ОДЕ­СИ­ТИ ЗНА­ЙШЛИ ГРО­ШІ?

У ПРЕМ’ЄР-ЛІ­ЗІ ВІД­БУ­ВА­Ю­ТЬСЯ ЯКІСЬ ДИВ­НІ РЕ­ЧІ: ОКРЕ­МІ ТУ­РИ ВІД­ДІ­ЛЯ­ЮТЬ ЦІ­ЛІ ЧА­СО­ВІ ПРІР­ВИ, А ДЕ­ЯКІ КО­МАН­ДИ ТО НА МЕ­ЖІ БАН­КРУТ­СТВА, ТО ВІД­РО­ДЖЕ­Н­НЯ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Сер­гій ТАЛИМОНЧИК.

Зви­чай­но, як­би не агре­сія ко­ли­шніх «бра­тів», наш футбол не за­знав би сер­йо­зно­го уда­ру. Але ма­є­мо те, що ма­є­мо. У чем­піо­на­ті з’яви­ли­ся дво­ти­жне­ві па­у­зи між ту­ра­ми че­рез куб­ко­ві зма­га­н­ня, че­рез ма­тчі збір­них. А до всього до­да­ли­ся ви­бо­ри Вер­хов­ної Ра­ди та ре­ко­мен­да­ція від пра­во­охо­рон­ців змі­сти­ти ма­тчі на пі­зні­ше. Тоб­то при­йде­шній тур ста­не всього п’ятим за два остан­ніх мі­ся­ці! У ко­го слаб­ка пам’ять, то вза­га­лі мо­жна за­бу­ти, хто з ким грав по­пе­ре­дньо­го ра­зу.

На­скіль­ки ві­до­мо, не кра­щі ча­си пе­ре­жи­ває біль­шість на­ших клу­бів: у ко­гось зни­кли преміальні, хтось удві­чі ско­ро­тив зар­пла­тню. «Чор­но­мо­рець» та­кож не оми­ну­ла ли­ха до­ля. Ще ми­ну­ло­го се­зо­ну в «мо­ря­ків» був боє­зда­тний ко­ле­ктив, який отри­му­вав гі­дну ви­на­го­ро­ду. Але ча­си змі­ни­ли­ся, й в емо­цій­ній за­яві Ро­ман Гри­гор­чук по­ві­до­мив, що клуб має бор­ги пе­ред ФФУ, а фут­бо­лі­сти по три-чо­ти­ри мі­ся­ці не отри­му­ва­ли зар­пла­тні. За чу­тка­ми, Си­ва­ков, Гре­чи­шкін, Фо­мін, Назаренко та Шин­дер, які з’яви­ли­ся влі­тку, вза­га­лі ще не ба­чи­ли гро­шо­вих зна­ків, та­кож іще не по­га­ше­ні бор­ги по пре­мі­аль­них за успі­шні ви­сту­пи в Лі­зі Європи. За де­яки­ми да­ни­ми, дня­ми гру­па фут­бо­лі­стів на­віть за­ві­та­ла до ген­ди­ре­кто­ра Сер­гія Кер­ни­цько­го, яко­го на­чеб­то по­ста­ви­ли пе­ред фа­ктом: або роз­ра­хо­ву­є­те­ся по бор­гах, або ко­ман­да не ви­хо­дить на по­ле в одно­му з най­ближ­чих ма­тчів. По­тім з’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція, що си­ту­а­ція зру­ши­ла з мер­твої то­чки: го­лов­ний спон­сор зна­йшов не­об­хі­дні гро­ші, й по­тро­ху з фут­бо­лі­ста­ми по­чи­на­ють роз­ра­хо­ву­ва­ти­ся. Біль­ше того, «мо­ря­ки» ще й мо­жуть під­пи­са­ти чер­го­во­го но­ва­чка — Оле­ксан­дра Чи­жо­ва, який ро­зі­рвав сто­сун­ки з «Іл­лі­чів­цем». Як бу­де на­справ­ді — по­ба­чи­мо, але оче­ви­дно, що оде­си­ти не від­мов­ля­ться від гри, яку, че­рез мір­ку­ва­н­ня без­пе­ки, пе­ре­не­сли з Хар­ко­ва до Оде­си.

