«Ле­бе­ди­не озе­ро» від­криє се­зон

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

«Ле­бе­ди­не озе­ро»– най­ві­до­мі­ша ба­ле­тна ле­ген­да, своє­рі­дний си­но­нім, вла­сне, сло­ва «Ба­лет». Ге­ні­аль­на му­зи­ка Пе­тра Іл­лі­ча Чай­ков­сько­го – це го­лов­на скла­до­ва по­стій­но­го гран­діо­зно­го успі­ху ви­ста­ви, ко­тра – вже по­над 130 ро­ків – не схо­дить зі сцен те­а­трів у всьо­му сві­ті. У ви­ста­ві хо­ре­о­гра­фа Ра­ду По­клі­та­ру, за­дум якої дов­го ви­но­шу­вав­ся, аб­со­лю­тно змі­не­но сю­жет. Це – не зви­чна каз­ка про Прин­ца, ко­трий зу­стрів і по­ко­хав дів­чи­ну, пе­ре­тво­ре­ну злим ча­рів­ни­ком на ле­бе­дя. Ав­тор ство­рив ба­лет-при­тчу, ба­лет-роз­дум про не­мо­жли­вість жи­ти, зра­джу­ю­чи сво­є­му істин­но­му єству. Існу­ва­н­ня в чу­жій по­до­бі, про­жи­ва­н­ня не сво­го жи­т­тя й до­лі – це стра­шний ви­рок. Ма­лень­кий ле­бідь, про­ти вла­сної во­лі пе­ре­тво­ре­ний на хло­пчи­ка, має прой­ти че­рез стра­ж­да­н­ня, ви­про­бу­ва­н­ня, уда­ри до­лі. Ко­ха­н­ня при­хо­дить до ньо­го ли­ше в при­мар­них снах. На­ре­шті, він отри­мує сво­бо­ду, але за­пі­зно – ни­тка жи­т­тя обри­ва­є­ться... Мо­ва су­ча­сно­го тан­цю, якою опо­від­а­є­ться цей ба­лет, до­по­ма­гає до­мог­ти­ся яскра­во­го спів­пе­ре­жи­ва­н­ня гля­да­чів. Фан­та­сти­чні де­ко­ра­ції, ство­ре­ні сце­но­гра­фом Ан­дрі­єм Зло­бі­ним, за­ну­рю­ють до фан­та­сма­го­ри­чно­го сві­ту дво­ру Рот­бар­та – «до­кто­ра Фран­кен­штей­на», який вміє на опе­ра­цій­но­му сто­лі пе­ре­ро­бля­ти су­тно­сті жи­вих істот. Ко­стю­ми ху­до­жни­ка Ган­ни Іпа­тьє­вої да­ють мо­жли­вість ар­ти­стам над­зви­чай­но то­чно й обра­зно від­тво­рю­ва­ти, як обра­зи лю­дей з ото­че­н­ня Рот­бар­та, так і мі­сти­чних ель­фів-ле­бе­дів – із снів го­лов­но­го ге­роя. Ви­ста­ва бу­ла удо­сто­є­на пре­мії «Ки­їв­ська пе­кто­раль-2013» у но­мі­на­ції «Кра­ща му­зи­чна ви­ста­ва». Прем’єра ви­ста­ви від­бу­ла­ся 22 черв­ня 2013 р. За пе­рі­од існу­ва­н­ня те­а­тру «Ки­їв Мо­дерн-ба­лет»бу­ло ство­ре­но 16 одно­актних та 5 пов­но­ме­тра­жних ба­ле­тів. Те­атр отри­мав 5 пре­мій «Ки­їв­ська пе­кто­раль» за кра­щі ви­ста­ви ро­ку. Ко­ле­ктив успі­шно га­стро­лю­вав у Фран­ції, Іспа­нії, Ні­дер­лан­дах, Бель­гії, Пор­ту­га­лії, Ру­му­нії, Ки­таї, Та­ї­лан­ді, Бі­ло­ру­сії, Мол­до­ві, Пів­ден­ній Ко­реї, Есто­нії та в ба­га­тьох мі­стах Укра­ї­ни. Пер­ші зйом­ки успі­шно про­йшли на АЗС SOCAR в Обу­хо­ві. На май­дан­чи­ку бу­ла вся че­твір­ка го­лов­них ге­ро­їв: са­мо­впев­не­ний про­дю­сер Оле­ксій Дур­нєв, кі­но­зір­ка Да­ша Астаф’єва, зу­хва­лий ре­пер у ви­ко­нан­ні ку­ми­ра юної ау­ди­то­рії Ва­сі Ко­та з Чо­тко­го Па­ци та укра­ї­но-бо­лі­вій­ська спів­а­чка Michelle Andrade у ро­лі ві­део­бло­гер­ки, яка зні­має всі сю­же­тні пе­ри­пе­тії філь­му на ка­ме­ру. На екра­ни «Про­дю­сер» ви­хо­дить 14 лю­то­го 2019 ро­ку. Ре­жи­сер: Сер­гій Вейн Про­дю­се­ри: Ста­ні­слав Ті­у­нов, Во­ло­ди­мир Си­во­конь, Дми­тро Кар­пен­ко, Ми­ко­ла Мар­чен­ко, Єв­ге­ній Двор­ник, Оль­га Прі­стер Опе­ра­тор-по­ста­нов­ник: Єв­ген Уша­ков Ав­то­ри сце­на­рію: Юрій Ка­ра­го­дін, Рі­шат Му­хта­ров Са­унд­трек: Ки­ри­ло Ма­тю­шен­ко, Dynamika Music Гра­фі­ка: Skilz Studio Ви­ро­бни­цтво: Firework Sound У цен­трі сю­же­ту «Про­дю­се­ра» — са­мо­впев­не­ний та са­мо­за­ко­ха­ний кі­но­про­дю­сер, яко­му успіх вда­рив у го­ло­ву. На не­ймо­вір­ні ве­чір­ки він ви­тра­чає всі гро­ші, за­ро­бле­ні за ми­ну­лий фільм і на­віть уже ви­ді­ле­ні на на­сту­пний. На­ре­шті при­хо­дить час Х: но­ва зйом­ка по­чи­на­є­ться вже зав­тра, а пла­ти­ти за неї не­має чим... Про­дю­сер має зна­йти ку­пу гро­шей та вла­сно­руч до­ста­ви­ти їх на зні­маль­ний май­дан­чик за мі­стом. По до­ро­зі на ньо­го че­ка­ють чу­дер­на­цькі при­го­ди, по­го­ні, пе­ре­стріл­ки, кур­йо­зні си­ту­а­ції та урок-дру­гий від кар­ми. Кі­но­те­а­траль­ний про­кат в Укра­ї­ні здій­сню­ва­ти­ме компанія Ukrainian Film Distribution. Ано­та­ція:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.