СТРА­ХО­ВИЙ РИНОК: по­зи­тив є!

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Згі­дно з ним, стра­хо­ві ком­па­нії – уча­сни­ки Про­е­кту «Від­кри­те стра­ху­ва­н­ня», які здій­сню­ють ви­ди стра­ху­ва­н­ня, ін­ші, ніж стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя, у пер­шо­му пів­річ­чі 2018 ро­ку у по­рів­нян­ні з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2017 ро­ку збіль­ши­ли над­хо­дже­н­ня ва­ло­вих стра­хо­вих пла­те­жів на 17,2% – до 5,2 млрд. грн. Ва­ло­ві стра­хо­ві ви­пла­ти за під­сум­ка­ми пер­шо­го пів­річ­чя 2018 ро­ку збіль­ши­лись на 33,4% – до 1,9 млрд. грн. За­галь­ний об­сяг стра­хо­вих ре­зер­вів ста­ном на 30 черв­ня 2018 ро­ку збіль­шив­ся на 47% у по­рів­нян­ні з ана­ло­гі­чною да­тою 2017 ро­ку і склав 5,7 млрд. грн. Акти­ви стра­хо­вих ком­па­ній – уча­сни­ків Про­е­кту «Від­кри­те стра­ху­ва­н­ня» за ре­зуль­та­та­ми сі­чня-черв­ня 2018 ро­ку скла­ли 11,4 млрд. грн. (збіль­ши­лись на 21,9%), а су­ку­пний вла­сний ка­пі­тал уча­сни­ків ста­но­вив 4 млрд. грн. (збіль­шив­ся на 1,4%). У стру­кту­рі ва­ло­вих стра­хо­вих пре­мій за пер­ше пів­річ­чя 2018 ро­ку най­біль­ша пи­то­ма ва­га на­ле­жить ви­дам до­бро­віль­но­го май­но­во­го стра­ху­ва­н­ня – 2575,8 млн. грн. (50%). Ва­ло­ві стра­хо­ві пре­мії за ви­да­ми до­бро­віль­но­го осо­би­сто­го стра­ху­ва­н­ня (крім стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя) скла­ли 1198 млн. грн. (23,2%), з не­дер­жав­но­го обов’яз­ко­во­го стра­ху­ва­н­ня – 1081,2 млн. грн. (21%), з до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня від­по­від­аль­но­сті – 298,6 млн. грн. (5,8%). У стру­кту­рі ва­ло­вих стра­хо­вих ви­плат за зві­тний пе­рі­од най­біль­ша пи­то­ма ва­га на­ле­жа­ла ви­дам до­бро­віль­но­го май­но­во­го стра­ху­ва­н­ня – 838,8 млн. грн. (45,3%). Ва­ло­ві стра­хо­ві ви­пла­ти за ви­да­ми до­бро­віль­но­го осо­би­сто­го стра­ху­ва­н­ня (крім стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя) скла­ли 583,9 млн. грн. (31,5%), з не­дер­жав­но­го обов’яз­ко­во­го стра­ху­ва­н­ня – 420,6 млн. грн. (22,7%), з до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня від­по­від­аль­но­сті – 9,3 млн. грн. (0,5%). За до­го­во­ра­ми стра­ху­ва­н­ня на­зем­но­го транс­пор­ту (КАСКО) ва­ло­ві над­хо­дже­н­ня стра­хо­вих пла­те­жів уча­сни­ків про­е­кту «Від­кри­те стра­ху­ва­н­ня» за під­сум­ка­ми пер­шо­го пів­річ­чя 2018 ро­ку збіль­ши­лись на 32,7% у по­рів­нян­ні з пер­шим пів­річ­чям 2017 ро­ку – до 1110 млн. грн., ва­ло­ві стра­хо­ві ви­пла­ти – на 39,3% (до 579,4 млн. грн.). Рі­вень стра­хо­вих ви­плат склав 52,2% (зріс на 2,5%). За до­го­во­ра­ми до­бро­віль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня ва­ло­ві над­хо­дже­н­ня стра­хо­вих пла­те­жів за під­сум­ка­ми пер­шо­го пів­річ­чя 2018 ро­ку збіль­ши­лись на 18% у по­рів­нян­ні з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2017 ро­ку – до 843,1 млн. грн., ва­ло­ві стра­хо­ві ви­пла­ти – на 23,4% (до 527,2 млн. грн.). Рі­вень стра­хо­вих ви­плат склав 62,5% (зріс на 2,7%). За вну­трі­шні­ми до­го­во­ра­ми стра­ху­ва­н­ня ци­віль­но-пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті вла­сни­ків на­зем­них транс­порт­них за­со­бів (ОСЦПВВНТЗ) ва­ло­ві над­хо­дже­н­ня стра­хо­вих пла­те­жів за під­сум­ка­ми сі­чня-черв­ня 2018 ро­ку збіль­ши­лись на 40,3% у по­рів­нян­ні з сі­чнем-черв­нем 2017 ро­ку – до 657 млн. грн., ва­ло­ві стра­хо­ві ви­пла­ти – на 22,9% (до 323,6 млн. грн.). Рі­вень стра­хо­вих ви­плат склав 49,3% (змен­шив­ся на 7%). Участь у по­рів­няль­но­му ана­лі­зі по­ка­зни­ків ді­яль­но­сті в рам­ках про­е­кту «Від­кри­те стра­ху­ва­н­ня» для стра­хо­вих ком­па­ній, що здій­сню­ють стра­ху­ва­н­ня ви­дів, ін­ших, ніж стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя, за під­сум­ка­ми пер­шо­го пів­річ­чя 2018 ро­ку взя­ли стра­хо­ві ком­па­нії АЗІНКО, АЛЬФА СТРА­ХУ­ВА­Н­НЯ, АЛЬЯНС, АРСЕНАЛ СТРА­ХУ­ВА­Н­НЯ, АСКА, БУСІН, Ві­Ді-СТРА­ХУ­ВА­Н­НЯ, ГЛОБУС, ЄВРОІНС УКРА­Ї­НА, ІНТЕРЕКСПРЕС, ІНТЕР-ПЛЮС, НАФТАГАЗСТРАХ, НІКО СТРА­ХУ­ВА­Н­НЯ, ПЗУ УКРА­Ї­НА, ПРОВІДНА, ПРО­СТО-СТРА­ХУ­ВА­Н­НЯ, РАРИТЕТ, ТЕКОМ, УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ, УКРФІНСТРАХ, УНІКА, Ю.Ес.Ай. Слід на­га­да­ти, що Про­ект «Від­кри­те стра­ху­ва­н­ня» бу­ло за­по­ча­тко­ва­но Лі­гою стра­хо­вих ор­га­ні­за­цій Укра­ї­ни у 2008 ро­ці з ме­тою по­лі­пше­н­ня стан­дар­тів роз­кри­т­тя ін­фор­ма­ції про ді­яль­ність уча­сни­ків стра­хо­во­го рин­ку, пу­блі­чно­го ого­ло­ше­н­ня фі­нан­со­вих по­ка­зни­ків, до­три­ма­н­ня по­лі­ти­ки про­зо­рої ді­яль­но­сті і до­сту­пно­сті ін­фор­ма­ції.

Пі­дго­ту­ва­ла Ві­кто­рія ГУМЕНЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.