Про спліт, ан­ти­спліт на стра­хо­во­му

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

— Оле­ксан­дре Ле­о­ні­до­ви­чу, про­ко­мен­туй­те мо­жли­ві не­до­лі­ки сплі­та і чо­му, на Ва­шу дум­ку, він має кри­ти­ків на рин­ку не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг? Тих, хто про­ти сплі­та про­гно­зо­ва­но ви­яви­ло­ся біль­ше.Про­гно­зо­ва­но, бо екс­пер­та­ми вже дав­но про­ана­лі­зо­ва­но­су­ча­сну стру­кту­ру, на­при­клад, стра­хо­во­го рин­ку, і вста­нов­ле­но жа­лю­гі­дну кар­ти­ну.Умов­но ка­жу­чи, на де­ся­тки стра­хо­ви­ків, які є або пра­гнуть бу­ти кла­си­чни­ми, при­па­да­ють со­тні ком­па­ній, які або вже хро­ні­чно не­пла­то­спро­мо­жні та не­зда­тні ви­ко­ну­ва­ти зо­бов’яза­н­ня, або бу­ду­ють фі­нан­со­ву­пі­ра­мі­ду і стрім­ко на­бли­жа­ю­ться до ста­ну пер­ших, хоч но­вих гро­шей їм ще ви­ста­чає для по­кри­т­тя ста­рих бор­гів, або бу­ду­ють бізнес на ко­ру­пції та адмін­ре­сур­сі, або до­по­ма­га­ють ін­шим га­лу­зям ухи­ля­ти­ся від спла­ти по­да­тків та імі­ту­ва­ти до­три­ма­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства або про­сто за­мо­ро­же­ні, очі­ку­ю­чи, ко­ли їх по­кли­чуть для ви­ко­на­н­ня «бру­дної» ро­бо­ти. Тож хі­ба мо­жуть всі ці ба­кте­рії, ві­ру­си та па­ра­зи­ти ба­жа­ти швид­ко­го оду­жа­н­ня ор­га­ні­зму не­бан­ків­сько­го фі­нан­со­во­го рин­ку, на ті­лі яко­го во­ни па­ра­зи­ту­ють?До­ве­де­ться шу­ка­ти ін­ший ор­га­нізм. А тут ще й Не­за­ле­жний Ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд за­ма­я­чив на го­ри­зон­ті.Тож і кон­цен­тру­ю­ться всі на­яв­ні ре­сур­си на то­му, щоб ще хоч на ти­ждень про­дов­жи­ти хво­ро­бу.А лі­кар при цьо­му ка­же, що у ньо­го ба­га­то ін­ших, більш хво­рих па­ці­єн­тів. У тер­мі­нах су­ча­сної ме­ди­чної ре­фор­ми лі­кар – це Уряд і Пар­ла­мент, вір­ні­ше, Фа­кти­чна­Ко­а­лі­ція в Пар­ла­мен­ті, яка ство­ри­ла цей Уряд.Са­ме во­ни, як сі­мей­ний лі­кар, ма­ють ви­ко­на­ти дві ва­жли­ві фун­кції: ді­а­гно­сту­ва­ти хво­ро­бу не­бан­ків­сько­го фі­нан­со­во­го рин­ку —розба­лан­со­ва­ність си­стем ор­га­ні­зму че­рез від­су­тність пру­ден­цій­но­го на­гля­ду і на­пра­ви­ти до вузь­ко­про­філь­но­го фа­хів­ця з пру­ден­цій­но­го на­гля­ду – На­ціо­наль­но­го бан­ку.Чо­му до НБУ?То­му що там є го­то­ва ко­ман­да фа­хів­ців, які зна­ють і вмі­ють лі­ку­ва­ти по­ді­бні хво­ро­би. Це не­прав­да, що бан­ків­ський і не­бан­ків­ський рин­ки є з рі­зних га­ла­ктик.Зви­чай­но, у ко­жно­го є свої осо­бли­во­сті, але рі­зних лю­дей, лі­ку­ють, на­сам­пе­ред,за но­зо­ло­гі­я­ми, а не прі­зви­ща­ми. НБУмає ін­сти­ту­цій­ну ін­фра­стру­кту­ру, яка вже за­без­пе­чує впро­ва­дже­н­ня єв­ро ди­ре­ктив у сфе­рі бан­ків­сько­го ре­гу­лю­ва­н­ня та на­гля­ду.