КО­МЕН­ТА­ТОР/ТЕ­ЛЕ­ВЕ­ДУ­ЧИЙ РО­КУ

Ukrainskiy Futbol - - Як голосували -

ФА­ХІВ­ЦІ

Ба­ка­лов Ю. (екс-тре­нер «Чер­ка­сько­го Дні­пра»): 1. Ва­цко, 2. Ма­ли­нов­ський, 3. Ци­га­ник

Ба­лан І. (по­мі­чник тре­не­ра «Іл­лі­чів­ця»): Ко­бель­ков, 2. Зо­ло­то­гор­ський, 3. Крав­чук

Бли­знюк І. (тре­нер «Пол­та­ви»): 1. Ци­га­ник, 2. Ва­цко, 3. Де­ни­сов

Бу­зник А. (екс-тре­нер «Зір­ки»): 2. Де­ни­сов, 3. Ма­ли­нов­ський

Ва­щук В. (екс-гра­вець «Ди­на­мо»): 1. Ци­га­ник, 2. Де­ни­сов, 3. —

Вен­глин­ський О-г (тре­нер ДЮСШ «Ди­на­мо»): 1. Ци­га­ник, 2. Бе­бех, 3. Ко­бель­ков

Вірт Ю. (тре­нер во­ро­та­рів «Ме­та­лур­га» Д): 1. Ци­га­ник, 2. Ва­цко, 3. Бе­бех

Ге­цко І. (екс­перт): 1. Ва­цко, 2. Ци­га­ник, 3. Ми­хай­люк

Глу­щен­ко А. (тре­нер во­ро­та­рів «Чор­но­мор­ця»): 1. Ци­га­ник, 2. Ва­цко, 3. Ко­бель­ков

Го­лу­бєв О. (спор­тив­ний ди­ре­ктор ПФЛ): 1. Де­ни­сов, 2. Бо­ся­нок, 3. Джу­лай

Го­ро­дов В. (тре­нер во­ро­та­рів «Дні­пра»): 1. —, 2. —, 3. —

Ди­кий Є. (ке­рів­ник спор­тив­но­го де­пар­та­мен­ту УПЛ): 1. Кра­мар, 2. Ва­цко, 3. —

Костишин Р. (тре­нер ама­тор­сько­го «Колоса», Ко­ва­лів­ка): 1. Бе­бех, 2. Ва­цко, 3. Ци­га­ник

Кривенко І. (агент ФІФА): 1. Ва­цко, 2. Бе­бех, 3. Ци­га­ник

Леонов І. (тре­нер Ака­де­мії «Ша­хта­ря»): Де­ни­сов, 2. Ци­га­ник, 3. Ма­ли­нов­ський

Ма­зяр В. (тре­нер «Ста­лі» Д): 1. Ко­бель­ков, 2. Ма­ли­нов­ський, 3. Зо­ло­то­гор­ський

Ма­ка­ров С. (пре­зи­дент ПФЛ): ський, 2. Де­ни­сов, 3. Ци­га­ник

Ма­кси­мюк Р. (тре­нер ДЮСШ «Во­ли­ні»): 1. Ва­цко, 2. Ма­ли­нов­ський, 3. Де­ни­сов

Ми­хай­лен­ко Д. (тре­нер «Дні­пра» U19): Ва­цко, 2. Бе­бех, 3. Кру­то­ро­гов

Мо­роз Є. (ке­рів­ник від­ді­лу про­ве­де­н­ня зма­гань ПФЛ): 1. Джу­лай, 2. Де­ни­сов, 3. Ци­га­ник

На­гор­няк С. (тре­нер на­па­дни­ків «Дні­пра»): 1. Ва­цко, 2. Ко­бель­ков, 3. Бе­бех

Орє­хов О. (екс-ар­бітр ФІФА): Ва­цко, 3. Крав­чук

По­лу­нін А. (екс-гра­вець «Дні­пра»): 1. Бе­бех, 2. Ци­га­ник, 3. Ва­цко

Ру­ден­ко В. (тре­нер во­ро­та­рів «Чор­но­мор­ця» U19): 1. Ци­га­ник, 2. Де­ни­сов, 3. Ва­цко

