УКРАЇНСЬКО-ЕМІРАТСЬКИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

За­хід від­був­ся в рам­ках про­ве­де­н­ня тре­тьо­го за­сі­да­н­ня Мі­ж­уря­до­вої українсько-емі­рат­ської ко­мі­сії з пи­тань тор­го­вель­но-еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва. Спі­ке­ри пле­нар­ної ча­сти­ни за­хо­ду H.E. Humaid Mohamed Ben Salem, Ге­не­раль­ний се­кре­тар Фе­де­ра­ції тор­го­во-про­ми­сло­вих па­лат ОАЕ,Ms. Hind Al Youha Ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту ін­ве­сти­цій Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­ки ОАЕ, Mr. AliAbdullahAliEid, Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Gen eralTradingEmiratesInterna tionalBusinessCenter, Mrs. NadiaAliAlKhawaldeh Го­ло­ва PrestigeImporting, Exporting&ExclusiveAgencies та ін­ші уча­сни­ки де­ле­га­ції ОАЕ до­сить де­таль­но ви­сві­тли­ли стан, пер­спе­кти­ви та прі­о­ри­те­тні на­пря­ми українсько-емі­рат­сько­го еко­но­мі­чно­го та ін­ве­сти­цій­но­го спів­ро­бі­тни­цтва, умо­ви та пе­ре­ва­ги ве­де­н­ня бі­зне­су в Укра­ї­ні та Об’єд­на­них Араб­ських Емі­ра­тах. У ді­ло­вій ча­сти­ні за­хо­ду – В2В – успі­шно про­йшли пе­ре­го­во­ри між пред­став­ни­ка­ми ді­ло­вих кіл Укра­ї­ни та ОАЕ. Го­лов­ною ме­тою за­хо­ду бу­ло ви­зна­чи­ти мо­жли­ві на­прям­ки роз­ви­тку бізнес-пар­тнер­ства між кра­ї­на­ми, окре­сли­ти най­більш пер­спе­ктив­ні га­лу­зі, як ві­тчи­зня­ним ком­па­ні­ям, так кон­це­сій­ним під­при­єм­ствам. Го­лов­ною ви­мо­гою, яку став­лять бі­зне­сме­ни та уря­дов­ці ОАЕ – про­зо­рість та че­сність ве­де­н­ня бі­зне­су.

Пі­дго­ту­ва­ла Ві­кто­рія ГУМЕНЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.