ІБРАГИМОВИЧУ, ТРЕ­ТІМ БУ­ДЕШ?

ВИ­ДА­ТНИЙ ШВЕД­СЬКИЙ НА­ПА­ДНИК ПО­ВТО­РЮЄ ВСЕЄВРОПЕЙСЬКИЙ РЕ­КОРД, ЯКИЙ РА­НІ­ШЕ НА­ЛЕ­ЖАВ УКРА­ЇН­ЦЮ ОЛЕ­ГУ БЛО­ХІ­НУ ТА ФІНУ СЕМІ ХЮЮПЯ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - За­фі­ксу­вав мо­мент Во­ло­ди­мир БАНЯС.

Остан­ні­ми ро­ка­ми, від­ко­ли ва­ша улюблена га­зе­та дає старт п’ятьом сво­їм ре­фе­рен­ду­мам у пер­ших чи­слах ли­сто­па­да, нам ін­ко­ли до­рі­ка­ють, мов­ляв, ра­но по­чи­на­є­мо, тре­ба ро­би­ти це при­найм­ні на мі­сяць пі­зні­ше. Кри­ти­кам хо­чу за­про­по­ну­ва­ти звер­ну­ти ува­гу на до­свід Шве­ції.

Там іще ми­ну­ло­го ти­жня ви­зна­чи­ли ла­у­ре­а­тів поточного ро­ку. Най­ці­ка­ві­ше те, що го­лов­ну на­го­ро­ду — приз Фут­бо­лі­сту но­мер один 2014-го — вже вдев’яте отри­мав на­па­дник фран­цузь­ко­го ПСЖ Зла­тан Ібра­ги­мо­вич. Та­ким чи­ном один із най­силь­ні­ших грав­ців су­ча­сно­сті до­сяг кон­ти­нен­таль­но­го ре­кор­ду, три де­ся­ти­річ­чя то­му вста­нов­ле­но­го укра­їн­цем на прі­зви­ще Бло­хін, а не­дав­но по­вто­ре­но­го фі­ном на йме­н­ня Семі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.