Здо­бу­тки ICC Ukraine

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

На­ла­го­дже­н­ня си­стем­но­го діа­ло­гу вла­да і бізнес. ICC-Ukraine є по­стій­ним уча­сни­ком за­сі­дань Уря­до­вих ко­мі­те­тів, вхо­дить в Ра­ду екс­пор­те­рів та ім­пор­те­рів при МЗС, за­лу­ча­є­ться до ро­бо­ти де­пар­та­мен­ту спри­я­н­ня екс­пор­ту при МЄРТ. Ро­бо­та з по­шу­ку пар­тне­рів по екс­пор­ту і ім­пор­ту Ре­гу­ляр­но про­во­дя­ться се­мі­на­ри, тре­нін­ги які до­по­ма­га­ють осво­ї­ти пра­ви­ла між­на­ро­дно­го ве­де­н­ня бі­зне­су. Си­стем­на спів­пра­ця з ор­га­ні­за­ці­я­ми BASCAP Лон­дон­ське Бю­ро про­ти­дії ко­мер­цій­ним зло­чи­нам, ООН, ЄБРР, АСС, Мі­жна­ро­дна ту­ри­сти­чна ор­га­ні­за­ція, спіль­на ро­бо­та по мо­дер­ні­за­ції си­сте­ми PROZZORO, ICC-Ukraine є дій­сним пар­тне­ром ор­га­ні­за­ції ГУАМ Ство­рив ме­ре­жу цен­трів між­на­ро­дно­го ді­ло­во­го спів­ро­бі­тни­цтва, яка охо­плює най­пер­спе­ктив­ні­ші бізнес на­прям­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.