Та де­що про по­го­ду рин­ку Укра­ї­ни

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

сьо­го­дні пе­ре­тво­ри­ло йо­го на ква­зі су­до­вий ор­ган, а й по­ши­ре­но ці нор­ми­на юри­ди­чних осіб В су­ку­пно­сті все це дає під­ста­ви ствер­джу­ва­ти, що 8415 дій­сно пе­ре­тво­рює ор­ган ре­гу­лю­ва­н­ня та на­гля­ду на мон­стра, який сам вста­нов­лює пра­ви­ла, сам їх кон­тро­лює, сам су­дить і сам за­без­пе­чує при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня сво­їх рі­шень. За цим за­ко­ном, як­би він був прийня­тий, стра­хо­вик мо­же бу­ти по­збав­ле­ний лі­цен­зії за будь-які два, на­віть най­дрі­бні­ші, по­ру­ше­н­ня.Жо­дних стри­му­вань та про­ти­ваг!Яке по­ле для ко­ру­пції і зло­вжи­вань! На про­ти­ва­гу ан­ти­сплі­ту, ро­бо­та над сплі­том для йо­го під­го­ту­ва­н­ня до дру­го­го чи­та­н­ня ве­де­ться у на­прям­ку зба­лан­су­ва­н­ня ва­го­мих пов­но­ва­жень НБУ та йо­го не­за­ле­жно­сті про­зо­ри­ми та пе­ред­ба­чу­ва­ни­ми про­це­ду­ра­ми на осно­ві ро­зум­но­го ба­лан­су. Ви­хід НБУ як ор­га­ну ре­гу­лю­ва­н­ня та на­гля­ду за не­бан­ків­ськи­ми фі­нан­со­ви­ми уста­но­ва­ми по­єд­ну­ва­ти­ме­ться зі збе­ре­же­н­ням всіх по­зи­тив­них на­пра­цю­вань цих за­ко­нів, які однак, не зни­жу­ва­ти­муть ефе­ктив­ність на­гля­ду.

— Який із про­по­но­ва­них рин­ку за­ко­но­про­е­ктів бу­де най­більш прийня­тним для кру­пних пред­став­ни­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг, для пред­став­ни­ків се­ре­дніх та ма­лих ком­па­ній? — Тіль­ки спліт, за умо­ви йо­го до­пов­не­н­ня про­зо­ри­ми, пе­ред­ба­чу­ва­ни­ми, зба­лан­со­ва­ни­ми про­це­ду­ра­ми, спри­я­ти­ме ви­ко­нан­ню зо­бов’язань Укра­ї­ни від­по­від­но до Уго­ди про асо­ці­а­цію з ЄС що­до гар­мо­ні­за­ції за­ко­но­дав­ства та впро­ва­дже­н­ня Між­на­ро­дних стан­дар­тів на­гля­ду. За­ко­но­про­е­ктам же8415 та 3670—Д по­трі­бна сут­тє­ва мо­дер­ні­за­ція для то­го, щоб пе­ре­дба­че­ні ни­ми про­єв­ро­пей­ські, про­гре­сив­ні нор­ми не об­тя­жу­ва­ли­ся ру­ди­мен­та­ми ан­ти­рин­ко­вих, ан­ти­со­ці­аль­них по­ло­жень,і ко­ор­ди­на­ція в ча­сі зі сплі­том, який має пе­ре­ду­ва­ти всім ін­шим змі­нам за­ко­нів. Впев­не­ний, що збе­ре­же­н­ня ста­тус-кво — це як у во­ждя сві­то­во­го про­ле­та­рі­а­ту крок впе­ред — два на­зад, ре­ін­кар­на­ція На­цком­фін­по­слуг че­рез 8415 — це два кро­ки впе­ред — один на­зад з по­стій­ним ри­зи­ком зу­пин­ки ре­форм і на­віть зво­ро­тно­го ру­ху че­рез за­мі­ну скла­ду Ко­мі­сії за під­сум­ка­ми чер­го­вих ви­бо­рів.