НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Актуально -

«Санта-Бар­ба­ра» з пе­ре­хо­дом Єв­ге­на Ко­но­плян­ки до «яко­гось» топ-клу­бу Європи про­дов­жу­є­ться. Не­дав­но пів­за­хи­сник «Дні­пра», спіл­ку­ю­чись із пред­став­ни­ка­ми ЗМІ пі­сля ма­тчу про­ти «Сент-Етьє­на», ска­зав: «Я сам шо­ко­ва­ний від стіль­кох чу­ток. Ме­ні са­мо­му ці­ка­во, що бу­де зі мною? Ви­зна­че­но­сті не­має. Я зараз не мо­жу ви­кла­сти всі кар­ти», — під­су­му­вав фут­бо­ліст. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше ін­те­рес до Ко­но­плян­ки про­яв­ля­ли іта­лій­ські гран­ди — «Ро­ма», «Ін­тер» і «Мі­лан». Ско­рі­ше за все, ця трансфер­на са­га три­ва­ти­ме ще не один мі­сяць…

Трансфер ру­мун­сько­го на­па­дни­ка Ері­ка Бі­кфал­ві до ко­ман­ди Мирона Маркевича — ще не ви­рі­ше­не пи­та­н­ня. Про це за­явив агент грав­ця Да­ні­ель Дра­гош у ін­терв’ю пор­та­лу Fanatik.ro. Пан Дра­гош під­твер­див, що вже зу­стрі­чав­ся з пред­став­ни­ка­ми «Дні­пра» й обго­во­рю­вав мо­жли­вий пе­ре­хід сво­го клі­єн­та до скла­ду дні­про­пе­тров­ців. За сло­ва­ми аген­та, кон­тракт Бі­кфал­ві з «Во­лин­ню» за­кін­чу­є­ться за шість мі­ся­ців, і клуби вже зна­йшли ком­про­міс, але во­ни по­ки що не до­мо­ви­лись із «Дні­пром». Та­кож Дра­гош до­дав, що во­ни спо­ді­ва­ю­ться, що дні­про­пе­тров­ський клуб по­го­ди­ться з їхньою про­по­зи­ці­єю, адже пер­шо­чер­го­вий ва­рі­ант, за­про­по­но­ва­ний «Дні­пром», бу­ло від­хи­ле­но.

Во­дно­час, Ми­рон Мар­ке­вич у ін­терв’ю одно­му з ві­тчи­зня­них ка­на­лів за­явив, що на пер­ший збір пе­ред стар­том у плей-оф Лі­ги Європи йо­го ко­ман­да має по­їха­ти вже з но­ва­чка­ми. За сло­ва­ми на­став­ни­ка, вже мо­жна кон­ста­ту­ва­ти, що з «Дні­пром» ви­ру­шать двоє грав­ців «Во­ли­ні» — Ерік Бі­кфал­ві та Фло­рі­ан Ма­тей. Та­кож керманич дні­прян за­явив, що клуб не ве­де жо­дних пе­ре­мо­вин що­до трансфе­рів Хав’єра та Артема Громова з «Ме­та­лі­ста» та «Ворскли» від­по­від­но.

Дже­ре­ло Сaughtoffside ін­фор­мує, що го­лов­ний тре­нер «Ман­че­стер Юнай­тед» Луї ван Гал дав на­каз се­ле­кцій­ній слу­жбі клу­бу роз­по­ча­ти пе­ре­мо­ви­ни з пред­став­ни­ка­ми ки­їв­сько­го «Ди­на­мо» що­до трансфе­ру най­кра­що­го грав­ця «бі­ло-си­ніх» Ан­дрія Яр­мо­лен­ка. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше пре­зи­дент «Ди­на­мо» Ігор Сур­кіс за­явив: якщо взим­ку до клу­бу на­ді­йде про­по­зи­ція від, умов­но, «Ре­а­ла» чи «Ман­че­стер Юнай­тед» що­до трансфе­ру Яр­мо­лен­ка, він не змо­же пе­ре­шко­ди­ти Ан­дрію в та­кій на­го­ді. На­скіль­ки но­ви­на від Сaughtoffside є прав­ди­вою, по­ка­же ли­ше час.

Як ста­ло ві­до­мо «УФ» із вла­сних дже­рел, фі­нан­со­ва си­ту­а­ція у «Чор­но­мор­ці» справ­ді скру­тна. Під­твер­дже­н­ням цьо­го є й ін­ша но­ви­на: на­став­ник ко­ман­ди Ро­ман Гри­гор­чук не­вдов­зі має очо­ли­ти клуб із Азер­бай­джа­ну — «Га­ба­лу». За ін­фор­ма­ці­єю azerisport.com, укра­їн­ський фа­хі­вець був на­віть при­су­тній на зу­стрі­чі між «Га­ба­лою» та «Ка­ра­ба­хом». Очі­ку­є­ться, що Ро­ман Йо­си­по­вич під­пи­ше кон­тракт із азер­бай­джан­ським клу­бом стро­ком на пів­то­ра ро­ку. Біль­ше того, ві­це-пре­зи­дент «Га­ба­ли» Фа­різ На­джа­фов за­явив, що пе­ре­мо­ви­ни з Гри­гор­чу­ком уже ве­ду­ться і, ско­рі­ше за все, са­ме він і очо­лить клуб. Та­кож очіль­ник до­дав, що укра­їн­ський тре­нер уже озна­йо­мив­ся зі всі­ма умо­ва­ми і йо­му спо­до­ба­лось. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше з’яви­лась ін­фор­ма­ція, що тре­нер­ський штаб уже за­ли­шив роз­та­шу­ва­н­ня «Чор­но­мор­ця».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.