СТРАХОВИКАМ ГОТУЮТЬ НОВИЙ ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Як за­зна­ча­є­ться у по­ясню­валь­ній за­пи­сці до до­ку­мен­та, йо­го ме­тою є вдо­ско­на­ле­н­ня По­ряд­ку скла­да­н­ня та по­да­н­ня звітності у ви­гля­ді еле­ктрон­них до­ку­мен­тів стра­хо­ви­ків та при­ве­де­н­ня нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів у від­по­від­ність до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ау­дит фі­нан­со­вої звітності та ау­ди­тор­ську ді­яль­ність» що­до ау­ди­ту фі­нан­со­вої звітності. До­ку­мен­том про­по­ну­є­ться вне­сти змі­ни до По­ряд­ку скла­да­н­ня зві­тних да­них стра­хо­ви­ків у ча­сти­ні по­да­н­ня звітності у ви­гля­ді еле­ктрон­них до­ку­мен­тів та що­до під­твер­дже­н­ня суб’єктом ау­ди­тор­ської ді­яль­но­сті, який має пра­во про­во­ди­ти обов’яз­ко­вий ау­дит фі­нан­со­вої звітності під­при­ємств, що ста­нов­лять су­спіль­ний ін­те­рес, у ча­сти­ні до­сто­вір­но­сті та пов­но­ти рі­чної фі­нан­со­вої звітності, рі­чної кон­со­лі­до­ва­ної фі­нан­со­вої звітності (у ра­зі якщо стра­хо­вик від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства скла­дає кон­со­лі­до­ва­ну фі­нан­со­ву зві­тність), а та­кож рі­чних зві­тних да­них стра­хо­ви­ка що­до здій­сне­н­ня стра­хо­вої ді­яль­но­сті. Про­ект роз­по­ря­дже­н­ня роз­ро­бле­но від­по­від­но до пун­кту 18 ча­сти­ни пер­шої стат­ті 28 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про фі­нан­со­ві по­слу­ги та дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг”, стат­ті 33 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про стра­ху­ва­н­ня» та від­по­від­но до ви­мог За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ау­дит фі­нан­со­вої звітності та ау­ди­тор­ську ді­яль­ність», під­пун­кту 27 пун­кту 4 По­ло­же­н­ня про На­ціо­наль­ну ко­мі­сію, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг, за­твер­дже­но­го Ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни від 23 ли­сто­па­да 2011 ро­ку № 1070 з ме­тою вдо­ско­на­ле­н­ня по­ряд­ку скла­да­н­ня та по­да­н­ня звітності стра­хо­вих ком­па­ній у ви­гля­ді еле­ктрон­них до­ку­мен­тів стра­хо­ви­ків та при­ве­де­н­ня нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів у від­по­від­ність до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ау­дит фі­нан­со­вої звітності та ау­ди­тор­ську ді­яль­ність». Про­ект роз­по­ря­дже­н­ня до­о­пра­цьо­ва­ний за ре­зуль­та­та­ми опра­цьо­ва­них про­по­зи­цій на­да­них уча­сни­ка­ми рин­ку фі­нан­со­вих по­слуг.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.