БАТЕ — НО­ВИЙ АНТИРЕКОРДСМЕН!

КО­МАН­ДА ОЛЕ­КСАН­ДРА ЄРМАКОВИЧА ЗНО­ВУ ОСОРОМИЛАСЯ ПЕ­РЕД РІ­ДНИ­МИ ВБО­ЛІ­ВАЛЬ­НИ­КА­МИ

Ukrainskiy Futbol - - Ліга чемпіонів - Во­ло­ди­мир БОБИР.

БАТЕ — ПОР­ТУ — 0:3 БАТЕ: Чер­нік, Оле­хно­вич, Гай­ду­чик, Ту­бич, Мла­де­но­вич (Але­ксі­є­вич, 72), О. Во­лодь­ко, Яблон­ський, Гор­дей­чук, Кар­ни­цький (Ба­га, 67), М. Во­лодь­ко, Ро­діо­нов (Сі­гне­вич, 75). Тре­нер: Оле­ксандр Єр­ма­ко­вич.

«Пор­ту»: Фа­бі­а­но, Да­ни­ло, Ін­ді, Мар­ка­но, Сан­дро, Ер­ре­ра, Ка­зе­мі­ро, Олі­вер Тор­рес, Ку­а­ре­жма (Те­льо, 71), Мар­ті­нес (Кін­те­ро, 90), Бра­і­мі (Адрі­ан, 84). Тре­нер: Ху­лен Ло­пе­те­гі.

Го­ли: Ер­ре­ра (56), Мар­ті­нес (65), Те­льо (89).

Пам’ята­ю­чи про со­ром­ну по­раз­ку в ма­тчі першого ту­ру від «дра­ко­нів» (то­ді пор­ту­галь­ський клуб ви­грав із ра­хун­ком 6:0), пі­до­пі­чні Єрмаковича пра­гну­ли бо­дай якось ре­а­бі­лі­ту­ва­ти­ся в очах при­хиль­ни­ків. Вла­сне, й два ми­ну­лі про­валь­ні ма­тчі про­ти «Ша­хта­ря» та­кож бу­ли ще сві­жи­ми в пам’яті. Усі ці об­ста­ви­ни спо­ну­ка­ли го­спо­да­рів ви­да­ти якщо не сен­са­цію, то хо­ча би гі­дно про­ти­сто­я­ти лі­де­ру на­шо­го квар­те­ту.

На ді­лі ж ви­йшло зов­сім іна­кше, як і пе­ре­дба­ча­ло­ся ба­га­тьма екс­пер­та­ми та жур­на­лі­ста­ми. БАТЕ ви­ста­чи­ло рів­но на один тайм, але при цьо­му не мо­жна одно­зна­чно ска­за­ти, що ні­чий­ний ра­ху­нок у пер­шій по­ло­ви­ні зу­стрі­чі — це ви­ня­тко­во за­слу­га «тра­кто­ри­стів». Нав­па­ки, «Пор­ту» до­во­лі в’яло й роз­сла­бле­но вів гру, не фор­су­ю­чи по­дії. Це ви­гля­да­ло, що­най­мен­ше, див­ним, адже пе­ред ко­ман­дою Ло­пе­те­гі сто­я­ла кон­кре­тна за­да­ча — ви­йти з гру­пи са­ме з першого мі­сця. Що­до «ся­брів», то во­ни на­віть і не ду­ма­ли про ата­ку­валь­ні дії, скон­цен­тру­вав­ши зу­си­л­ля ли­ше на обо­ро­ні.

Дру­гий тайм уже на­га­дав нам ста­рий­до­брий «Пор­ту» — роз­ма­ши­сті ата­ки флан­га­ми, чу­до­вий кон­троль м’яча та, най­го­лов­ні­ше, — го­ли. Якщо в пер­шій зу­стрі­чі цих клу­бів ге­ро­єм був Ясін Бра­і­мі, то цьо­го ра­зу твор­цем успі­ху «дра­ко­нів» став Ектор Ер­ре­ра. Для по­ча­тку ме­кси­кан­ський пів­за­хи­сник від­зна­чив­ся ши­кар­ним го­лом із-за меж штра­фно­го, а зго­дом дві­чі аси­сту­вав пар­тне­рам у взят­ті во­ріт БАТЕ. Бі­ло­ру­си у ці хви­ли­ни ви­гля­да­ли про­сто без­по­ра­дни­ми. Біль­ше того, «трактористи», отри­мав­ши три м’ячі від «Пор­ту», при­му­дри­ли­ся по­вто­ри­ти ан­ти­ре­корд Лі­ги чем­піо­нів за кіль­кі­стю пропу­ще­них м’ячів. У п’яти ма­тчах групового ра­ун­ду най­пре­сти­жні­шо­го клу­бно­го тур­ні­ру бі­ло­ру­си пропу­сти­ли вже 22 го­ли, за­бив­ши при цьо­му ли­ше дві­чі. До цьо­го ан­ти­ре­корд на­ле­жав за­греб­сько­му «Ди­на­мо», що у се­зо­ні-2011/2012 та­кож пропу­сти­ло 22 м’ячі, але при цьо­му за­би­ло три. У се­зо­ні-2012/2013 та­ку ж кіль­кість м’ячів про­пу­скав дан­ський «Норд­шел­ланд», однак у йо­го акти­ві бу­ло чо­ти­ри за­би­тих го­ли.

Що ма­є­мо в під­сум­ку? «Пор­ту» ви­хо­дить до на­сту­пно­го ра­ун­ду з першого мі­сця, а «Ша­хтар» — із дру­го­го. Як не див­но, але на­віть за та­ких ка­та­стро­фі­чних по­ка­зни­ків бі­ло­ру­ський клуб іще мо­же на­віть ви­йти до Лі­ги Європи. Для цьо­го по­трі­бне «не­ве­ли­чке» ди­во — обі­гра­ти на ви­їзді «Атле­тик»…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.