ПРО­ЦЕС ПІ­ШОВ, ПА­НО­ВЕ ФУН­КЦІО­НЕ­РИ…

УЖЕ ДЕВ’ЯТЬ РЕ­ГІО­НАЛЬ­НИХ ФЕ­ДЕ­РА­ЦІЙ ВИ­СЛО­ВИ­ЛИ НЕ­ДО­ВІ­РУ КОНЬ­КО­ВУ

Ukrainskiy Futbol - - Актуально - Оле­ксандр НОЙКОВИЧ.

На­пе­ре­до­дні че­твер­го­во­го Кон­гре­су ФФУ низ­ка обла­сних ФФ окре­слю­ють своє став­ле­н­ня до чин­но­го кер­ма­ни­ча фут­бо­лу Укра­ї­ни, та став­ле­н­ня це різ­ко не­га­тив­не.

На­га­да­є­мо, пер­шою ла­стів­кою ста­ла ФФ Ки­є­ва. Ну, а на ви­хі­дних, як ка­жуть, уро­ди­ло.

Ось у су­бо­ту, 13 гру­дня, ви­кон­ком Іва­но­Фран­ків­ської обла­сної ФФ ухва­лив рі­ше­н­ня звер­ну­ти­ся до ке­рів­ни­цтва на­ціо­наль­ної асо­ці­а­ції з ви­мо­гою про про­ве­де­н­ня по­за­чер­го­во­го зві­тно-ви­бор­но­го Кон­гре­су ФФУ.

«Си­ту­а­ція, що ни­ні скла­ла­ся у Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни, ви­кли­кає стур­бо­ва­ність. На­яв­на гли­бо­ка управ­лін­ська кри­за в ке­рів­ни­цтві укра­їн­сько­го фут­бо­лу. Фут­боль­на гро­мад­ськість на­шої кра­ї­ни по­тре­бує ре­а­бі­лі­та­ції ФФУ. У дер­жа­ві три­ває пов­не пе­ре­за­ван­та­же­н­ня вла­ди, ми про­по­ну­є­мо зро­би­ти це й у фут­бо­лі — не тіль­ки в го­лов­но­му шта­бі, а й у всіх ре­гіо­наль­них фе­де­ра­ці­ях», — на­го­ло­сив в.о. го­ло­ви ІФФФ Та­рас Клим.

Та­ким чи­ном, Іва­но-Фран­ків­ська ОФФ під­три­ма­ла і ні­ці­а­ти­ву ФФ м. Ки­є­ва, Во­ли­ні , Кі­ро­во­град­ської ОФФ, Хмель­ни­цької та Жи­то­мир­ської ОФФ, до яких пі­зні­ше при­єд­на­ли­ся пред­став­ни­ки Сум­ської, Чер­ні­гів­ської, Дні­про­пе­тров­ської ОФФ, чле­ни ви­кон­ко­му яких ра­ні­ше та­кож ви­сло­ви­ли або не­до­ві­ру Конь­ко­ву, або ба­жа­н­ня «пе­ре­за­ван­та­жи­ти» фут­боль­ну вла­ду в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.