«ЕНЕР­ГЕ­ТИ­КИ» ТА­КИ «ЗА­РЯ­ДЖА­ЮТЬ» НА КОН­ТО­РУ?

ЗА СЛО­ВА­МИ ЕКС-СПОРТ­ДИ­РА НО­ВО­КА­ХОВ­ЦІВ КУР­ДО­ВА, «ЕНЕР­ГІЯ» ЦІ­ЛЕ­СПРЯ­МО­ВА­НО ГРАЄ НА «КОН­ТО­РУ» І З СУ­ПЕР­НИ­КА­МИ НЕ ДО­МОВ­ЛЯ­Є­ТЬСЯ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Сте­пан ГРИЦЬКО.

Дня­ми ві­тчи­зня­ні ЗМІ ви­бу­хну­ли звіс­ткою про на­чеб­то до­го­вір­ний ха­ра­ктер ма­тчу між «Обо­лон­ню­Бро­ва­рем» і «Енер­гі­єю». Що­прав­да, очіль­ник ПФЛ Сер­гій Ма­ка­ров пря­мих зви­ну­ва­чень жо­дній із сто­рін не ви­су­вав, однак по­ста­вив під сум­нів че­сність да­но­го ма­тчу: «Най­ре­зо­нан­сні­шим на сьо­го­дні для нас є матч ко­манд дру­гої лі­ги — «Обо­лонь-Бро­вар» — «Енер­гія». На жаль, уже в про­це­сі по­єдин­ку нам над­хо­ди­ли си­гна­ли про те, що ця гра — не чи­ста з бо­ку го­стей. До «Обо­ло­ні» пре­тен­зій не­має. Ми зра­зу ж за­про­си­ли ві­део, й не­озбро­є­ним оком усе ста­ло зро­зумі­ло, в уся­ко­му ви­пад­ку, для нас. Нам та­кі ре­чі ка­те­го­ри­чно не по­до­ба­ю­ться, адже це пля­ма на всій ре­пу­та­ції лі­ги». Що ж так обу­ри­ло Сер­гія Макарова, і чо­му у цьо­му не за­мі­ша­ний сто­ли­чний «Обо­лонь-Бро­вар»? «УФ» спро­бу­вав ро­зі­бра­ти­ся в си­ту­а­ції, зі­брав­ши всі до­ка­зи до­ку­пи.

Роз­по­чне­мо зда­ле­ку. Го­ту­ю­чи під­сум­ко­вий ма­те­рі­ал по 15 ту­ру дру­го­го ди­ві­зіо­ну, в яко­му якраз і від­був­ся сум­но­зві­сний по­єди­нок, на­шій га­зе­ті зі слів одно­го з уча­сни­ків во­де­ві­лю ста­ло ві­до­мо, що дії грав­ців «Енер­гії», осо­бли­во на­при­кін­ці ко­жно­го з тай­мів (ко­ли «пи­во­ва­ри» за­би­ли чо­ти­ри з п’яти сво­їх м’ячів), ви­кли­ка­ли в ньо­го зди­ву­ва­н­ня й пі­до­зру в не­че­сно­сті гри су­пер­ни­ка, мов­ляв, хло­пці по­ста­ви­ли в бу­кме­кер­ській кон­то­рі, то­му гра­ли на не­об­хі­дний ре­зуль­тат. Узяв­ши да­ну ін­фор­ма­цію до ува­ги, ми зв’яза­ли­ся з ав­то­ром єди­но­го за­би­то­го м’яча у скла­ді но­во­ка­хов­ців — Ру­сла­ном Бор­шем. То­ді фор­вард по­яснив та­кі пі­до­зрі­лі дії сво­єї ко­ман­ди вто­мою, адже «Енер­гія» доби­ра­ла­ся до Ки­є­ва 10 го­дин і при­бу­ла на матч ли­ше за дві го­ди­ни до йо­го по­ча­тку. Пе­ре­гля­нув­ши да­ну зу­стріч на ві­део, ав­тор цих ряд­ків за­сум­ні­вав­ся в то­му, що при­чи­ною чо­ти­рьох пропу­ще­них м’ячів в енд­шпі­лі ста­ла вто­ма фут­бо­лі­стів у жов­то-чор­них фут­бол­ках. Спра­ва в то­му, що во­ро­тар го­стьо­вої ко­ман­ди, не­на­че спе­ці­аль­но да­ру­вав м’яч су­пер­ни­ку, не ви­би­ва­ю­чи йо­го да­ле­ко в по­ле, а ро­зі­гру­ю­чи по­бли­зу вла­сно­го штра­фно­го ра­зом із сво­ї­ми за­хи­сни­ка­ми. Ті ж, у свою чер­гу, зра­зу втра­ча­ли м’яч, до­зво­ля­ю­чи обо­лон­цям «ку­ва­ти за­лі­зо, не від­хо­дя­чи від ка­си». У під­сум­ку, зу­стріч за­кін­чи­ла­ся роз­гром­ною пе­ре­мо­гою ки­ян — 5:1.