І ли­ше спліт — це по­слі­дов­на і не­у­хиль­на ре­фор­ма, так як фі­нан­со­вий стан Укра­ї­ни і її бор­го­ва­за­ле­жність ще ду­же дов­го бу­де спри­я­ти не допу­щен­ню між­на­ро­дни­ми кре­ди­то­ра­ми по­пу­лі­стів до ке­рів­ни­цтва Нац­бан­ком. І якщо у при­ро­ди не­має по­га­ної по­го­ди, то для стра­хо­во­го рин­ку ни­ні­шню по­го­ду не мо­жна на­зва­ти спри­я­тли­вою і за­ли­ша­є­ться спо­ді­ва­ти­ся на­ві­тер змін у ви­гля­ді сплі­та.А до­по­ки це ста­не­ться, страховикам до­во­ди­ться хма­ри роз­га­ня­ти пра­кти­чно­го­ли­ми ру­ка­ми.Як го­во­рив наш Ве­ли­кийКо­бзар: «Хтось му­рує, хтось руй­нує...». То­му й ба­га­то зу­силь до­кла­да­є­ться для змін, а ре­зуль­тат більш ніж скром­ний. Але він є. Два ро­ки ми­нає, як в МТСБУ був за­пу­ще­ний про­ект пря­мо­го вре­гу­лю­ва­н­ня, який сьо­го­дні за­без­пе­чує вже на чверть ви­пла­ти по­тер­пі­ло­му обра­ним ним стра­хо­ви­ком.Пів­ро­ку як за­пу­ще­но про­ект еле­ктрон­но­го по­лі­са в ОСЦПВВНТЗ, час­тка яко­го до­ся­гає вже 1%.За­га­лом роз­ши­ря­є­ться сфе­ра еле­ктрон­ної ко­мер­ції в стра­ху­ван­ні. Ефе­ктив­но діє в Ядер­но­му стра­хо­во­му пу­лі­си­сте­ма фі­нан­со­во­го за­без­пе­че­н­ня, яка на порядок зни­зи­ла ри­зи­ки со­лі­дар­ної від­по­від­аль­но­сті та спри­я­ла за ра­ху­нок всту­пу но­вих чле­нів та зро­ста­н­ня ри­зик-апе­ти­ту існу­ю­чих, збіль­шен­ню втри­чі вла­сно­го утри­ма­н­ня чле­нів ЯСПУ. Але дві тре­ти­ни чле­нів МТСБУ все ще за ме­жа­ми ПВЗ, кон­троль на­яв­но­сті по­лі­са че­рез ЦБД все ще не унор­мо­ва­но актом ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства, існу­ють сут­тє­ві ри­зи­ки ска­су­ва­н­ня онов­ле­них нор­ма­ти­ві­вя­ко­сті та до­ста­тно­сті­акти­вів­че­рез суд або бло­ку­ва­н­ня їх ефе­ктив­но­го за­сто­су­ва­н­ня че­рез ДРС.Та й ви­тра­ти на під­три­ма­н­ня та роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри еле­ктрон­но­го по­лі­са в МТСБУ і стра­хо­ви­ків не та­кі уже й ма­лі.І вла­сне утри­ма­н­ня чле­нів ЯСПУ все ще не від­нов­ле­но до рів­ня, який існу­вав до кри­зи. Фа­кти­чно при­пи­нив своє існу­ва­н­ня Аграр­ний стра­хо­вий пул, який на­справ­ді так і не пра­цю­вав. Біль­ше де­ся­ти ро­ків не діє дер­жав­на під­трим­ка в агро­стра­ху­ван­ні, якщо не ра­ху­ва­ти де­кіль­ка до­го­во­рів, укла­де­них від­по­від­но до чин­но­го за­ко­ну в пер­ший рік йо­го дії. То­му ро­бо­та над ви­рі­ше­н­ням існу­ю­чих про­блем три­ває.