Свистун С. (тре­нер «Кременя»): 1. —, 2. —, 3. —

Се­ме­нен­ко О. (ві­це-пре­зи­дент «Ди­на­мо»): 1. Столярчук, 2. Ва­цко, 3. Па­на­сюк

Сте­цен­ко А. (ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Дні­пра»): 1. —, 2. —, 3. —

Ступар М. (екс-ар­бітр ФІФА): Ци­га­ник, 3. —

Тлу­мак А. (тре­нер «Кар­пат» U19): 1. Ци­га­ник, 2. Ва­цко, 3. Бе­бех

Фе­дор­чук О. (тре­нер «Ми­ко­ла­є­ва»): 1. Ва­цко, 2. Ма­ли­нов­ський, 3. Ко­бель­ков

Хлус В. (екс-гра­вець «Ди­на­мо»): 1. Ци­га­ник, 2. Ва­цко, 3. Бе­бех

Чи­жев­ський О. (тре­нер ДЮСШ «Кар­пат»): 1. Де­ни­сов, 2. Ва­цко, 3. Ци­га­ник

Шаблій В. (агент ФІФА): 1. Ва­цко, 2. Ци­га­ник, 3. Кру­то­ро­гов

Шаран В. (тре­нер «Оле­ксан­дрії»): 1. Ва­цко, 2. Де­ни­сов, 3. Ци­га­ник

Шкапенко П. (екс-гра­вець «Ди­на­мо»): Ци­га­ник, 2. Де­ни­сов, 3. Ва­цко

1.

1. Ци­га­ник,

1.

1. Ма­ли­нов-

1.

1. Бе­бех, 2.

1. Ва­цко, 2.

1.

Шу­хов­цев І. (тре­нер во­ро­та­рів «Ме­та­лі­ста»): 1. Де­ни­сов, 2. Ци­га­ник, 3. Ва­цко

Явор­ський І. (екс-тре­нер «Ни­ви» Т): 1. Ва­цко, 2. Де­ни­сов, 3. Крав­чук

Ярем­чен­ко В. (екс-тре­нер «Ша­хта­ря»): Ма­ли­нов­ський, 2. Де­ни­сов, 3. Бе­бех

ЖУР­НА­ЛІ­СТИ

1.

Баняс В. («УФ»): 1. —, 2. —, 3. — Бобир В. («УФ»): 1. Бо­ся­нок, 2. Джу­лай, 3. Крав­чук

Бондаренко С. («УФ»): 1. Ци­га­ник, 2. Ва­цко, 3. —

Бря­згу­нов Ю. («Мо­лодь Укра­ї­ни»): 1. Сабо, 2. Ле­о­нен­ко, 3. Євтушенко

Бу­га Б. («Фут­боль­ный клуб»): 1. Ва­цко, 2. Ци­га­ник, 3. Бе­бех Ва­лер­ко А. (football.ua): 1. —, 2. —, 3. — Вер­би­цький О. (sport.ua): 1. Ци­га­ник, 2. Ва­цко, 3. Де­ни­сов

Ви­гов­ський О. («Го­во­рить і по­ка­зує Укра­ї­на»): 1. Ва­цко, 2. Зо­ло­то­гор­ський, 3. Ци­га­ник

Глу­хень­кий В. (XSPORT): 1. Ва­цко, 2. Ци­га­ник, 3. Ми­хай­люк

Гна­тюк В. (не­за­ле­жний жур­на­ліст): 1. Ва­цко, 2. Джу­лай, 3. Де­ни­сов

Горовенко В. (прес-ата­ше ПФЛ): 1. Джу­лай, 2. Ва­цко, 3. Ми­хай­люк

Гресь Є. («Ко­ман­да»): 1. Ва­цко, 2. Ци­га­ник, 3. Ма­ли­нов­ський

Дов­гань К. (ua-football.com): то­гор­ський, 3. Ва­цко

Дойніков Д. (прес-ата­ше «Олім­пі­ка»): 1. Де­ни­сов, 2. Ма­ли­нов­ський, 3. Бе­бех