І, на­ре­шті, то­му, що у ко­ман­ди НБУ є по­лі­ти­чна во­ля здій­сню­ва­ти ре­фор­ми. Все це мо­жна ви­бу­ду­ва­ти і на ба­зі На­цком­фін­по­слуг.До ре­чі, в УФУ ще де­сять ро­ків то­му був роз­ро­бле­ний за­ко­но­про­ект про Не­за­ле­жний Про­зо­рий Про­фе­сій­ний Ефе­ктив­ни­йор­ган ре­гу­лю­ва­н­ня та на­гля­ду у сфе­рі рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг. Але спро­буй­те по­ясни­ти хво­ро­му, який кор­чи­ться від бо­лю, що йо­му ще тре­ба по­че­ка­ти, до­ки ми від­пра­ви­мо ін­тер­на за­кор­дон, він там ви­вчи­ться­су­ча­сним ме­то­дам лі­ку­ва­н­ня. За цей час ми зна­йде­мо ко­шти, по­бу­ду­є­мо су­ча­сну клі­ні­ку і ось то­ді по­лі­ку­є­мо. Скіль­ки по­трі­бно бу­ло ча­су, щоб пе­ре­за­ван­та­жи­ти НКРЕКП?П‘ять ро­ків.І це при жорс­тких ви­мо­гах між­на­ро­дних пар­тне­рів Укра­ї­ни, і з ре­зуль­та­том, який ще не ви­зна­но успі­шним.Мо­жу з упев­не­ні­стю ствер­джу­ва­ти, що як­би існу­ва­ла хоч б де­ся­ти­від­со­тко­ва мо­жли­вість, уже мо­жна бу­ло б спро­бу­ва­ти.Але, якщо ан­ти­сплі­тів­ська ко­ман­да вже три ро­ки успі­шно бло­кує за­ко­но­про­ект, по­да­ний Пре­зи­ден­том і ви­зна­ний ним не­від­кла­дним, то шан­си на пе­ре­за­ван­та­же­н­ня­На­цком­фін­по­слу­гна єв­ро­пей­ських прин­ци­пах до­рів­ню­ють ну­лю.А імі­та­ція ні­ко­му не по­трі­бна.Вре­шті-решт, ів ни­ні­шніх не­спри­я­тли­вих за­ко­но­дав­чих та по­лі­ти­чних умо­ва­хтеж мо­жна ба­га­то зро­би­ти. Най­більш про­гре­сив­ним кро­ком у на­прям­ку впро­ва­дже­н­ня єв­ро­ди­ре­ктив у сфе­рі стра­ху­ва­н­ня­мо­жна на­зва­ти но­ві нор­ма­ти­ви до­ста­тно­сті та яко­сті акти­вів, які впер­ше впро­ва­джу­ють, по су­ті, мі­ні­маль­ний роз­мір ре­гу­ля­тив­но­го ка­пі­та­лу.А в су­ку­пно­сті з но­вою Ме­то­ди­кою що­до ре­зер­ву­ва­н­ня, яка ось-ось має бу­ти за­ре­є­стро­ва­на, це ство­рить но­ву якість ре­гу­лю­ва­н­ня, оскіль­ки від­бу­де­ться на­бли­же­н­ня ви­мог, що­до роз­мі­ру ре­зер­вів та яко­сті акти­вів до при­ро­ди та мас­шта­бу зо­бов’язань.Бу­де сут­тє­во змен­ше­но сфе­ру за­ви­ще­н­ня ви­мог по­над не­об­хі­дний рі­вень, на­віть ви­ще єв­ро­пей­сько­го рів­ня, що сьо­го­дні ро­бить по­тен­цій­ни­ми­по­ру­шни­ка­ми пра­кти­чно всі ком­па­нії, і ста­вить ор­ган на­гля­ду пе­ред ди­ле­мою: за­кри­ва­ти очі на фор­маль­ні по­ру­ше­н­ня аб­сур­дних ви­мо­гі пи­са­ти по­ясне­н­ня про­ку­ра­ту­рі, що­до без­ді­яль­но­сті­чи за­сто­со­ву­ва­ти за­хо­ди впли­ву за ці по­ру­ше­н­ня, по­ру­шу­ю­чи нор­му За­ко­ну про фін­по­слу­ги, що­до не­об­хі­дно­сті вра­ху­ва­н­ня