ОЛІМ­ПІЙ­СЬКИЙ РЕ­ВАНШ

ДО­НЕЧ­ЧА­НИ МА­ЮТЬ ХО­РО­ШІ ШАН­СИ ВІДПЛАТИТИ ОДЕ­СИ­ТАМ ЗА «ЯСКРА­ВИЙ» ДЕБЮТ У ЕЛІ­ТІ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Єв­ген ДЕМЯН.

У по­пе­ре­дніх но­ме­рах ми вже опи­су­ва­ли си­ту­а­цію в та­бо­рі «мо­ря­ків», яка ні­би­то змі­ни­ла­ся з кри­ти­чно тяж­кої на ста­біль­но се­ре­дню. Від­так фун­кціо­не­ри клу­бу та­ки по­ча­ли лі­кві­до­ву­ва­ти за­бор­го­ва­но­сті, що «на­бі­гли» за остан­ні три-чо­ти­ри мі­ся­ці. Про­те ни­ні до­во­ди­ться пев­ним чи­ном спро­сто­ву­ва­ти та до­да­ва­ти но­ву «пор­цію» ін­фор­ма­ції. Як ста­ло ві­до­мо з ін­сай­дер­ських дже­рел (мов­ляв, із са­мо­го ото­че­н­ня па­на Клі­мо­ва — вла­сни­ка ФК), по­ки ні­чо­го хо­ро­шо­го ко­ман­ді з Пів­ден­ної Пальміри не світить. Біль­ше того, по­дей­ку­ють, що від­мі­на ма­тчу між «Чор­но­мор­цем» і «Ме­та­лі­стом» ста­ла­ся не че­рез мір­ку­ва­н­ня без­пе­ки, а вна­слі­док фі­нан­со­вих не­га­ра­здів. На­га­да­є­мо, по­бу­ту­ва­ли чу­тки, що грав­ці вже за­ду­му­ва­ли­ся над тим, аби в знак про­те­сту не ви­хо­ди­ти на най­ближ­чий матч. Існу­ють під­ста­ви вза­га­лі при­пу­ска­ти, що їхнє ке­рів­ни­цтво ви­рі­ши­ло ви­ко­ри­ста­ти си­ту­а­цію в дер­жа­ві, що­би при­хо­ва­ти по­ло­же­н­ня ФК. Хто зараз зди­ву­є­ться в Укра­ї­ні, що в та­ких мі­стах, як Оде­са і Хар­ків, існує за­гро­за те­ра­ктів? Отож.

Як ствер­джує там­те­шнє дже­ре­ло, са­ме кри­зо­ве ста­но­ви­ще «Іме­кс­бан­ку» (го­лов­но­го акти­ву па­на Клі­мо­ва) ста­ло при­чи­ною не­га­ра­здів у клу­бі. До того ж, ІКБ став різ­ко ско­ро­чу­ва­ти ви­пла­ти сво­їм клі­єн­там і ввів лі­міт на зня­т­тя го­тів­ки — ма­кси­мум 500 гри­вень на до­бу. Окрім цьо­го, ба­га­то спів­ро­бі­тни­ків клу­бу й ге­не­раль­но­го спон­со­ра «Чор­но­мор­ця» не­дав­но бу­ли від­прав­ле­ні у від­пус­тку за свій ра­ху­нок, із якої на­пев­не по­вер­ну­ться не всі. Пі­сля за­кін­че­н­ня пер­шої ча­сти­ни се­зо­ну на від­по­чи­нок пі­дуть і фут­бо­лі­сти, біль­шість із яких, най­імо­вір­ні­ше, ве­сною ми не по­ба­чи­мо у чор­но-си­ній фут­бол­ці. Хо­ча про це від­кри­то ні­хто не на­ма­га­є­ться го­во­ри­ти. Зва­жив­ши на ска­за­не й по­вер­та­ю­чись без­по­се­ре­дньо до фут­бо­лу, ви­ті­кає, що пе­ре­мо­га від­но­сно ста­біль­но­го «Олім­пі­ка» у су­бо­ту на ста­діо­ні ім. Бан­ни­ко­ва на­вряд чи має ви­кли­ка­ти по­див.