Дуд­ка В. (sport.ua): 1. Ва­цко, 2. Ци­га­ник, 3. Бе­бех

Зу­ба­рук О. («Екс­прес»): 1. Ци­га­ник, 2. Ва­цко, 3. Ми­хай­люк

Іса­єв А. (не­за­ле­жний жур­на­ліст): 2. Зо­ло­то­гор­ський, 3. Ко­бель­ков

Ка­рель­ський Є. («Ки­їв­ський ві­сник»): 1. Ва­цко, 2. —, 3. — Кар­ман Ю. («Ко­ман­да»): 1. —, 2. —, 3. — Ка­чу­рів­ський М. («Екс­прес»): 1. Ци­га­ник, 2. Ва­цко, 3. Тин­га­єв

Кирієнко Р. («УФ»): Бе­бех

Ки­се­льов Е. («Спорт-Арена»): ський, 2. Ва­цко, 3. Ци­га­ник

Ко­зи­рєв П. (прес-ата­ше «Зо­рі»): 1. Ва­цко, 2. Ма­ли­нов­ський, 3. Ци­га­ник

Кон­ке­вич Ю. (прес-ата­ше «Во­ли­ні»): 1. Ва­цко, 2. Зо­ло­то­гор­ський, 3. Бе­бех

Ко­сий А. («Днепр ве­чер­ний»): Бе­бех, 3. Ци­га­ник

Кро­ніх В. («Ди­на­мо­ма­нія»): 1. Ва­цко, 2. Ми­хай­люк, 3. Бе­бех

Ло­ба­нов А. (прес-слу­жба «Ворскли»): Тин­га­єв, 2. —, 3. —

Ляшенко Р. (Укр­ін­форм): 1. Бо­ся­нок, 2. Джу­лай, 3. Ми­хай­люк

Ма­но­ха О. (не­за­ле­жний жур­на­ліст): 2. —, 3. —

Москаленко Д. (ТК «11 ка­нал»): 1. Звє­ров, 2. Бе­бех, 3. Ро­за­нов

Назаркевич Ю. (прес-слу­жба «Кар­пат»): 1. Ва­цко, 2. Бе­бех, 3. Зо­ло­то­гор­ський

Оба­раз В. (football.ua): 1. Ва­цко, 2. Зо­ло­то­гор­ський, 3. Бе­бех

Озір­ний О. (football.ua): 1. Ва­цко, 2. Бе­бех, 3. Ци­га­ник

1. —, 2. Зо­ло-

1. Ва­цко,

1. Ва­цко, 2. Звє­ров, 3.

1. Ма­ли­нов-

1. Ва­цко, 2.

1.

1. —, Па­ла­єв А. (прес-ата­ше УПЛ): 1. —, 2. —, 3. — Па­ук О. («Га­ли­чи­на спор­тив­на»): 1. Де­ни­сов, 2. Ци­га­ник, 3. Бе­бех

Піль­ке­вич С. («Ко­ман­да»): 1. Ва­цко, 2. Ци­га­ник, 3. Ма­ли­нов­ський

При­гор­ни­цький В. («Футбол»): 3. —

Ри­ба­чен­ко Є. (sport.ua): ник, 3. Бе­бех Сві­тли­чний А. (sport.ua): 1. Ва­цко, 2. —, 3. — Си­даш Є. («Ди­на­мо­ма­нія»): 1. Джу­лай, 2. Бо­ся­нок, 3. Ва­цко

Сі­рий В. (прес-слу­жба «Ми­ко­ла­є­ва»): Ва­цко, 2. Де­ни­сов, 3. Ма­ли­нов­ський

Слу­чев­ський С. («Те­ле­не­де­ля»): 1. Джу­лай, 2. Бе­бех, 3. —

Су­ка­чов М. (прес-ата­ше «Ме­та­лі­ста»): Зо­ло­то­гор­ський, 2. Звє­ров, 3. Ко­бель­ков

Талимончик С. («УФ»): 1. Ци­га­ник, 2. Тин­га­єв, 3. Крав­чук

Та­ли­нов­ський Б. («Футбол»): Ци­га­ник, 3. Зо­ло­то­гор­ський

Та­хте­рін В. (прес-ата­ше «Дні­пра»): 2. —, 3. —

Фран­це­ске­вич Л. (pobeda.od.ua): 1. Ва­цко, 2. Джу­лай, 3. Ма­ли­нов­ський

Ша­по­ва­лов М. (sport.ua): хай­люк, 3. Ма­ли­нов­ський

Ша­хов А. («Футбол»): 1. Ва­цко, 2. Ци­га­ник, 3. Бо­ся­нок

Шев­чен­ко Ю. (football.ua): 1. Бе­бех, 2. Ва­цко, 3. Зо­ло­то­гор­ський

УБО­ЛІ­ВАЛЬ­НИ­КИ

1. —, 2. —,

1. Ва­цко, 2. Ци­га-

1.

