Та­рас СТЕ­ПА­НЕН­КО: «ЗАВ­ДА­Н­НЯ ВИ­КО­НА­ЛИ, АЛЕ ПЕВ­НИЙ ОСАД ЗА­ЛИ­ШИВ­СЯ»

ПІВ­ЗА­ХИ­СНИК «ША­ХТА­РЯ» ПО­ДІ­ЛИВ­СЯ ВРА­ЖЕ­Н­НЯ­МИ ВІД МА­ТЧУ З «АТЛЕ­ТИ­КОМ» І ЗА­ПЕВ­НИВ, ЩО ДО ПОР­ТУ­ГА­ЛІЇ «ГІР­НИ­КИ» ПО­ЇДУТЬ ЗА ОЧКА­МИ

Ukrainskiy Futbol - - Ліга чемпіонів - Ан­дрій ФЕДЧЕНКОВ.

— Та­ра­се, яка при­чи­на не­ви­ра­зної гри «Ша­хта­ря», що, в під­сум­ку, при­зве­ло до по­раз­ки?

— Якщо про­гра­ли, це хі­ба озна­чає, що гра бу­ла по­га­ною? Нев­же «Атле­тик» грав кра­ще? Ви все са­мі ба­чи­ли: ми пропу­сти­ли й не ре­а­лі­зу­ва­ли ті мо­мен­ти, які зумі­ли ство­ри­ти. До того ж, у кін­ці гри ар­бітр не при­зна­чив спра­ве­дли­вий пе­наль­ті. Мар­лос, зда­є­ться, бив по во­ро­тах, а захисник до­ло­нею ви­бив м’яч із во­ріт…

— Тоб­то, суд­дів­ством у ко­ман­ді не за­до­во­ле­ні?

— Та ні, суд­дів­ство, в прин­ци­пі, нор­маль­не. Але не в то­му епі­зо­ді, ко­ли ма­ло мі­сце оче­ви­дне пе­наль­ті.

— Ви­хо­дя­чи на матч, ви зна­ли ре­зуль­тат гри БАТЕ й ро­зумі­ли, що ва­шо­му ви­хо­ду з гру­пи вже ні­чо­го не за­гро­жує. Че­рез це роз­сла­бле­но­сті не бу­ло?

— Ні, вва­жаю, це, нав­па­ки, ма­ло біль­ше роз­крі­па­чи­ти ко­ман­ду. Ми гра­ли до­ма, за пе­ре­пов­не­но­го ста­діо­ну. У нас був шанс по­бо­ро­ти­ся за пер­ше мі­сце, то­му хо­ті­ло­ся тіль­ки ви­гра­ти, але…

— Зда­ло­ся, що сьо­го­дні га­зон був у по­га­но­му ста­ні…

— На­си­па­ли ба­га­то пі­ску, тож м’яч по по­лю ко­тив­ся ду­же по­віль­но. Від­да­єш на­че силь­ний пас, а м’яч за­стря­гає. Че­рез це й бу­ло ба­га­то бра­ку під час пе­ре­дач, осо­бли­во по­пе­ре­чних.

— Чи­мось «Атле­тик» сьо­го­дні зди­ву­вав?

— Ні, ми го­ту­ва­ли­ся до та­кої гри. Го­сті пе­ре­ва­жно й за­би­ва­ють із стан­дар­тів і швид­ких кон­тра­так, оскіль­ки там гра­ють пруд­кі фут­бо­лі­сти. Са­ме зі стан­дар­ту сьо­го­дні й отри­ма­ли.

— Що Лу­че­ску го­во­рив пі­сля гри? Чи силь­но був роз­ча­ро­ва­ний?

— Ні­чо­го не го­во­рив. У прин­ци­пі, зав­да­н­ня ми ви­ко­на­ли. Пев­ний осад, тим не мен­ше, за­ли­шив­ся. Матч про­хо­див за рів­ної бо­роть­би, бу­ло ба­га­то ме­ту­шні, але про­гра­ти та­кий матч — не­го­же. Гра бу­ла ні­чий­ною до го­ла. За будь-яких об­ста­вин, ми не за­слу­го­ву­ва­ли на по­раз­ку.

— Ви­хід із дру­го­го мі­сця пов­ні­стю вла­што­вує «Ша­хтар»?

— У ці­ло­му, так. Зав­да­н­ня ви­ко­на­не. Зви­чай­но, хо­ті­ло­ся би з першого, але що скар­жи­ти­ся.

— У ма­тчі з «Пор­ту», який ні­чо­го не ви­рі­шує, вар­то че­ка­ти дру­го­го скла­ду?

— У нас ба­га­то фут­бо­лі­стів, отож ви­йти на по­ле є ко­му. Тим біль­ше, троє ви­ко­нав­ців про­пу­ска­ти­муть зу­стріч че­рез дис­ква­лі­фі­ка­ції. Ба­га­то є хло­пців, що хо­чуть і мо­жуть гра­ти. По­при все, гра Лі­ги чем­піо­нів зав­жди бу­де на ви­со­ко­му рів­ні. У жо­дно­му ра­зі не їха­ти­ме­мо в Пор­ту­га­лію для про­гу­лян­ки. По­вин­ні там бра­ти очки, бо ду­же не хо­че­ться ось так «зма­за­ти» кі­нець.

— Як вам під­трим­ка вбо­лі­валь­ни­ків?

— Кла­сна під­трим­ка! Дя­кую вбо­лі­валь­ни­кам. Хо­ті­ло­ся би по­про­си­ти та­кож про­ба­че­н­ня в них за те, що не змо­гли ви­гра­ти.

«У Пор­ту­га­лії ма­є­мо бра­ти очки, бо ду­же не хо­че­ться ось так «зма­за­ти» кі­нець».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.