Осо­бли­ве мі­сце в ту­рі по­сі­да­ти­ме за­хі­дно­укра­їн­ське дер­бі, ко­ман­ди яко­го вже дав­но зма­га­ю­ться за те, хто ча­сті­ше фі­гу­ру­ва­ти­ме у стрі­чці но­вин із те­ґом «про­бле­ми». Ли­ше з остан­ньо­го: «Го­вер­ла» не ви­пла­чує за­ро­бі­тну пла­тню та преміальні, а та­кож, за сло­ва­ми ко­ли­шньо­го на­став­ни­ка Се­ви­до­ва, фаль­си­фі­кує до­ку­мен­ти ФІФА; «Кар­па­ти» та­кож не ма­ють осо­бли­во­го ба­жа­н­ня роз­ра­хо­ву­ва­тись із сво­ї­ми ко­ли­шні­ми пра­ців­ни­ка­ми, ні­би­то го­ту­ють по­лі­ти­чні про­во­ка­ції для су­пер­ни­ків і «во­ю­ють» із ким тіль­ки мо­жна, на­віть по­при від­ні­ма­н­ня тур­нір­них очок. Де­що па­ра­до­ксаль­но ди­ви­ти­ся на та­бель ко­манд, у яко­му львів’яни пе­ре­бу­ва­ють на остан­ньо­му мі­сці, про­те здо­бу­ва­ли ма­кси­маль­ний ре­зуль­тат ча­сті­ше, ніж їхні ужго­род­ські ко­ле­ги на 11 схо­дин­ці. Отож на ви­хі­дних на «Укра­ї­ні» спо­ді­ва­є­мо­ся по­ба­чи­ти «за­ру­бу», ко­тру не со­ром­но бу­де на­зва­ти дер­бі.

Та­кож у про­гра­мі 14 ту­ру ці­ка­ва зу­стріч «Дні­пра» з до­не­цьким «Ме­та­лур­гом», у якій пер­ші ма­ти­муть чу­до­ву на­го­ду ре­а­бі­лі­ту­ва­ти­ся за ні­чию із за­кар­па­тця­ми та, во­дно­час, пе­ре­гля­ну­ти ви­ко­нав­ців, у яких, за чу­тка­ми, за­ці­кав­ле­ні. Мо­ви­ться про Жу­ні­о­ра Мо­ра­є­са та Мо­ро­зю­ка, ко­трі мо­жуть пе­ре­бра­ти­ся в на­прям­ку Дні­про­пе­тров­ська, як це влі­тку зро­бив По­льо­вий. Во­че­видь, Мар­ке­вич та­ки «вба­ла­кав» па­на Ко­ло­мой­сько­го ви­ді­ли­ти пев­ні ко­шти на тран­сфе­ри, адже того, що за­ли­ши­ло­ся пі­сля Ху­ан­де Ра­мо­са, не ви­ста­чить на три ро­ки, про­пи­са­них у йо­го кон­тра­кті. До сло­ва, спорт­дир до­неч­чан пан Ісра­е­лян уже спро­сту­вав та­ку ін­фор­ма­цію, мов­ляв, во­на не від­по­від­ає дій­сно­сті, втім, зна­є­мо, що ди­му без во­гню не бу­ває.

Та­кож убо­лі­валь­ни­кам не вар­то про­пу­ска­ти дво­бої «єв­ро­зо­ни» — «Вор­скла» — «Ди­на­мо» та «Ме­та­ліст» — «Зо­ря». Хар­ків’яни, ко­трі по­ча­ли уни­ка­ти екс-спорт­ди­ра Кра­сні­ко­ва, що­би не на­тра­пи­ти на сан­кції УЄФА, ма­ють мо­жли­вість ско­ри­ста­ти­ся ка­дро­ви­ми про­бле­ма­ми «за­по­різь­ких» лу­ган­ців: у одну мить ви­па­ли Шев­чен­ко, Ма­ли­шев, Пи­ляв­ський і Са­гбе­фія. У свою чер­гу, ди­на­мів­цям украй по­трі­бно бу­де здо­ла­ти опір пол­тав­ців, які спро­мо­гли­ся ли­ше на одну пе­ре­мо­гу в остан­ніх п’яти ма­тчах, аби втри­ма­ти зру­чний ган­ди­кап над сво­ї­ми пе­ре­слі­ду­ва­ча­ми — «Дні­пром» (три ба­ли) і «Ша­хта­рем» (п’ять).

Чи по­трі­бен Ле­о­ні­ду Клі­мо­ву «Чор­но­мо­рець»?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.