1.

1. Ва­цко, 2.

1. —,

1. Бе­бех, 2. Ми-

Акра­мов Д. (м. Рів­не, ло­гіст): ський, 2. Ва­цко, 3. Крав­чук

Ан­то­нюк О. (м. Ко­ро­стень Жи­то­мир­ської обл., сан­те­хнік): 1. Ва­цко, 2. Бе­бех, 3. Ко­бель­ков

Бар­чук В. (с. Кам’ян­ка Хер­сон­ської обл., агро­ном): 1. Ва­цко, 2. Мо­ра­лес, 3. Ма­ли­нов­ський

Бовт Й. (м. Ви­но­гра­дів За­кар­пат­ської обл., во­дій): 1. —, 2. —, 3. —

Во­ло­хан К. (м. Хер­сон, ви­кла­дач): бех, 2. Ко­бель­ков, 3. Зо­ло­то­гор­ський

Глу­щук З. (м. Кам’янець-По­діль­ський Хмель­ни­цької обл., ло­гіст): 1. Бо­ся­нок, 2. Джу­лай, 3. Мо­ра­лес

Гор­ді­єн­ко М. (м. Су­ми, ін­же­нер): 1. Ва­цко, 2. Крав­чук, 3. Ци­га­ник

Гу­ре­є­ва А. (м. Сє­ве­ро­до­нецьк, лі­кар): Ко­бель­ков, 2. Зо­ло­то­гор­ський, 3. Бе­бех

Гур­то­вен­ко В. (с. П’яти­гор­ське Хар­ків­ської обл., пен­сіо­нер): 1. Ва­цко, 2. Ци­га­ник, 3. Мо­ра­лес

Денисенко І. (м. Ма­рі­у­поль До­не­цької обл., ме­не­джер): 1. Ма­ли­нов­ський, 2. Де­ни­сов, 3. Крав­чук

Дя­чен­ко С. (м. Охтир­ка Сум­ської обл., пен­сіо­нер): 1. Столярчук, 2. Ко­бель­ков, 3. Зо­ло­то­гор­ський

Зо­ло­та­рьо­ва Л. (м. Оде­са, під­при­є­мець): 1. —, 2. —, 3. —

Ко­ло­бов О. (м. Ми­ко­ла­їв, учи­тель): 2. —, 3. —

Ко­ло­мі­єць А. (м. Ка­луш Іва­но-Фран­ків­ської обл., ви­кла­дач): 1. —, 2. —, 3. —

Ко­ро­те­цький В. (м. Умань Чер­ка­ської обл., во­дій): 1. Ми­хай­люк, 2. Крав­чук, 3. Кра­мар

Кра­вець С. (м. Ки­їв, ма­те­ма­тик): 1. Па­на­сюк, 2. Мо­ра­лес, 3. Ва­цко

1. Ма­ли­нов-

1. Бе-

1.

1. —,

Крав­чен­ко С. (м. Кі­ро­во­град, еко­но­міс­тка): 1. Бо­ся­нок, 2. Столярчук, 3. Тин­га­єв

Мань­ків­ський С. (м. Бі­ла Цер­ква Ки­їв­ської обл., еко­но­міст): 1. Ци­га­ник, 2. Ма­ли­нов­ський, 3. Ва­цко

Мо­кри­цький Є. (м. Пол­та­ва, во­дій): 1. Тин­га­єв, 2. Мо­ра­лес, 3. Звє­ров

Но­ви­ков П. (м. Чер­нів­ці, ін­же­нер): ляр­чук, 2. Звє­ров, 3. Крав­чук

Оле­ксі­єн­ко Г. (м. Оле­ксан­дрія Кі­ро­во­град­ської обл., до­мо­го­спо­дар­ка): 1. Столярчук, 2. Ва­цко, 3. Ци­га­ник