на­слід­ків по­ру­шень і за­хо­дів впли­ву. За­ли­ша­є­ться ли­ше по­ба­жа­ти, щоб ці до­ку­мен­ти від­пра­цю­ва­ли свій час до за­про­ва­дже­н­ня вже на за­ко­но­дав­чій осно­ві ви­мог до ре­гу­ля­тив­но­го ка­пі­та­лу, оскіль­ки над­то ба­га­то ін­те­ре­сів за­чі­па­ють ці до­ку­мен­ти, що­спо­ну­ка­ти­ме до про­ти­дії по­тен­цій­них ау­тсай­де­рів. Ро­бо­та над на­бли­же­н­ням за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни до єв­ро­пей­сько­го за­ко­но­дав­ства по­вин­на три­ва­ти йна­да­лі. Що­до За­ко­но­про­е­кту № 8415. Ідея цьо­го за­ко­но­про­е­кту спо­ча­тку по­ля­га­ла у то­му, щоб за­спо­ко­ї­ти уча­сни­ків не­бан­ків­ських рин­ків, які пе­ре­хо­дять від­по­від­но до сплі­та під на­гляд НБУ, вста­но­вив­ши чі­ткі, про­зо­рі, пе­ред­ба­чу­ва­ні про­це­ду­ри на­гля­ду, що до­зво­лить за­без­пе­чи­ти з одно­го бо­ку ефе­ктив­ну ро­бо­ту НБУ з оздо­ров­ле­н­ня рин­ків, а з ін­шо­го – уни­кну­ти во­люн­та­ри­зму та по­мил­ко­вих рі­шень. Однак, в під­сум­ку ви­яви­ло­ся, що цей за­ко­но­про­ект пе­ре­тво­рю­є­ться на сво­го ро­ду ан­ти­спліт, оскіль­ки пе­ред­ба­чає по­си­ле­н­ня пов­но­ва­жень На­цком­фін­по­слуг, що дає бло­ку­валь­ни­кам­сплі­та під­ста­ви роз­гля­да­ти йо­го, як аль­тер­на­ти­ву, ствер­джу­ю­чи, що з 8415 На­цком­фін­по­слуг кра­ще за НБУ здій­сню­ва­ти­ме на­гляд. На­справ­ді ж 8415 мав би ста­ти ско­ро­че­но­ю­вер­сі­єю 1797—1. Але не став, не див­ля­чись на ба­га­то фор­маль­них за­по­зи­чень. По-пер­ше, у ньо­му від­су­тня та­ка ва­жли­ва скла­до­ва ре­гу­лю­ва­н­ня, як ре­гу­ля­тив­ний ка­пі­тал. За­про­ва­дже­н­ня цьо­го ін­стру­мен­та підза­кон­ни­ми акта­ми по­ста­вить йо­го під по­стій­ний ри­зик ска­су­ва­н­ня су­дом.По-дру­ге, ви­ве­де­н­ня На­цком­фін­по­слуг з-під дії за­ко­нів про лі­цен­зу­ва­н­ня та на­гляд не бу­ло на­ле­жним чи­ном­ком­пен­со­ва­но ана­ло­гі­чни­ми про­це­ду­ра­ми, пе­ред­ба­че­ни­ми ци­ми за­ко­на­ми, які спря­мо­ва­ні на за­без­пе­че­н­ня про­зо­ро­сті та пе­ред­ба­чу­ва­но­сті на­гля­ду. Зокре­ма, від­су­тні прин­ци­пи ре­гу­лю­ва­н­ня та на­гля­ду, не про­ду­бльо­ва­но нор­му про за­бо­ро­ну вклю­че­н­ня до Лі­цу­мов уже обов’яз­ко­вих по­ло­жень за ін­шим за­ко­но­дав­ством, від­су­тня до­су­до­ва апе­ля­цій­на про­це­ду­ра, на­віть зни­кла пе­ред­ба­че­на сьо­го­дні за­ко­ном про фін­по­слу­ги нор­ма про не­об­хі­дність вра­хо­ву­ва­ти при за­сто­су­ван­ні за­хо­дів впли­ву на­слід­ки­по­ру­шень­то­що. По-тре­тє, не тіль­ки збе­ре­же­но нор­му про за­хист прав спо­жи­ва­чів як зав­да­н­ня ор­га­ну ре­гу­лю­ва­н­ня та на­гля­ду, що вже

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.