«ДЯ­КУЮ «КАР­ПА­ТАМ» ЗА ПРО­ВО­КА­ЦІЮ»

ЛЬВІВ­СЬКИЙ КЛУБ ЗВЕР­НУВ­СЯ ДО «ША­ХТА­РЯ» РА­ЗОМ ВИ­ЙТИ НА ПО­ЛЕ У ФУТ­БОЛ­КАХ З НА­ПИ­СОМ «СЛА­ВА УКРА­ЇН­СЬКІЙ АРМІЇ!», АЛЕ «ГІР­НИ­КИ» ВІД­МО­ВИ­ЛИ­СЯ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Сер­гій ТАЛИМОНЧИК.

Спорт по­ви­нен бу­ти по­за по­лі­ти­кою. Але в кра­ї­ні зараз та­кі ча­си, що скла­дно від цьо­го від­ме­жу­ва­ти­ся. На­при­клад, ма­ло хто зга­дує, що у Льво­ві «Ша­хтар» зняв усі за­пи­та­н­ня що­до пе­ре­мож­ця за по­ло­ви­ну першого та­йму, а по­тім спо­кій­но до­гра­вав і бе­ріг си­ли на матч Лі­ги чем­піо­нів із «Атле­ти­ком». Зна­чно біль­шо­го роз­го­ло­су на­бу­ла пе­ред­ма­тче­ва си­ту­а­ція, ко­ли «Кар­па­ти» звер­ну­ли­ся до «Ша­хта­ря» з про­ха­н­ням ра­зом ви­йти на по­ле у фут­бол­ках з на­пи­сом «Сла­ва укра­їн­ській армії!», але «гір­ни­ки» від­мо­ви­ли­ся, чим спро­во­ку­ва­ли хви­лю рі­зно­барв­них су­джень. Де­хто під­три­мав «Ша­хтар», який не ку­пив­ся на «про­во­ка­цію», а де­хто від­зна­чив зло­бо­ден­ність пи­та­н­ня, яке по-справ­жньо­му від­кри­ло очі на до­не­цький клуб.

Із офі­цій­них осіб ви­сло­вив­ся ли­ше ген­ди­ре­ктор «Ша­хта­ря» Сер­гій Пал­кін, який у ме­ре­жі Фейс­бук на­звав акцію, вла­што­ва­ну ме­не­джмен­том «Кар­пат», спро­бою дис­кре­ди­ту­ва­ти до­не­цький клуб у очах львів­ських уболівальників, спе­ку­лю­ю­чи на люд­сько­му го­рі і смер­ті: «На мій по­гляд, це чи­ста про­во­ка­ція. Матч із «Ша­хта­рем» для цьо­го був обра­ний, зви­чай­но, не ви­пад­ко­во (до цьо­го мо­мен­ту ні на одно­му зі сво­їх до­ма­шніх ма­тчів «Кар­па­ти» чо­мусь не ви­слов­лю­ва­ли­ся на під­трим­ку дій армії). Ор­га­ні­за­то­ри акції зна­ли на­пев­но, що «Ша­хтар» не ви­йде на по­ле в за­про­по­но­ва­них йо­му фут­бол­ках. Якщо матч роз­по­чав­ся з хви­ли­ни мов­ча­н­ня, яка бу­ла при­свя­че­на во­ї­нам, по­ле­глим у хо­ді бо­йо­вих дій на схо­ді Укра­ї­ни, то­ді чо­му ні­хто не вша­ну­вав пам’ять ти­сяч мир­них жи­те­лів: лі­тніх, жі­нок, ді­тей, тра­гі­чно за­ги­блих на Дон­ба­сі? Нев­же во­ни не за­слу­го­ву­ють на­віть та­ко­го скром­но­го зна­ку ува­ги, як хви­ли­на мов­ча­н­ня? Це сум­ний і по­ка­зо­вий сим­птом, із яким «Ша­хта­рю» тяж­ко зми­ри­ти­ся. У на­шо­му до­мі йде вій­на, ги­нуть ні в чо­му не вин­ні лю­ди. Для ко­жно­го ме­шкан­ця Дон­ба­су це осо­би­стий біль. Футбол не має роз­ко­лю­ва­ти кра­ї­ну — футбол по­кли­ка­ний об’єд­ну­ва­ти лю­дей. То­му я за­кли­каю ме­не­джмент «Кар­пат» при­пи­ни­ти за­йма­ти­ся акці­я­ми, спря­мо­ва­ни­ми на ви­жи­ва­н­ня на­шо­го клу­бу зі Льво­ва. Та­ко­го за­до­во­ле­н­ня ми їм не да­мо».