Пав­лен­ко Р. (м. Бер­дянськ За­по­різь­кої обл., слю­сар): 1. Столярчук, 2. Кра­мар, 3. Тин­га­єв

Пе­ре­бий­ніс Д. (м. Кре­мен­чук Пол­тав­ської обл., бан­кір): 1. —, 2. —, 3. —

Пе­те­чел Л. (м. Ужго­род, сан­те­хнік): 1. Ва­цко, 2. Бе­бех, 3. Зо­ло­то­гор­ський

По­льо­вий Т. (м. Кри­вий Ріг Дні­про­пе­тров­ської обл., зва­рю­валь­ник): 1. Мо­ра­лес, 2. Ва­цко, 3. Бе­бех

При­ся­жнюк В. (м. Ма­лин Жи­то­мир­ської обл., на­ка­тник па­пе­ро­вої ма­ши­ни): 1. Ци­га­ник, 2. Ва­цко, 3. Ро­за­нов

Ро­ма­нов А. (м. Дні­про­пе­тровськ, пен­сіо­нер): 1. Столярчук, 2. Крав­чук, 3. Бе­бех

Се­ме­нюк М. (м. Луцьк, про­да­вець): 1. Ва­цко, 2. Бо­ся­нок, 3. Тин­га­єв

Сен­чи­шин М. (м. Сте­бник Львів­ської обл., бух­гал­тер): 1. Ци­га­ник, 2. Ва­цко, 3. Па­на­сюк

Ти­мо­фі­їв М. (м. Тер­но­піль, офі­ці­ант): 1. Ка­дє­мін, 2. Мо­ра­лес, 3. Столярчук

Ти­мо­шен­ко В. (с. Ку­рінь Чер­ні­гів­ської обл., во­дій): 1. Ци­га­ник, 2. Ва­цко, 3. Де­ни­сов

Хар­чен­ко А. (с. Ко­за­ри Чер­ні­гів­ської обл., ін­же­нер): 1. Ко­бель­ков, 2. Крав­чук, 3. Ва­цко

НАЙ­КРА­ЩИЙ КО­МЕН­ТА­ТОР/ ТЕ­ЛЕ­ВЕ­ДУ­ЧИЙ УКРА­Ї­НИ-2014

1. Сто- 1. В. Ва­цко («Футбол») — 175 очок (40 пер

ших місць + 23 дру­гих + 9 тре­тіх) 2. І. Ци­га­ник («2+2») — 103 (19+16+14) 3. Р. Бе­бех («2+2») — 55 (6+10+17) 4. О. Де­ни­сов («Футбол») — 45 (6+11+5) 5. А. Ма­ли­нов­ський («Футбол») — 37 (5+7+8) 6. В. Ко­бель­ков («2+2») — 24 (4+3+6) 7. О. Зо­ло­то­гор­ський («2+2») — 24 (1+7+7) 8. Д. Джу­лай («Се­тан­та», Ір­лан­дія) — 23

(4+5+1) 9. А. Столярчук (УТ-1) — 21 (6+1+1) 10. Д. Бо­ся­нок («Спорт 1») — 19 (4+3+1) 11. М. Крав­чук («Футбол») — 16 (0+4+8) 12. Р. Мо­ра­лес («Футбол») — 13 (1+4+2) 13. О. Тин­га­єв («Ін­тер») — 12 (2+1+4) 14. О. Ми­хай­люк («Футбол») — 12 (1+2+5) 15. Р. Ка­дє­мін («Ін­тер») — 7 (1+0+4) 16. В. Звє­ров («2+2») — 7 (0+2+3) 17. В. Кра­мар («Футбол») — 6 (1+1+1) 18. С. Па­на­сюк («Футбол») — 5 (1+0+2) 19. Й. Сабо («Футбол») — 3 (1+0+0) 20. В. Ле­о­нен­ко («Футбол») — 2 (0+1+0) 21. К. Кру­то­ро­гов («Футбол») — 2 (0+0+2) 22. Ю. Ро­за­нов («Футбол») — 2 (0+0+2) 23. В. Євтушенко («Футбол») — 1 (0+0+1)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.