Облі­га­ції лі­зин­го­вих ком­па­ній

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Так в 2015 ро­ці 17 % ін­ве­сти­цій в транс­порт­ні за­со­би бу­ли про­фі­нан­со­ва­ні лі­зин­го­ви­ми ком­па­ні­я­ми, в 2017 до­ля про­фі­нан­со­ва­них транс­порт­них за­со­бів змен­ши­ла­ся до 9,7%. Не­зва­жа­ю­чи на те, що кри­зи 2008 та 2014 ро­ків при­зве­ли до то­го, що в Укра­ї­ні при­пи­ни­ли свою ді­яль­ність низ­ка між­на­ро­дних лі­зин­го­вих груп, ті ком­па­нії, які про­дов­жи­ли ро­бо­ту (а це, як пра­ви­ло, ком­па­нії з укра­їн­ським ка­пі­та­лом) на­ро­щу­ють об­ся­ги на­да­них по­слуг. Так вар­тість пре­дме­тів лі­зин­гу, які бу­ли про­фі­нан­со­ва­ні в 2014 ро­ці скла­ла 4,95 млрд грн, в 2015 ро­ці ця ци­фра ви­ро­сла на 53% і скла­ла 7,58 млрд грн, а в 2017 ро­ці ще на 37% і ся­гну­ла 10,42 млрд грн. За­галь­ний ріст за 20152017 ро­ки склав 110%. Якщо го­во­ри­ти про стру­кту­ру лі­зин­го­во­го рин­ку, то тут Укра­ї­на ціл­ком в трен­ді Єв­ро­пи - пе­ре­ва­жну ча­сту пре­дме­тів лі­зин­гу скла­да­ють транс­порт­ні за­со­би та сіль­сько­го­спо­дар­ська те­хні­ка. В 2015 ро­ці 59% з усіх про­фі­нан­со­ва­них пре­дме­тів лі­зин­гу скла­да­ли транс­порт­ні за­со­би і 37% сіль­сько­го­спо­дар­ська те­хні­ка. В 2017 ро­ці ця про­пор­ція скла­ла 49% та 26%. Однак, не­зва­жа­ю­чи на “єв­ро­пей­ську” мо­дель лі­зин­го­во­го рин­ку укра­їн­ські лі­зин­го­ві ком­па­нії по­збав­ле­ні мо­жли­во­сті отри­му­ва­ти фі­нан­су­ва­н­ня на єв­ро­пей­ських умо­вах. Так основ­ним дже­ре­лом ко­штів для лі­зин­го­дав­ців є ду­же не де­ше­ві бан­ків­ські кре­ди­ти - се­ре­дня вар­тість грив­не­во­го кре­ди­ту ко­ли­ва­є­ться між 21-28%, ва­лю­тно­го 6-12%. На­ма­га­ю­чись під­три­ма­ти ви­со­кі об­ся­ги укла­де­них угод, 3 лі­зин­го­ві ком­па­нії в пер­шо­му пів­річ­чі цьо­го ро­ку здій­сни­ли емі­сію кор­по­ра­тив­них облі­га­цій з ку­пон­ною став­кою на рів­ні 18-19%. На­жаль, ці емі­сії за ча­сом збі­гли­ся з ро­стом ста­вок за ОВДП, але бу­де­мо спо­ді­ва­ти­ся, що про­фе­сій­ні грав­ці фі­нан­со­во­го рин­ку та не­бан­ків­ські уста­но­ви, яким до­зво­ле­но роз­мі­щу­ва­ти ре­зер­ви в кор­по­ра­тив­ні бон­ди звер­нуть ува­гу на цей ін­стру­мент. Ве­ли­кі спо­ді­ва­н­ня ринок та­кож по­кла­дає на прийня­т­тя но­вої ре­да­кції За­ко­ну Укра­ї­ни “Про фі­нан­со­вий лі­зинг” (№ 6395), який по­ви­нен усу­ну­ти ті про­га­ли­ни за­ко­но­дав­ства, які ін­ко­ли є під­ста­вою для оскар­же­н­ня лі­зин­го­вих угод, за­про­ва­дить ви­щий стан­дарт за­хи­сту справ лі­зин­го­три­му­ва­чів - фі­зи­чних осіб та вста­но­ви­ти га­ран­тії за­хи­сту прав лі­зин­го­дав­ця, що в свою чер­гу по­вин­но по­ни­зи­ти ри­зи­ко­вість ком­па­ній для по­тен­цій­них кре­ди­то­рів та ін­ве­сто­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.