НЕ БУ­ДИ ЛИ­ХО, ПО­КИ ВО­НО ТИ­ХЕ

«УФ» ПРЕД­СТАВ­ЛЯЄ РЕ­А­КЦІЮ НА­ШИХ СУ­ПЕР­НИ­КІВ НА РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИ ЖЕ­РЕБ­КУ­ВА­Н­НЯ

Ukrainskiy Futbol - - Єврокубки - Ро­ман КИРІЄНКО.

Най­го­вір­кі­ши­ми та від­кри­ті­ши­ми у сво­їх ви­слов­лю­ва­н­нях бу­ли пред­став­ни­ки мюн­хен­ської «Ба­ва­рії», ко­трим у 1/8 фі­на­лу Лі­ги чем­піо­нів ви­па­ло гра­ти з до­не­цьким «Ша­хта­рем». Пер­шим узяв сло­во, як і на­ле­жить ке­рів­ни­ко­ві, го­ло­ва прав­лі­н­ня мюн­хен­сько­го клу­бу Карл-Хайц Рум­мен­ні­ге. Очіль­ник не при­хо­ву­вав сво­го за­до­во­ле­н­ня же­ре­бом, від­зна­чив­ши, що са­ме йо­го ко­ле­ктив є фа­во­ри­том у цьо­му про­ти­сто­ян­ні: «До­бре, що нам ви­пав «Ша­хтар». Ду­маю, ні­хто не за­пе­ре­чу­ва­ти­ме, якщо ска­жу, що ми оче­ви­дні фа­во­ри­ти у цій па­рі. Хо­ча су­пер­ни­ка не мо­жна не­до­оці­ню­ва­ти. «Гір­ни­ки» в гру­по­во­му ра­ун­ді по­ка­за­ли хо­ро­шу гру, ба­га­то за­би­ва­ли. Для нас зу­стріч із ко­ман­дою Лу­че­ску бу­де но­вим до­сві­дом». А ось спор­тив­ний ди­ре­ктор «чер­во­но-си­ніх» Мат­ті­ас Зам­мер у сво­їх ви­слов­лю­ва­н­нях що­до же­реб­ку­ва­н­ня був обе­ре­жні­шим: «Це не­зна­йо­мий нам су­пер­ник, але в рам­ках групового ра­ун­ду во­ни змо­гли обі­гна­ти «Атле­тик», що го­во­рить про їхній ви­со­кий рі­вень. Бра­зиль­ський фор­вард «гір­ни­ків» Лу­їс Адрі­а­но на да­ний мо­мент є най­кра­щим бом­бар­ди­ром поточного ро­зі­гра­шу. Ми по­ва­жа­є­мо «Ша­хтар», але не­о­дмін­но хо­че­мо прой­ти да­лі».

Фут­бо­лі­сти ні­ме­цько­го су­пер­клу­бу та­кож бу­ли за­до­во­ле­ні су­пер­ни­ком. Так, Ма­ну­ель Нойєр від­зна­чив: «Це зов­сім не­зна­йо­мий для нас су­пер­ник, отож під­го­ту­ва­ти­ся до ма­тчів бу­де не­про­сто. Але наш тре­нер і ко­ман­да ана­лі­ти­ків, як зав­жди, отри­ма­ють у своє роз­по­ря­дже­н­ня всю не­об­хі­дну ін­фор­ма­цію. Я ще ні­ко­ли не грав про­ти «Ша­хта­ря». Що­прав­да, «Арена Львів» ме­ні зна­йо­ма: у скла­ді збір­ної на Єв­ро-2012 ми на цьо­му ста­діо­ні обі­гра­ли Пор­ту­га­лію. Ду­маю, це хо­ро­ший знак, і ми ма­є­мо ви­йти до чвер­тьфі­на­лу». Ар’єн Роб­бен що­до же­ре­бу на­віть по­ке­пку­вав: «Ра­дий, що цьо­го ра­зу нам на­ре­шті ви­пав не «Ар­се­нал». Ми по­вин­ні бу­ти обе­ре­жні. У них у скла­ді є кіль­ка хо­ро­ших бра­зиль­ців. Упев­не­ний, ми до­бре про­ана­лі­зу­є­мо су­пер­ни­ка й пі­ді­йде­мо до обох ма­тчів скон­цен­тро­ва­ни­ми».

У про­ти­сто­ян­ні з «Ди­на­мо» шан­си на успіх оці­нив пре­зи­дент фран­цузь­ко­го клу­бу «Ген­гам» Бер­тран Де­плят: « Спо­ді­ва­є­мо­ся, нас на­ди­хнуть ре­зуль­та­ти ми­ну­лих ма­тчів фран­цузь­ких ко­манд про­ти ки­їв­сько­го «Ди­на­мо». Якщо змо­же­мо зі­гра­ти так са­мо до­бре, як ве­ли­кий «Сент-Етьєн» («зе­ле­ні» в да­ле­ко­му 1976-му обі­гра­ли вдо­ма ки­ян — 3:0 й ви­йшли до фі­на­лу КЄЧ. — Р.К.), то бу­де до­бре. На­ші грав­ці та тре­не­ри від­чу­ва­ють, що на­ра­зі ко­ман­да на під­йо­мі, і, спо­ді­ва­ю­ся, що в та­кій же фор­мі «Ген­гам» пе­ре­бу­ва­ти­ме ве­сною».

Су­дя­чи з усьо­го, в та­бо­рі «Олім­пі­а­ко­са» за­до­во­ле­ні тим, що в 1/16 Лі­ги Європи їм доведеться зі­гра­ти про­ти «Дні­пра». Зокре­ма, керманич пі­рей­ців Мі­чел від­зна­чив: «Ми за­до­во­ле­ні же­ре­бом. Не то­му, що вва­жа­є­мо се­бе фа­во­ри­та­ми, а то­му, що в нас є шан­си на ви­хід до на­сту­пно­го ра­ун­ду. На­сам­пе­ред, ме­не тур­бує, що­би на мо­мент зу­стрі­чі з дні­про­пе­тров­ця­ми наш ко­ле­ктив пе­ре­бу­вав у хо­ро­шій фор­мі. У ми­ну­ло­му «Олімпіакос» уже до­во­див, що на йо­го гру не впли­ва­ють по­го­дні умо­ви. У лю­то­му в Єв­ро­пі скрізь хо­ло­дно, не тіль­ки в Укра­ї­ні. Та­кож на роз­ста­нов­ку сил мо­же впли­ну­ти той факт, що укра­їн­ський чем­піо­нат по­нов­лю­є­ться тіль­ки в лю­то­му. До 1/16 ще аж два мі­ся­ці, тож за цей час мо­же змі­ни­ти­ся ба­га­то чо­го. Як зав­жди, в нас 50 від­со­тків на успіх. Це ду­же тяж­кий тур­нір, і тут не­рід­ко тра­пля­ю­ться сюр­при­зи. У єв­ро­пей­ських тур­ні­рах грань між успі­хом і нев­да­чею ду­же тон­ка. Якщо бу­де­мо гра­ти так, як ро­би­ли це на гру­по­во­му ета­пі Лі­ги чем­піо­нів, то прой­де­мо да­лі. У се­зо­ні-1985/86 я вже їздив до Укра­ї­ни з «Ре­а­лом», і то­ді ми ви­гра­ли Ку­бок УЄФА. Так що це при­єм­ний збіг».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.