За­для з’ясу­ва­н­ня си­ту­а­ції «УФ» на­ма­гав­ся зв’яза­ти­ся з пре­зи­ден­том «Енер­гії» Арі­фом Му­ста­фа­є­вим і го­лов­ним тре­не­ром Юрі­єм Оку­лом. Однак (чо­мусь не див­но) їхні те­ле­фо­ни пе­ре­бу­ва­ли по­за зо­ною дося­жно­сті. Про­те на­ша на­по­ле­гли­вість увін­ча­ла­ся успі­хом, отож ко­ли­шній спор­тив­ний ди­ре­ктор но­во­ка­хов­ців Оле­ксандр Кур­дов, який за­ли­шив клуб у сер­пні цьо­го ро­ку, роз­по­вів про­сто-та­ки сен­са­цій­ні по­дро­би­ці. Отож, так би мо­ви­ти, ма­те­рі­ал без ку­пюр: «Цим «Енер­гія» за­йма­є­ться вже не пер­ший рік. Вар­то зга­да­ти хо­ча би то­рі­шню по­раз­ку дні­про­дзер­жин­ській «Ста­лі» з ра­хун­ком 7:1. Цьо­го се­зо­ну з ті­єю ж «Обо­лон­ню», «Кре­ме­нем»… Що там ка­за­ти, якщо в ми­ну­лій пер­шо­сті гра­є­мо вдо­ма із Чер­ка­са­ми, й то­ді «Сла­ву­ти­чу» по­трі­бна бу­ла пе­ре­мо­га, що­би ви­йти на че­твер­ту схо­дин­ку. На­ші ж упер­ли­ся ро­гом, й пер­ший тайм за­кін­чи­ли ну­льо­вою ні­чи­єю. Окул ні­чо­го ні­ко­му не ска­зав, ду­мав усе со­бі за­бра­ти, ні з ким не по­ді­лив­шись. У пе­ре­р­ві Юра за­хо­дить до роз­дя­галь­ні, за­чи­няє її й ка­же хло­пцям, що по­трі­бно зда­ти матч і за­ро­би­ти гро­шей. Усе це від­бу­ва­ло­ся без мо­го ві­до­ма й ві­до­ма пре­зи­ден­та. Про цей ін­ци­дент я ді­знав­ся ви­пад­ко­во вже пі­сля гри, на­сту­пно­го дня. Був у нас та­кий гра­вець — Ві­та­лій Гор­ба­чов, яко­го Окул по­тім про­сто «з’їв», ви­гнав­ши з ко­ман­ди. Під­хо­жу до Ві­та­ли­ка й пи­таю нав­ма­н­ня: «Скіль­ки ти за­ро­бив?», — на що він від­по­вів: «2500. А ви скіль­ки, Оле­ксан­дре Ми­хай­ло­ви­чу?». Я ж йо­му ска­зав, що ні­скіль­ки, бо не був у кур­сі по­дій. Ві­та­лик зди­во­ва­но пе­ре­пи­тав: «Як ні­чо­го? Я ж ду­мав, якщо він (Окул) за­хо­дить у роз­дя­галь­ню, й так смі­ли­во по­ві­дом­ляє нам про те, що по­трі­бно зда­ти матч і за­ро­би­ти гро­шей, то ке­рів­ни­цтво в бу­дья­ко­му ра­зі по­вин­но зна­ти про це». То­ді я Гор­ба­чо­ву по­яснив, що це бу­ла осо­би­ста іні­ці­а­ти­ва Оку­ла, й ке­рів­ни­цтво на чо­лі з по­че­сним пре­зи­ден­том — ме­ром Но­вої Ка­хов­ки — ні­чо­го не знає. «Енер­гія» ці­ле­спря­мо­ва­но грає на «кон­то­ру» і з су­пер­ни­ка­ми во­ни не до­мов­ля­ю­ться. Не знаю, мо­жли­во, то­ді і Чер­ка­си якісь гро­ші про­по­ну­ва­ли, але ствер­джу­ва­ти не мо­жу. Юра якось ка­зав, що шу­кає хло­пча­ків із гро­ши­ма. На­ві­що во­ни йо­му, я то­ді не знав. Але те­пер, су­дя­чи з усьо­го, та­ких лю­дей він зна­йшов. Пев­на річ, в Оку­ла сво­їх гро­шей не­має, а хло­пчи­ки ста­ви­ли «баб­ки» й ра­зом на цьо­му за­ро­бля­ли гро­ші. Юра пі­сля ко­жно­го ма­тчу по­дов­гу роз­мов­ляв по те­ле­фо­ну, й ко­ли я по­чав усі ці спра­ви «ви­сі­ка­ти», зра­зу по­ча­ли­ся роз­мо­ви. Роз­по­вім про ще один епі­зод. Якщо не по­ми­ля­ю­ся, це був матч у Кре­мен­чу­ці, де ді­йшло до того, що під­хо­дить наш захисник до гол­кі­пе­ра й пи­тає: «Ти ко­ли зби­ра­є­шся про­пу­ска­ти?», — на що во­ро­тар від­по­вів: «Йди ти на х…, я ні­чо­го про­пу­ска­ти не бу­ду, ме­ні ні­хто ні­чо­го не го­во­рив!». — «Ти зараз до­ви­сту­па­є­шся, що я то­бі сам заб’ю! Зро­зу­мів?», — ска­зав захисник. У скла­ді «Енер­гії» фут­бо­лі­стів, що ро­би­ли ре­зуль­тат, бу­ло десь 3–4».

