Мі­жна­ро­дний форум «Укра­ї­на, Близь­кий Схід та Афри­ка»

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Уча­сни­ки Фо­ру­му при­ді­ли­ли зна­чну ува­гу пи­та­н­ням дер­жав­ної під­трим­ки ві­тчи­зня­них екс­пор­те­рів та ефе­ктив­но­го за­сто­су­ва­н­ня пра­кти­чних ін­стру­мен­тів в зов­ні­шньо-еко­но­мі­чній ді­яль­но­сті. Участь під­при­єм­ців у по­ді­бних за­хо­дах, за­без­пе­че­ність не­об­хі­дною ін­фор­ма­ці­єю для ефе­ктив­ної ро­бо­ти на зов­ні­шніх рин­ках спри­яє ефе­ктив­но­му на­ла­го­джен­ню ді­ло­вих зв’яз­ків з іно­зем­ни­ми пар­тне­ра­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.