УКРА­Ї­НА СИЛЬ­НІ­ША ЗА НІ­ДЕР­ЛАН­ДИ!

У БРА­ЗИ­ЛІЇ ФІ­НІ­ШУ­ВАВ ФІ­НАЛЬ­НИЙ РА­УНД КУБ­КА НАЦІЙ «ДА­НОН»-2014

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Во­ло­ди­мир БОБИР.

Із 15 по 17 ли­сто­па­да в бра­зиль­сько­му мі­сті Сан-Па­у­лу від­був­ся чем­піо­нат сві­ту се­ред ді­тла­хів (11-12 ро­ків). На­шу дер­жа­ву на цій пер­шо­сті пред­став­ля­ли ви­хо­ван­ці дні­про­пе­тров­ської ЗОШ № 141, які ста­ли пе­ре­мож­ця­ми все­укра­їн­сько­го від­бо­ру.

На гру­по­вій ста­дії зма­гань у Бра­зи­лії укра­їн­ська ко­ман­да, на жаль, ви­сту­пи­ла не­вда­ло. За під­сум­ка­ми трьох ту­рів, «ко­за­ки» здо­бу­ли ли­ше один пункт. Згі­дно з ре­гла­мен­том тур­ні­ру, дні­про­пе­тров­ські фут­бо­лі­сти те­пер ма­ли гра­ти за до­во­лі невтішні мі­сця — із 17-го по 32-е.

Пер­шим су­пер­ни­ком на­ших хло­пців у цьо­му ра­ун­ді ста­ла ко­ман­да Бель­гії (0:2). На­сту­пним опо­нен­том укра­їн­ців бу­ли шко­ля­рі з Ки­таю (1:1, по пе­наль­ті да­лі про­йшли укра­їн­ці).

У за­клю­чний ігро­вий день дні­про­пе­тров­ці зу­стрі­ча­лись із ко­ман­дою Ні­дер­лан­дів. До сло­ва, зві­тне про­ти­сто­я­н­ня про­хо­ди­ло на «Аре­ні Ко­рін­ті­анс» — ста­діо­ні, де ми­ну­ло­го лі­та від­бу­лось уро­чи­сте від­кри­т­тя чем­піо­на­ту сві­ту. Що­до са­мої гри, то укра­їн­ці зумі­ли про­дов­жи­ти свою пе­ре­мо­жну се­рію, здо­лав­ши «по­ма­ран­че­вих» із ра­хун­ком 1:0. Та­ким чи­ном, дні­про­пе­тров­ські юна­ки по­сі­ли 25-те мі­сце.

Пе­ре­мож­цем тур­ні­ру в Бра­зи­лії ста­ла ко­ман­да Япо­нії, яка у фі­на­лі мі­ні­маль­но по­ду­жа­ла Па­ра­гвай — 1:0. Тре­тє мі­сце по­сі­ли чи­лій­ці, обі­грав­ши ко­ман­ду Ро­сії з ра­хун­ком 2:1.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.