На­став­ник «пивоварів» Сер­гій Солдатов із цьо­го при­во­ду ска­зав: «Ми ні з ким не до­мов­ля­ли­ся, а ви­хо­ди­ли й гра­ли у футбол. Якщо хтось і за­ймав­ся яки­мись під­во­дни­ми те­чі­я­ми, то на­шо­го клу­бу це ні­як не сто­су­є­ться. Ска­жу пря­мо — ні­яко­го до­го­во­ру з «Енер­гі­єю» не бу­ло. Ві­сім ту­рів у нас бу­ли мі­ні­маль­ні пе­ре­мо­ги, й пе­ред зу­стріч­чю з но­во­ка­хов­ця­ми я ду­же хви­лю­вав­ся, бо цей су­пер­ник для нас не­зру­чний. Ми їм дві­чі по­сту­пи­ли­ся по 0:1, то­му бу­ла пев­на нер­во­зність. На­ла­што­ву­ва­ли­ся ду­же сер­йо­зно, однак ко­ли по­ба­чив «цирк» на за­клю­чних хви­ли­нах першого та­йму, все зро­зу­мів. Во­ни са­мі за­хо­ті­ли так зі­гра­ти, мо­жли­во, тут при­че­тні бу­кме­ке­ри, але ми ні­яких роз­мов не ве­ли».

Го­ло­ва Ко­мі­те­ту ФФУ з ети­ки і че­сної гри Во­ло­ди­мир Ма­ри­нов­ський (са­ме цей ор­ган за­йма­є­ться роз­слі­ду­ва­н­ням по­ді­бних си­ту­а­цій) по­ві­до­мив, що ста­ном на 23 ли­сто­па­да жо­дних до­ку­мен­тів із при­во­ду не­че­сної гри з бо­ку «Енер­гії» в ма­тчі з «Обо­лон­ню-Бро­ва­рем» у йо­го ко­мі­тет не над­хо­ди­ло. Однак не ви­клю­чає, що най­ближ­чим ча­сом ця спра­ва мо­же ста­ти пре­дме­том для роз­гля­ду: «До нас ні­яких до­ку­мен­тів не над­хо­ди­ло, то­му щось із цьо­го при­во­ду ска­за­ти не мо­жу. Мо­жли­во, в по­не­ді­лок до нас при­йде від­по­від­на скар­га, то­ді й бу­де­мо да­ва­ти хід спра­ві».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.