ICC Ukraine очо­ли­ла де­ле­га­цію укра­їн­ських ді­ло­вих кіл до Ки­таю

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Був про­ве­де­ний бізнес-форум. Де­ле­га­ція взя­ла участь у кон­суль­та­ці­ях із за­сту­пни­ком ге­не­раль­но­го се­кре­та­ря ІСС China Пре­зи­ден­том ICC Hong Kong, пре­зи­ден­том Ра­ди спри­я­н­ня між­на­ро­дній тор­гів­лі, а та­кож По­слом Укра­ї­ни в Ки­таї.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.