«ГІГАНТСЬКИ ПО­ТА­ЛА­НИ­ЛО «БА­ВА­РІЇ»

«УФ» ВІД­СТЕ­ЖУЄ РЕ­А­КЦІЮ НІ­МЕ­ЦЬКИХ, ФРАН­ЦУЗЬ­КИХ І ГРЕ­ЦЬКИХ ЗМІ ЩО­ДО РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТІВ ЖЕ­РЕБ­КУ­ВА­Н­НЯ ПЛЕ­ЙОФ ЛІ­ГИ ЧЕМ­ПІО­НІВ І ЛІ­ГИ ЄВРОПИ

Ukrainskiy Futbol - - Єврокубки - Во­ло­ди­мир БОБИР.

Ав­то­ри­те­тне ні­ме­цьке видання Kicker при­свя­ти­ло чи­ма­лий ма­те­рі­ал про ре­зуль­та­ти же­реб­ку­ва­н­ня Лі­ги чем­піо­нів, яке від­бу­лось у по­не­ді­лок у Ньо­ні. Зви­чай­но, го­лов­на ува­га при­ку­та до су­пер­ни­ка «Ба­ва­рії» — «Ша­хта­ря». Видання ци­тує зра­зу кіль­кох го­лов­них ді­йо­вих осіб мюн­хен­ців, які до­во­лі стри­ма­но й ди­пло­ма­ти­чно оці­ни­ли свої шан­си у цьо­му дво­бої. Зокре­ма, на­став­ник ба­вар­ців Пеп Гвар­діо­ла на­звав Мір­чу Лу­че­ску одним із най­кра­щих тре­не­рів Європи. Во­дно­час, член прав­лі­н­ня клу­бу Ан­дре­ас Юнг за­явив, що до­не­цьку ко­ман­ду не мо­жна в жо­дно­му ра­зі не­до­оці­ню­ва­ти. Ар’єн Роб­бен від­ре­а­гу­вав на ре­зуль­тат же­реб­ку­ва­н­ня з гу­мо­ром, ска­зав­ши, що це до­бре, що їм зно­ву не ви­пав «Ар­се­нал». Та­кож ні­дер­ланд­ський фут­бо­ліст від­зна­чив кіль­кох бра­зиль­ців у скла­ді «Ша­хта­ря», які мо­жуть ство­ри­ти для мюн­хен­ців тру­дно­щі.

Та­кож ві­до­ме ні­ме­цьке дже­ре­ло — Bild — де­таль­но роз­би­рає ре­зуль­та­ти же­реб­ку­ва­н­ня. При­кме­тно, що за­го­ло­вок, який жур­на­лі­сти га­зе­ти обра­ли для про­ти­сто­я­н­ня мюн­хен­ців і «Ша­хта­ря», го­во­рить сам за се­бе: «Гігантськи по­та­ла­ни­ло «Ба­ва­рії». Та­кож видання ци­тує гол­кі­пе­ра Ма­ну­е­ля Нойє­ра, який на­звав «Ша­хтар» чи­мось не­ві­до­мим для сво­єї ко­ман­ди, адже ра­ні­ше ці клуби між со­бою ні­ко­ли не гра­ли.

Од лі­ги чем­піо­нів пе­ре­йде­мо до Лі­ги Європи. Як не див­но, але сайт ві­до­мої фран­цузь­кої га­зе­ти lequipe.fr свій ма­те­рі­ал про дво­бій «Ген­гам» — «Ди­на­мо» на­звав «Мо­гло бу­ти й гір­ше». У ці­ло­му, спо­сте­рі­га­є­ться дум­ка, що же­реб ви­дав­ся хо­ро­шим для фран­цузь­ко­го клу­бу, бо, по­при те, що «Ди­на­мо» не про­ба­чає по­ми­лок, укра­їн­ський клуб не є та­ким, який не мо­жна по­до­ла­ти. Та­кож жур­на­лі­сти від­зна­чи­ли чо­ти­рьох ле­гіо­не­рів ки­ян — Юне­са Бе­лан­ду, Дьє­мер­сі Мбо­ка­ні, Лу­кма­на Ару­ну та Джер­мей­на Лен­са. Ан­дрія Яр­мо­лен­ка фран­цузь­кі ко­ле­ги вза­га­лі на­зва­ли «укра­їн­ською на­ді­єю». Зре­штою, огля­да­чі ма­те­рі­а­лу за­зна­чи­ли, що са­ме «Ди­на­мо» бу­де фа­во­ри­том у цій па­рі.

Схо­жі дум­ки па­ну­ють і в ма­те­рі­а­лі eurosport.fr. Жур­на­лі­сти ра­ді­ють, що «Ген­га­му» не ді­ста­ли­ся «На­по­лі» чи «Ін­тер». Ці­ка­во, що ко­ре­спон­ден­ти на­віть за­про­по­ну­ва­ли свій ва­рі­ант про­хо­дже­н­ня фран­цузь­ко­го клу­бу до на­сту­пно­го ра­ун­ду. Для цьо­го «Ген­га­му» по­трі­бно пі­ти за при­кла­дом «Ва­лен­сії» — зі­гра­ти вдо­ма 0:0, а в Ки­є­ві пе­ре­мог­ти 2:0. Як ба­чи­мо, із фан­та­зі­єю у фран­цу­зів усе га­разд!

Гре­цький сайт sentragoal.gr до­во­лі ґрун­тов­но пі­ді­йшов до ана­лі­зу су­пер­ни­ка «Олім­пі­а­ко­са» — на­шо­го «Дні­пра». Жур­на­ліст ма­те­рі­а­лу не по­спі­шає на­зи­ва­ти гре­цький клуб та­ким уже яв­ним фа­во­ри­том па­ри, на­га­ду­ю­чи, що дні­прян тре­нує ду­же до­свід­че­ний на­став­ник — пан Мар­ке­вич. Та­кож огля­дач на­га­дав, що са­ме ви­хо­ван­цем «Дні­пра» сво­го ча­су був і Олег Про­та­сов — зна­мен­на лю­ди­на для «Олім­пі­а­ко­са» й гре­цько­го фут­бо­лу. Із ін­шо­го бо­ку, ко­ре­спон­дент на­го­ло­сив, що «Дні­про» ма­ти­ме дво­мі­ся­чну зи­мо­ву па­у­зу, тож йо­му бракуватиме ігро­вої пра­кти­ки, що по­зна­чи­ться на фор­мі ко­ман­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.