї­ни та ОАЕ. Го­лов­ною ме­тою за­хо­ду бу­ло ви­зна­чи­ти мо­жли­ві на­прям­ки роз­ви­тку бізнес-пар­тнер­ства між кра­ї­на­ми, окре­сли­ти най­більш пер­спе­ктив­ні га­лу­зі, як ві­тчи­зня­ним ком­па­ні­ям, так кон­це­сій­ним під­при­єм­ствам. Го­лов­ною ви­мо­гою, яку став­лять бі­зне­сме­ни та уря­дов­ці ОАЕ – про­зо­рість та че­сність ве­де­н­ня бі­зне­су. За­хист від мо­жли­вих ри­зи­ків, які вар­то ви­зна­чи­ти до по­ча­тку від­кри­т­тя бі­зне­су, про що вар­то за­зда­ле­гідь отри­ма­ти ін­фор­ма­цію та шля­хи убез­пе­че­н­ня та­кож обго­во­рю­ва­ли на Українсько-емі­рат­сько­му бізнес фо­ру­мі у Тор­го­во­му про­ми­сло­вій па­ла­ті Укра­ї­ни.Ва­жли­ве мі­сце ма­ло пи­та­н­ня про ви­клю­чне зна­че­н­ня отри­ма­н­ня та ви­ко­ри­ста­н­ня ін­фор­ма­ції про по­дію, яви­ще, бізнес, осо­бу. Це ни­ні го­лов­на опція ве­де­н­ня успі­шно­го бі­зне­су, ство­ре­но­го ле­галь­но та про­зо­ро. Ли­ше на та­ких умо­вах мо­жна по­чи­на­ти та роз­ви­ва­ти бізнес в ОАЕ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.