На­пе­ре­до­дні де­які ко­ман­ди за­ро­би­ли со­бі до­да­тко­во­го го­лов­но­го бо­лю. На­при­клад, «Ша­хтар» і «Олім­пік» так і не­до­гра­ли то­ва­ри­ський матч до кін­ця че­рез те, що фут­бо­лі­сти хо­ті­ли «на­чи­сти­ти» один одно­му пи­ки. Спра­ва за­вер­ши­ла­ся до­ча­сним при­пи­не­н­ням спа­рин­гу, а тре­не­рам те­пер вар­то до­бря­че по­ду­ма­ти, як не допу­сти­ти по­ді­бно­го в офі­цій­них ма­тчах. Тим біль­ше, «гір­ни­ків» че­кає «руб­ка» у Льво­ві, де не­по­сту­пли­ві го­спо­да­рі то­чно не ста­нуть при­би­ра­ти но­ги в єди­но­бор­ствах.

До сло­ва, в кон­троль­ній грі «Ворскли» та «Ме­та­лі­ста» у хід та­кож пі­шли ку­ла­ки, але ар­бітр ви­лу­чив Ху­а­на Тор­ре­са, й при­стра­сті зра­зу зга­сли. Отож оби­дві ко­ман­ди в нор­маль­но­му пси­хо­ло­гі­чно­му ста­ні го­ту­ю­ться до ма­тчів. Хо­ча пол­тав­цям до врів­но­ва­же­ної пси­хі­ки тре­ба ще до­да­ва­ти в грі, адже ко­ман­да Ва­си­ля Са­чка не мо­же пе­ре­мог­ти вже у чо­ти­рьох ту­рах по­спіль, і «зо­на єв­ро­куб­ків» усе від­да­ля­є­ться й від­да­ля­є­ться.

У би­тві за лі­дер­ство на «Дні­про» та «Ди­на­мо» че­ка­ють, зда­ва­лось би, про­хі­дні су­пер­ни­ки. Опо­нент дні­прян — «Го­вер­ла» — ли­ше ми­ну­ло­го ту­ру здо­був пер­шу пе­ре­мо­гу у се­зо­ні. Якщо на пер­шій по­рі пі­до­пі­чні В’яче­сла­ва Гро­зно­го не де­мон­стру­ва­ли яко­їсь осми­сле­ної гри, то остан­нім ча­сом си­ту­а­ція де­що змі­ни­ла­ся, тож, ду­маю, «Дні­пру», по­при ста­тус фа­во­ри­та, доведеться сер­йо­зно по­ста­ра­ти­ся, якщо хо­че за­ро­би­ти ма­кси­маль­но. У «Ди­на­мо» вже бу­ло кіль­ка осі­чок цьо­го чем­піо­на­ту — з «Олім­пі­ком» і «Кар­па­та­ми», але за­по­різь­кий «Ме­та­лург» зараз у та­ко­му ста­ні, що тяж­ко уяви­ти, що він мо­же ві­ді­бра­ти очки в ки­ян. Не­має тре­не­ра, не­має ре­зуль­та­тів. Ма­буть, за­ли­ша­є­ться ли­ше го­нор у фут­бо­лі­стів.

А від до­не­цько­го «Ме­та­лур­га» та «Во­ли­ні» че­ка­ти­ме­мо ли­ше одно­го — зли­ви мо­мен­тів. Оби­дві ко­ман­ди про­по­від­у­ють ата­ку­валь­ний футбол, тож не зму­сять гля­да­чів су­му­ва­ти.

Грав­ці «Чор­но­мор­ця» вимагають по­га­ше­н­ня бор­гів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.