І тим ефе­ктив­ні­шою во­на є, чим біль­шим є спри­я­н­ня ре­фор­мам з бо­ку На­цком­фін­по­слуг в ме­жах йо­го обме­же­них пов­но­ва­жень. Акту­аль­на сьо­го­дні ре­фор­ма не­що­дав­но за­про­ва­дже­них в МТСБУ до­да­тко­вих вне­сків 10% і 15% для рин­ків вну­трі­шньо­го та між­на­ро­дно­го стра­ху­ва­н­ня від­по­від­но.Їх роз­мір має бу­ти ди­фе­рен­ці­йо­ва­но за­ле­жно від сту­пе­ня ри­зи­ку окре­мо­го стра­хо­ви­ка для­си­сте­ми со­лі­дар­ної від­по­від­аль­но­сті, що до­зво­лить не на­ван­та­жу­ва­ти до­бро­со­ві­сних стра­хо­ви­ків і ефе­ктив­но про­ти­ді­я­ти дем­пін­гу, ма­ні­пу­ля­ці­ям що­до звітності та не­до­бро­со­ві­сній кон­ку­рен­ції. Са­ме по­пе­ре­джа­ти не­га­тив­ні яви­ща за­мість пом’якше­н­ня на­слід­ків, що має мі­сце сьо­го­дні при одна­ко­во­му роз­мі­рі до­да­тко­вих вне­сків.А це в свою чер­гу від­криє до­ро­гу для удо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми ко­ре­гу­ю­чих ко­е­фі­ці­єн­тів, яка сьо­го­дні все біль­ше втра­чає акту­аль­ність у зв’яз­ку з ін­фля­ці­єю зби­тків та те­хні­чним про­гре­сом. Не­об­хі­дно роз­ши­рю­ва­ти на­бір ін­стру­мен­тів фі­нан­со­во­го за­без­пе­че­н­ня ЯСПУ з ме­тою зни­же­н­ня ви­трат та під­ви­щу­ва­ти ефе­ктив­ність адмі­ні­стру­ва­н­ня в пу­лі . ВАЖЛИВО ПРИВЕСТИ ЛІЦУМОВИ ДЛЯ НЕ­БАН­КІВ­СЬКИХ ФІНУСТАНОВ ДО ЗА­КО­НУ ПРО ЛІ­ЦЕН­ЗУ­ВА­Н­НЯ, що­най­мен­ше при­брав­ши одіо­зні пун­кти 35 та 36, які до­зво­ля­ють на­віть най­дрі­бні­ше по­ру­ше­н­ня до­го­во­ру чи акта за­ко­но­дав­ствав­ва­жа­ти по­ру­ше­н­ням Лі­цу­мов та по­збав­ля­ти за ці по­ру­ше­н­ня всіх лі­цен­зій. Пев­ні на­дії по­кла­да­ю­ться стра­хо­ви­ка­ми на не­що­дав­но по­го­дже­ні асо­ці­а­ці­я­ми, МАПта На­цком­фін­по­слуг прин­ци­пи до­о­пра­цю­ва­н­ня за­ко­но­про­е­ктів про агро­стра­ху­ва­н­ня з дер­жав­ною під­трим­кою, що мо­же вре­шті-решт від­кри­ти до­ро­гу до від­нов­ле­н­ня і роз­ви­тку цьо­го ви­ду стра­ху­ва­н­ня. Чи справ­дя­ться ці та ін­ші на­дії бу­де ви­дно вже в пер­ші два мі­ся­ці но­вої се­сії ВРУ, оскіль­ки да­лі де­пу­та­ти по­ри­нуть у вир ви­бо­рів аж до 2020 ро­ку.

Оле­ксандр ЗАВАДА, спе­ці­аль­но для ВД «Укра­ї­на Бізнес»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.