IMPOTENZA КО­ЛЕ­СНІ­ЧЕН­КА, АБО ВІД ГЕЯ ЧУЮ

ЯК РФС, ТАК І «ВЛА­ДА» ОКУ­ПО­ВА­НО­ГО КРИ­МУ ВИ­ЗНА­ЛИ ПО­РАЗ­КУ

Ukrainskiy Futbol - - Головна сторінка - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

Зда­є­ться (на по­див ба­га­тьох), у «крим­сько­му пи­тан­ні» по­став­ле­но ма­сну кра­пку — не фі­наль­ну, що­прав­да, ли­ше про­мі­жну. Спо­ча­тку один із кер­ма­ни­чів РФС В. Ко­ло­сков ого­ло­сив, що йо­го ор­га­ні­за­ція «при­ни­ма­ет ре­ше­ние УЕФА». А по­тім знов «уві­йшов до ан­на­лів» одіо­зний екс-де­пу­тат Вер­хов­ної Ра­ди В. Ко­ле­сні­чен­ко: цей му… му­жи­чок, який має ста­біль­ну ре­пу­та­цію ве­ли­ко­го укра­ї­но­фо­ба (зга­да­є­мо, зокре­ма, йо­го про­по­зи­цію «пе­ре­ве­сти исполь­зо­ва­ние украин­ско­го языка толь­ко в кон­текст фоль­кло­ра» та йо­го ж, на па­ру з ін­шим му­жи­чком — С. Кі­ва­ло­вим, «за­кон про мо­ви» зраз­ка 2012 ро­ку), по­жа­лів­ся ро­сій­ським ЗМІ, мов­ляв, ухва­ла кон­ти­нен­таль­ної Асо­ці­а­ції по­зба­ви­ла футбол пів­остро­ва пер­спе­ктив роз­ви­тку. До­дав­ши, мов­ляв, ось як про­я­ви­ла­ся хва­ле­на «гейєв­ро­пей­ськість»! Що ж… За та­ки­ми сло­ва­ми сто­їть (ка­лам­бур та­кий ви­йшов…) одне — impotenza, без­си­л­ля з іта­лій­ської. Отож не­хай бі­ся­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.