Ві­зит ді­ло­вих кіл Укра­ї­ни до Ку­вей­ту та Ка­та­ру

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Укра­ї­на на­по­ле­гли­во то­рує шлях до араб­ських кра­їн, вва­жа­ю­чи що це один із най­пер­спе­ктив­ні­ших рин­ків для ві­тчи­зня­ної про­ду­кції. ІСС актив­но про­во­дить роб­ту аби від­кри­ти но­ві мо­жли­во­сті для укра­їн­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків. Чи­сель­ні зу­стрі­чі, ді­ло­ві ві­зи­ти, ор­га­ні­за­ція ви­ста­вок. З цьо­го ро­ку ви­йшов в світ спе­ці­аль­ний ча­со­пис ICC Ukraine «Укра­ї­на по-араб­ськи»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.