У цій же со­ці­аль­ній ме­ре­жі один із ко­ри­сту­ва­чів так ви­сло­вив­ся із цьо­го при­во­ду: «Не мо­гли «гір­ни­ки» одяг­ти ці фут­бол­ки якраз із ті­єї ж при­чи­ни, з якої во­ни не мо­гли ста­ти на укра­їн­ську сто­ро­ну на­ве­сні, не змо­гли чі­тко ска­за­ти, що До­нецьк — це Укра­ї­на. До­сі не мо­жуть по­ясни­ти сво­їм фут­бо­лі­стам, Ра­ки­цько­му і Шев­чу­ку, що та­ке Гімн Укра­ї­ни і чо­му йо­го тре­ба спів­а­ти. Не мо­гли. То­му що жи­вуть у ре­аль­но­сті, що Укра­ї­на — це ігра­шка. І мо­же­те не спо­ді­ва­ти­ся, від сво­го кре­до во­ни ні­ко­ли не змо­жуть від­мо­ви­ти­ся, са­ме то­му дя­кую «Кар­па­там» за про­во­ка­цію — те­пер усім усе ясно…»

Якщо зга­ду­ва­ти про вла­сне футбол, то не мо­жна не оми­ну­ти ува­гою ре­корд, який уста­но­вив пре­зи­дент «Олім­пі­ка» Вла­ди­слав Гель­зін, який у 41 рік і май­же три мі­ся­ці став най­більш ві­ко­вим фут­бо­лі­стом, який за­би­вав у чем­піо­на­тах кра­ї­ни. Влу­чно із цьо­го при­во­ду ска­зав на­став­ник «Іл­лі­чів­ця» Ми­ко­ла Павлов: «Ме­ні по­ща­сти­ло, що на­шо­му пре­зи­ден­ту вже за 75». «Олім­пік» на­брав сер­йо­зний хід, але про по­тра­пля­н­ня в «зо­ну єв­ро­куб­ків» іще ра­но го­во­ри­ти. При­га­дую, якось «Во­линь» пі­сля пер­шої ча­сти­ни се­зо­ну пе­ре­бу­ва­ла се­ред лі­де­рів, а по­тім за­ли­ши­ла ви­щий ди­ві­зіон. Сто­сов­но лу­чан, то во­ни у цьо­му чем­піо­на­ті та­кож ди­ву­ють. Ко­ман­да Ві­та­лія Квар­ця­но­го на­віть на за­сні­же­но­му га­зо­ні «Обо­ло­ньАре­ни» на­ма­га­ла­ся ком­бі­ну­ва­ти, не від­си­джу­ва­ла­ся в обо­ро­ні, і, вва­жаю, за­слу­же­но здо­бу­ла пе­ре­мо­гу.

Ми анон­су­ва­ли, що матч «Ме­та­ліст» — «Чор­но­мо­рець» че­рез мір­ку­ва­н­ня без­пе­ки від­бу­де­ться не в Хар­ко­ві, а в Оде­сі, але зго­дом прем’єр-ліга вза­га­лі ви­рі­ши­ла пе­ре­не­сти цей по­єди­нок на ве­сну.

Із ін­ших дво­бо­їв вар­то ви­окре­ми­ти не­спо­ді­ва­ну ні­чию «Дні­пра» з «Говерлою», керманич якої В’яче­слав Гро­зний на­пе­ре­до­дні не ві­рив, що йо­го ко­ман­да спро­мо­жна ві­ді­бра­ти очки у су­пер­ни­ка. Чи, мо­же, про­сто за­ми­лю­вав очі. Ужго­род­ці зі­гра­ли до­во­лі про­фе­сій­но, хоч і не обі­йшло­ся без до­лі та­ла­ну, ко­ли за­би­ва­ли м’яч.

У За­по­ріж­жі «Ди­на­мо» не без пе­ре­пон узя­ло троє очок, а в Пол­та­ві «Вор­скла» ви­яви­ла­ся силь­ні­шою за не­схо­жу на се­бе «Зо­рю».

Грав­ці «Ша­хта­ря» не під­три­ма­ли іні­ці­а­ти­ву «Кар­пат» ви­йти на по­ле в фут­бол­ках з на­пи­сом «Сла­ва укра­їн­ській армії!».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.