ВИМОГИ ДО СТІЙКОСТІ БАНКІВ

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

У ви­пад­ку ви­яв­ле­н­ня не­ста­чі ка­пі­та­лу за під­сум­ка­ми про­ве­де­н­ня що­рі­чної оцін­ки стійкості банків з ура­ху­ва­н­ням ре­зуль­та­тів стрес-те­сту­ва­н­ня за ба­зо­вим сце­на­рі­єм бан­кам бу­де не­об­хі­дно роз­ро­би­ти про­гра­му до­ка­пі­та­лі­за­ції. Ця про­гра­ма пе­ред­ба­ча­ти­ме збіль­ше­н­ня ка­пі­та­лу на су­му, що ви­зна­ча­є­ться як ма­кси­маль­на із двох зна­чень: су­ми, ви­зна­че­ної за ре­зуль­та­та­ми пер­ших двох ета­пів оцін­ки стійкості (оцін­ка яко­сті акти­вів та екс­тра­по­ля­ція ре­зуль­та­тів ці­єї оцін­ки) та про­гно­зо­ва­ної су­ми, ви­зна­че­ної за ре­зуль­та­та­ми тре­тьо­го ета­пу оцін­ки стійкості (стрес-те­сту) за вста­нов­ле­ним На­ціо­наль­ним бан­ком ба­зо­вим ма­кро­еко­но­мі­чним сце­на­рі­єм на 2018 рік. По-дру­ге, у ви­пад­ку ви­яв­ле­н­ня до­да­тко­вої по­тре­би в ка­пі­та­лі бан­ку за під­сум­ка­ми про­ве­де­н­ня стрес-те­сту­ва­н­ня за ба­зо­вим сце­на­рі­єм на 2019-2020 ро­ки та за не­спри­я­тли­вим ма­кро­еко­но­мі­чним сце­на­рі­єм на 20182020 ро­ки банк має роз­ро­би­ти та по­да­ти до На­ціо­наль­но­го бан­ку план ре­стру­кту­ри­за­ції, який він має ви­ко­на­ти до кін­ця 2019 ро­ку. Цей план має ви­хо­ди­ти із ма­кси­маль­ної із сум по­тре­би у ка­пі­та­лі, про­гно­зо­ва­них за ре­зуль­та­та­ми оцін­ки за ко­жним із ви­ще­вка­за­них сце­на­рі­їв. Банк скла­дає план ре­стру­кту­ри­за­ції до 2019 ро­ку з ура­ху­ва­н­ням про­гра­ми ка­пі­та­лі­за­ції на 2018 рік. Пе­ре­дба­че­ні у пла­ні ре­стру­кту­ри­за­ції за­хо­ди ма­ють у під­сум­ку за­без­пе­чи­ти до­три­ма­н­ня бан­ком уста­нов­ле­них Нац­бан­ком гра­ни­чних зна­чень нор­ма­ти­ву до­ста­тно­сті (аде­ква­тно­сті) ре­гу­ля­тив­но­го ка­пі­та­лу (Н2) та/або нор­ма­ти­ву до­ста­тно­сті основ­но­го ка­пі­та­лу (Н3) на всьо­му про­гно­зно­му пе­рі­о­ді. Окре­сле­ні вимоги за­твер­дже­ні По­ста­но­вою Прав­лі­н­ня НБУ від 14 сер­пня 2018 ро­ку №94 «Про осо­бли­во­сті здій­сне­н­ня оцін­ки стійкості банків і бан­ків­ської си­сте­ми Укра­ї­ни у 2018 ро­ці», яка на­бу­ла чин­но­сті з 16 сер­пня 2018 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.