ДІЇ АРАНОВСЬКОГО НЕ ЛИ­ЧАТЬ ТОПОВОМУ АР­БІ­ТРУ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга -

У по­єдин­ку на «Обо­лонь-Аре­ні» на 49-й хви­ли­ні Мо­ро­зюк зі­грав ру­кою у штра­фно­му, і це бу­ло пе­ред Ара­нов­ським, який цьо­го не по­ба­чив і по­ка­зав гра­ти да­лі, ні­би м’яч по­тра­пив у пле­че. Як це ро­зу­мі­ти? По­га­но ба­чить, не мо­же сфо­к­усу­ва­ти ува­гу? У подаль­шо­му, ко­ли Жу­нич сфо­лив про­ти су­пер­ни­ка, ар­бітр одра­зу по­ка­зав на «по­зна­чку». Зви­чай­но, по­го­дні умо­ви бу­ли не­спри­я­тли­ви­ми, і скла­дно бу­ло ви­зна­чи­ти, де бу­ло по­ру­ше­н­ня — до штра­фно­го май­дан­чи­ка чи в ньо­му. Але для цьо­го має бу­ти ко­ман­дна ро­бо­та, яку по­трі­бно обго­во­рю­ва­ти до ма­тчу. Су­дя­чи з усьо­го, цьо­го не бу­ло, то­му що аси­стент Еду­ард Ка­ра­пе­тян пі­зні­ше взяв на се­бе іні­ці­а­ти­ву й по­ві­до­мив Ара­нов­сько­му, що фол мав мі­сце до штра­фно­го. І ар­бі­тру до­ве­ло­ся змі­ню­ва­ти своє рі­ше­н­ня. Усе пра­виль­но. Але існує аксі­о­ма для ар­бі­тра, якщо не впев­не­ний, по­ди­ви­ся на аси­стен­та, який до­мов­ле­ним зна­ком під­ка­же, де са­ме від­бу­ло­ся по­ру­ше­н­ня. І тре­тій мо­мент: Мо­ра­єс пра­виль­но за­бив м’яч, але до того все-та­ки був фол за­хи­сни­ка «Ме­та­лур­га» про­ти грав­ця «Во­ли­ні», тож Арановський це пропу­стив. Хоч і був по­руч.

«Вор­скла» — «Зо­ря». Дми­тро Кутаков про­вів гру на до­стой­но­му рів­ні. Це зра­зок, як ме­то­ди­чно пра­виль­но по­бу­ду­ва­ти свої дії на по­лі. Бу­ло два скла­дних мо­мен­ти, й оби­два за уча­стю Ков­па­ка, але в обох ви­пад­ках Кутаков, пе­ре­бу­ва­ю­чи на дов­гій ді­а­го­на­лі, пра­виль­но ви­зна­чив, що не­має під­став для при­зна­че­н­ня пе­наль­ті.

«Ме­та­лург» Зп — «Ди­на­мо». Ко­стян­тин Труханов — хо­ро­ший ар­бітр, ро­зу­міє футбол, дає гра­ти. Але не обі­йшло­ся без су­пе­ре­чли­вих мо­мен­тів: у де­бю­ті пі­сля про­стрі­лу Яр­мо­лен­ка захисник під­ста­вив ру­ку, і це одно­зна­чно 11-ме­тро­вий. Труханов цьо­го не по­ба­чив, але для чо­го аси­стент Оле­ксандр Кор­ній­ко? Це все від­бу­ло­ся пе­ред ним, а він не до­по­міг ар­бі­тру. А ось у схо­жо­му мо­мен­ті у штра­фно­му «Ди­на­мо» м’яч по­тра­пив у ру­ку Сіл­ви, й Труханов пра­виль­но ро­зі­брав­ся, не при­зна­чив­ши 11-ме­тро­вий.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.