Мі­жна­ро­дна кон­фе­рен­ція з транс­пор­ту та ло­гі­сти­ки

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Ві­зит до Бра­зи­лії, Ар­ген­ти­ни, Чі­лі Про­ве­де­н­ня міжнародної кон­фе­рен­ції з транс­пор­ту та ло­гі­сти­ки за уча­стю кра­їн Ви­ше­град­ської че­твір­ки. За­хід від­був­ся в рам­ках тра­ди­цій­но­го «Тран­спорт­но­го ти­жня», що про­хо­дить що­ро­ку в Оде­сі. Для то­го, аби тран­зи­тний по­тен­ці­ал роз­крив­ся – тре­ба, щоб бу­ли ство­ре­ні най­лі­пші умо­ви для ру­ху ван­та­жів. Узго­ди­ти та обго­во­ри­ти спіль­не ба­че­н­ня єди­ної транс­порт­ної спіль­но­ти в рам­ках Ви­ше­град­ської че­твір­ки бу­ло ва­жли­вою ме­тою кон­фе­рен­ції, яка бу­ла ор­га­ні­зо­ва­на Укра­їн­ським на­ціо­наль­ним ко­мі­те­том Міжнародної торгової палати.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.