ОД ЦЬО­ГО ЧЕМ­ПІО­НА­ТУ МО­ЖНА ЧЕ­КА­ТИ ВСЕ, ЩО ЗАВ­ГО­ДНО

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Ігор ПЕ­ТРОВ, фут­боль­ний екс­перт.

«Кар­па­ти» — «Ша­хтар». Од стар­то­во­го свис­тка гра йшла яв­но під кон­тро­лем до­неч­чан. У під­сум­ку во­ни швид­ко ство­ри­ли ком­фор­тний до­ро­бок у ви­гля­ді двох за­би­тих м’ячів. Пі­сля пе­ре­р­ви, прав­да, «зе­ле­но-бі­лі» ма­ли силь­ні­ший і по­ту­жні­ший ви­гляд. По­мі­тно, що во­ни при­сто­су­ва­ли­ся до ма­не­ри гри су­пер­ни­ка, від­так по­ча­ли ор­га­ні­зо­ву­ва­ти не­по­га­ні кон­тра­та­ки. Однак ви­щий клас «гір­ни­ків» по­зна­чив­ся: во­ни еко­но­ми­ли си­ли до ма­тчу в Лі­зі чем­піо­нів і все одно зумі­ли до­ве­сти по­єди­нок до впев­не­ної пе­ре­мо­ги. За­зна­чу, що впро­довж дво­бою бу­ло чи­ма­ло за­три­мок че­рез дії фа­на­тів — це не кра­сить наш футбол, отож за­ли­шив­ся не­при­єм­ний осад.

«Дні­про» — «Го­вер­ла». Го­спо­да­рі про­ве­ли да­ле­ко не най­кра­щу зу­стріч, у них ма­ло що ви­хо­ди­ло на по­лі. Отож ми не по­ба­чи­ли ні­чо­го при­та­ман­но­го дніпрянам: ні ком­бі­на­цій, ні швид­ко­стей. Во­че­видь, по­трі­бно від­да­ти на­ле­жне за­кар­па­тцям, які змо­гли зна­йти по­трі­бні клю­чі. На­віть пропу­стив­ши м’яч, во­ни не за­не­па­ли ду­хом, то­му по пра­ву за­слу­жи­ли цю ми­ро­ву.

«Ме­та­ліст» — «Чор­но­мо­рець». Вар­то ана­лі­зу­ва­ти си­ту­а­цію в кра­ї­ні за­га­лом. Оцей се­зон на­вряд чи мо­жна на­зва­ти пов­но­цін­ним че­рез кон­флікт на схо­ді, вна­слі­док чо­го аж п’ять ко­ле­кти­вів не мо­жуть про­во­ди­ти до­ма­шні ма­тчі у сво­їх мі­стах. Це за­ва­жає сприйня­т­тю ці­лі­сної кар­ти­ни пер­шо­сті. До того ж, чи­ма­ло ко­манд біль­шість очок здо­бу­ва­ють удома. Од цьо­го чем­піо­на­ту мо­жна че­ка­ти все, що зав­го­дно. Те, що про­ти­сто­я­н­ня між хар­ків’яна­ми та оде­си­та­ми не від­бу­ло­ся, — зай­ве під­твер­дже­н­ня.

«Ме­та­лург» Д — «Во­линь». На­го­ло­шу на то­му, що до­неч­ча­ни цьо­го­річ ду­же не­ста­біль­ні: зле­ти й па­ді­н­ня по­стій­но чер­гу­ю­ться. Га­даю, що це пов’яза­не на­сам­пе­ред із тим, про що го­во­рив ви­ще. Від­так по­трі­бно з ро­зу­мі­н­ням ста­ви­ти­ся до ці­єї по­раз­ки. Що­до «хре­сто­но­сців»: лу­ча­ни остан­нім ча­сом сут­тє­во до­да­ли, тож ма­ють упев­не­ний і по­ту­жний ви­гляд на по­лі. Во­дно­час, при­та­ман­на їм са­мо­від­да­ча ні­ку­ди не зни­кла. Пев­ним чи­ном це до­по­мо­гло їм свя­тку­ва­ти пе­ре­мо­гу на за­сні­же­ній «Обо­лонь-Аре­ні».

«Вор­скла» — «Зо­ря». Най­пер­ше, по­зна­чи­ла­ся від­су­тність клю­чо­вих ви­ко­нав­ців лу­ган­сько­го ФК: Шев­чен­ка, Малишева, Пи­ляв­сько­го. На­то­мість пол­тав­ці не від­чу­ва­ли жо­дних про­блем у цьо­му пла­ні. Тим біль­ше, Міщенко оду­жав пі­сля пе­ре­ло­му но­ги. Олег у дру­го­му тай­мі не­о­дно­ра­зо­во до­по­ма­гав пар­тне­рам у ата­ку­валь­ній фа­зі, са­ме з йо­го пе­ре­да­чі роз­по­ча­ла­ся ком­бі­на­ція, яка за­вер­ши­ла­ся дру­гим узя­т­тям во­ріт. Та­ким чи­ном, пі­до­пі­чні Са­чка ціл­ком за­слу­же­но зумі­ли пе­ре­рва­ти без­ви­гра­шну се­рію, одно­ча­сно зу­пи­нив­ши без­про­гра­шний хід лу­ган­ців.

«Ме­та­лург» Зп — «Ди­на­мо». Ви­дно, що за­по­ріж­ці бу­ли вмо­ти­во­ва­ни­ми. За­га­лом, ма­ли кра­щий ви­гляд, ніж ра­ні­ше. На­пев­не, впро­довж па­у­зи у чем­піо­на­ті осо­бли­во за­йма­ли­ся фун­кціо­наль­ною під­го­тов­кою. Що сто­су­є­ться ди­на­мів­ців, во­ни мо­лод­ці, що про­я­ви­ли ха­ра­ктер у тяж­ко­му дво­бої. На­ма­га­ли­ся за будь-яку ці­ну по­вер­ну­ти­ся до­до­му з трьо­ма за­лі­ко­ви­ми пун­кта­ми, що­би ви­ко­ри­ста­ти осі­чку «Дні­пра».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.